ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

مقصود از فرصت ها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، رقابتی و … است که می توانند به میزان زیادی در آینده به منطقه منفعت یا زیان برسانند. فرصت ها و تهدیدات به میزان زیادی خارج از کنترل است، از این رو از واژه خارجی یا بیرونی برای آن ها استفاده می کنند (دیوید، 1384: 35).
پ: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE):
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سیستم می باشد. این ماتریس، نقاط قوت و ضعف اصلی داخلی مقصد گردشگری را تدوین و ارزیابی می کند. همچنین برای شناسایی و ارزیابی روابط بین عناصر تشکیل دهنده مقصد گردشگری راه هایی ارائه می نماید.
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت های قابل کنترل مقصد گردشگری قرار می گیرند که در حال حاضر مقصد گردشگری آن ها را به شیوه ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می دهد. یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط ضعف و قوت منطقه را شناسایی، و آن ها را ارزیابی کند.
3-8-1 مرحله مقایسه:
در چارچوب تدوین استراتژی ها، مرحله مقایسه دربرگیرنده روش هایی است که می توان از آن ها استفاده کرد و به شناسایی استراتژی های مناسب دست یافت. در این تحقیق از ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت (SWOT) برای این منظور استفاده شده است.
این ماتریس متکی به اطلاعاتی است که از مرحله نخست به دست آمده اند و فرصت ها و تهدیدات خارجی را با نقاط قوت و ضعف داخلی مقایسه می کند. برای اینکه بتوان استراتژی های گوناگون امکان پذیر را به شیوه ای اثربخش ارائه نمود، فرایند مقایسه عوامل داخلی و خارجی نقشی مهم و سرنوشت ساز ایفا می کند.
ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)
این ماتریس یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرایند تدوین استراتژی است که بوسیله آن اطلاعات مقایسه می شود و می توان با استفاده از آن چهار نوع استراتژی ارائه نمود: استراتژی SO، استراتژی ST، استراتژی WT و استراتژی WO. مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس SWOT است و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به عنوان بهترین عوامل وجود ندارد. در ماتریس SWOT در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه می شوند و هدف این نیست که بهترین استراتژی ها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژی های قابل اجرا می باشد. بنابراین همه استراتژی هایی که در ماتریس فوق ارائه می گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد.
4-8-1 مرحله تصمیم گیری:
در این مرحله استراتژی های بدست آمده از ماتریس SWOTبه وسیله ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی می شوند.
ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
با استفاده از این تکنیک جذابیت نسبی استراتژی ها مشخص می شوند. این تکنیک در مرحله چهارم برای تدوین استراتژی ها به عنوان یک چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش می توان به صورت عینی استراتژی های گوناگونی را که در زمره بهترین استراتژی ها هستند، مشخص نمود.
9-1 موانع و محدودیتهای تحقیق :
عدم تعمیم پذیری مکانی پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب انجام شده است و نتایج آن را برای شهرستان ها و مقاصد گردشگری دیگر، نمی توان تعمیم داد.
عدم تعمیم پذیری زمانی پژوهش: این پژوهش به دلیل محدودیت های مالی و زمانی، در یک دوره زمانی چند ماهه صورت گرفته و نمی توان نتایج آن را برای همه زمان ها مورد استفاده قرار داد.
مراحل برنامه ریزی راهبردی صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از مدل دیوید می باشد و ممکن است نتایج بدست آمده با مدل های دیگر متفاوت باشد.
فاکتورهای راهبردی شناسایی شده با نظر خبرگان خاصی گزینش شده اند و ممکن است نتایج بدست آمده با نظر گروه دیگری از خبرگان، متفاوت باشد.
برای اولویت بندی راهبردهای ارائه شده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده شده و ممکن است با آزمون های دیگر، نتایج متفاوتی بدست آید.
10-1 پیشینه تحقیق:
برنامه ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری با تکنیک SWOTروشی نسبتاً نوین و موفقی است که اکنون در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و مطالعات متعددی در داخل و خارج کشور با استفاده از این مدل صورت گرفته است. در ایران می توان به مطالعاتی چون برنامه ریزی استراتژیک توسعه ی گردشگری قم با تأکید بر گردشگری مذهبی (ابراهیم زاده و همکاران، 1390 )، کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری در کلان شهر مشهد (مافی و سقایی، 1388 )، راهکارهای توسعه ی گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT دهستان لواسان کوچک (رکن الدین افتخاری و مهدوی، 1385)، تدوین و انتخاب استراتژی توسعه گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (کاظمی، اسماعیلی و فیروزی، 1392)، برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT شهر شیراز (هادیانی و همکاران، 1391)، برنامه ریزی توسعه آتی جزیره ی قشم در چارچوب آمایش سرزمین (پورابراهیم و یاوری، 1382)، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ی ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT ( ابراهیم زاده و آقاسی زاده، 1388 ) و در خارج به تحقیق سابرامونیام (2010) که با مدل SWOT به تحلیل گردشگری عمان پرداخته و نیز تحقیق تاکانو ( 2009 ) که از مدل ترکیبی SWOT-AHP جهت برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی توریسم سریلانکا استفاده نمود، اشاره کرد.
11-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
توسعه: جنبه های مختلفی ائم از رشد اقتصادی، تغییر ساختاری، صنعتی شدن و خود شکوفایی و اتکا به نفس فرهنگی، مذهبی ملی و فردی را در بر می گیرد. توسعه در واقع روندی طولانی و علمی خودآگاه و هدفمند تعریف می شود (الماسی، 1389).

دسته‌بندی نشده