ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، راهبردهای توسعه صنعت گردشگری

تعیین نمونه به روش گلوله برفی انجام خواهد شد. بدیهی است که جمع آوری اطلاعات در خصوص تمامی جامعه آماری پژوهش (خبرگان گردشگری شامل کارشناسان، مسئولین و مدیران سازمان ها)، زمان بر و غیر اقتصادی است. لذا دلیل انتخاب روش نمونه گیری گلوله برفی که یکی از روشهای نمونه گیری تحقیق کیفی است، مسائل مربوز به دشواری های دسترسی به مسئولین و مدیران سازمان ها به لحاظ محدودیت مکانی و زمانی می باشد. بنابراین روش تخمین حجم نمونه بصورت زیر است:
در بین روش های متنوع در تحقیق کیفی، طبق نظر جانسون 1989 و میریام 1998، نمونه گیری شبکه ای/ زنجیره ای یا معیار محور بهترین و مناسب ترین راهبرد برای تحقیق کیفی است. در این شیوه محقق بر اساس موضوع، اهداف یا ابعاد تحقیق، افرادی را برای مصاحبه انتخاب می کند. محقق بعد از انتخاب اولین فرد و اجرای مصاحبه، فرد بعدی را به پیشنهاد وی جهت مصاحبه پیدا می کند. این جریان به همین شکل ادامه پیدا می کند تا زمانی که تعداد نمونه ها کافی به نظر برسد.
2-3-6-1 تخمین حجم جامعه:
در این تحقیق، محقق مصاحبه شوندگان را مشخص نمی کند، زیرا در نمونه گیری شبکه ای/ زنجیره ای یا معیار محور، تعداد افراد مورد مصاحبه یا حجم نمونه به اشباع نظری سوال های تحقیق بستگی دارد. بنا به نظر کوربین و اشتراوس (2008)، به این ترتیب که هر گاه محقق دریابد که پاسخ های داده شده یا مصاحبه های انجام شده با افراد (خبرگان گردشگری) به اندازه ای به هم شباهت دارند که منجر به تکراری شدن پاسخ ها و یا مصاحبه ها شده و داده ی جدیدی در آن وجود ندارد، تعداد مصاحبه ها را کافی دانسته و دست از انجام مصاحبه می کشد. این مرحله از گردآوری داده ها را اشباع نظری می خوانند.
در روش دلفی با توجه به روش نمونه گیری شبکه ای/ زنجیره ای، خبرگان گردشگری که شامل نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان، مسئولان و مدیران سازمان ها و متولیان گردشگری در شهرستان تکاب هستند در این طریق 16 نفر برای ارائه پرسشنامه طی دو مرحله در نظر گرفته شده اند.
4-6-1 روش های تحلیل داده ها:
در مراحل تحقیق، تحلیل داده ها بوسیله آمار توصیفی (فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی تجمعی و نمودار میله ای) و آمار استنباطی (پارامترهای مرکزی و آزمون t تک نمونه ای) صورت می پذیرد. سپس با استفاده از تکنیک SWOT که یک جهت گیری راهبردی است، داده ها و اطلاعات تحلیل می شوند، و در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب طبقه بندی و اولویت بندی می شوند.
7-1 قلمرو تحقیق:
1-7-1 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق در شهرستان تکاب با مشاهده منطقه مورد مطالعه و مصاحبه و نظرخواهی از متولیان برنامه ریزی و توسعه گردشگری و خبرگان علمی و دانشگاهی شهرستان در زمینه گردشگری و پیگیری انجام فرآیند پژوهش از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع علمی اینترنتی در شهر تهران، و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری نهایی می باشد.
2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق:
این پژوهش از بهمن ماه 1392 آغاز شده و مراحل انجام آن تا خرداد ماه 1394 به طول انجامد.
8-1 چارچوب کلان نظری تحقیق:
تمرکز این پژوهش بر روی شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مناسب توسعه گردشگری شهرستان تکاب می باشد، لذا متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیلی و یا مداخله گر در این پژوهش مد نظر قرار ندارند بلکه با استفاده از نظریه دیوید استراتژی ها و راهبردهای مختلف را بررسی و با استفاده از نظر صاحب نظران عملیاتی و نظریه پردازان علمی، راهبردهای مناسب برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب شناسایی و اولویت بندی خواهند شد.
مراحل برنامه ربزی راهبردی در نظر گرفته شده برای این تحقیق به شکل چارچوب زیر می باشد.
جدول 1-1: مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
ردیف
سطوح استراتژی
مرحله
توضیح فعالیت ها
1
استراتژی های کلان
مرحله شروع

                                                    .