مدل های برنامه ریزی استراتژیک، ایجاد انگیزه در کارکنان

ج: ارزیابی استراتژی
نمودار7-2 :الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید
6-4-2 مقایسه بین مدل ها و انتخاب مدل پژوهش
مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک معرفی شده نشان می دهد که علی رغم تفاوتهای موجود در تعداد مراحل و گامهای مدلها، تقدم و تأخر آنها، کلیه مدلها به طور تقریبی از ساختار مشابه و یکسانی برخوردار هستند. شالوده مدلهای برنامه ریزی استراتژیک بدینگونه است که از تعیین رسالت سازمانی شروع شده، با انجام تجزیه و تحلیل های خارجی و داخلی (برای شناسایی فرصتها و تهدیدهای خارجی و قوت ها و ضعف های داخلی) اهدافی برای شرکت درنظر می گیرند و براین اساس استراتژی هایی را برمی گزینند؛ سپس استراتژی های انتخاب شده را به صورت یک برنامه استراتژیک شامل روش انجام کار، منابع و زمان تخصیص یافته، درمی آورند که باید توسط شرکت به اجرا درآید تا اهداف و رسالتش محقق شوند.
بنـــابراین، با مقایسه مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و صرف نظر از تفاوتهای ظاهری و جزئی آنها می توان ادعا کرد که کلیه این مدل ها به نحوی مراحل سه گانه زیر را شامل می شوند:
تدوین استراتژی‌ها: تعیین مأموریت سازمان، شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف‌های بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژی‌های گوناگون و انتخاب استراتژی‌های خاص جهت ادامه فعالیت؛
اجرای استراتژی‌ها: تعیین هدف‌های سالانه در سازمان، تعیین سیاست‌ها، ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصیص منابع برای اجرای استراتژی‌های تدوین شده
ارزیابی استراتژی‌ها
همچنین، راهبردها و استراتژی‌های سازمان باید بر مبنای “شناخت کافی” از موارد ذیل تدوین و اجرا شوند:
رسالت و مقصود سازمان
هدف‌های خرد و کلان سازمان
ارزش‌های محوری و فرهنگ سازمان
نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی سازمان
باتوجه به اینکه پژوهش حاضر برنامه ریزی استراتژیک را فرایند تدوین استراتژی تا قبل از مرحله اجرای استراتژی ها بررسی می کند و مدل مدیریت استراتژیک دیوید از جامعیت بیشتری برخوردار بوده، برای تحقیق پیش رو این مدل انتخاب می شود.
5-2 تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان
1-5-2 بررسی عوامل خارجی
در بررسی عوامل خارجی سعی می شود روندها و رویدادهایی که از کنترل یک شرکت منحصر به فرد خارج است شناسایی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. می توان عوامل خارجی را به پنج گروه طبقه بندی کرد: 1) عوامل اقتصادی، 2) عوامل اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی و محیطی، 3) عوامل سیاسی، دولتی و قانونی، 4) عوامل فن آوری و 5) عوامل رقابتی (دیوید، 1384: 214).
1- عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی می توانند تاثیر عمیقی بر رفتار و عملکرد سازمان داشته باشند. رشد اقتصادی، نرخ بهره، قابلیت استفاده از اعتبار، نرخ های تورم، نرخ های مبادله خارجی و ترازهای تجارت داخلی، سطح قیمت های جهانی اقلام صادراتی و وارداتی کشور ها مهم ترین عوامل اقتصادی هستند که به شناخت این عوامل و نیروها در فرایند برنامه ریزی استراتژیک کمک می کنند. به عنوان مثال رشد اقتصاد جهانی باعث افزایش تقاضای مشتریان برای محصولات و خدمات می شود. در همین راستا صنعت گردشگری باید این رشد اقتصادی را در تدوین برنامه های خود لحاظ کند (مشایخ، 1381: 27).
2- عوامل اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
تغییرات عوامل اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی می تواند اثرات عمده ای در محصولات، خدمات، مشتریان و بازارها بگذارد. تجزیه و تحلیل گرایش های اجتماعی – فرهنگی حداقل از 4 دیدگاه مهم می باشد:
به لحاظ آن که بیشتر افراد ذینفع نیز اعضای جامعه تلقی می شوند، لذا بیشتر ارزش ها و عقاید آن ها از تاثیرات اجتماعی – فرهنگی نشات می گیرند که ممکن است فرصت ها و تهدیداتی را برای سازمان ها ایجاد نماید.