3-1-3-3 مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
4-1-3-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
4-3 روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
1-4-3 موارد کاربرد روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
2-4-3 ویژگی های روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
3-4-3 مراحل اجرای تکنیک دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
4-4-3 مراحل اجرای روش دلفی در پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-3 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
1-5-3 قلمرو مکانی-جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
6-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………103
1-6-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
2-6-3 تخمین حجم جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
3-6-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
7-3 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………104
8-3 روش های تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
9-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….105
1-9-3 روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
2-9-3 پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
2-4 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….107
1-2-4 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108