ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، برنامه ریزی استراتژیک

جدول 3-3: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول 4-3: ماتریس فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)…………………………………………………………………….. 96
جدول 5-3: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)………………………………………………………………………………………………… 98
جدول1-4: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………….. 108
نمودار1-4: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت……………………………………………………….. 108
جدول 2-4: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………. 109
نمودار 2-4: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..109
جدول3-4: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار………………………………………………………………………………..110
نمودار3-4: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار……………………………………………………….110
جدول 4-4: شاخص های توصیفی مربوط به بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………111
جدول 5-4: شاخص های توصیفی مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………..112
جدول 6-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………. 112
جدول 7-4: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب ………………………………..113
جدول 8-4: شاخص های توصیفی مربوط به فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………. 114
جدول 9-4: شاخص های توصیفی مربوط به تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………..115
جدول 10-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………..116
جدول 11-4: شاخص های توصیفی مربوط به نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………117
جدول 12-4: شاخص های توصیفی مربوط به راهبرد های توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………..118
جدول 13-4: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی توسعه گردشگری شهرستان تکاب (EFE)………………………………………………………120
جدول 14-4: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی توسعه گردشگری شهرستان تکاب (IFE)…………………………………………………………121
جدول 15-4: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب (QSPM)…………………………123
جدول 1-5: راهبردهای تهاجمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………….131
جدول 2-5: راهبردهای محافظه کارانه توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………..132

                                                    .