مسئولیت پذیری اجتماعی، ماتریس همبستگی

جدول4-3 خلاصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش….. 151
جدول 4-4 خلاصه تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی پیشرفت تحصیلی…………………………. 152
جدول 4-5 خلاصه ضرایب رگرسیون پیش بینی پیشرفت تحصیلی ………………………………… 153
جدول 4-6 نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………….. 154
جدول 4-7 نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………….. 155
جدول 4-8 خلاصه تحلیل رگرسیون همزمان پیش بینی پیشرفت تحصیلی………………………… 155
جدول 4-9 نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………. 157
جدول 4-7 نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………. 159
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1الگوی مسئولیت پذیری اجتماعی بِرمن(برمن،1994)……………………………………….. 45
شکل 2-2 ارتباط بین زمینه ، خود ، عمل و نتایج(کانل و ولبورن،1991)…………………………….. 54
شکل 2-3 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… 134
شکل3-1 فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………….138
شکل4-1 نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر جنسیت…………………………………… 148
شکل4-2 نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر پایه تحصیلی…………………………….. 149
شکل4-3 نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر رشته تحصیلی…………………………..150
شکل4-4 نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان در متغیر نوع مدرسه………………………… ……150
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
جامعه موفق توسط افراد آن شکل می‌گیرد. انسان عامل توسعه است و این قابلیت از طریق آموزش و پرورش فرصت ظهور می‌یابد.آموزش پرورش در جوامع امروزی با کارکردهای متعدد، مسئولیت بزرگی برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی بر عهده گرفته است و به عنوان بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای انسان‌مطرح و مورد توجه است(ابوالمعالی و همکاران،1391؛به نقل از سروش،1391).
در جامعه موفق فرصت های یادگیری را باید چنان در نظر گرفت که دانش‌آموزان امروز شهروندان فرهیخته فردا شوند.گلسر(1998) معتقد است که برای موفقیت فرد در زندگی بطور کلی او باید نخست موفقیت را در یکی از جنبه های مهم زندگی خود تجربه کند و این جنبه مهم برای بسیاری از مردم قاعدتا مدرسه است. موفقیت در تحصیل و داشتن پیشرفت تحصیلی یکی از عرصه های اصلی کسب احساس موفقیت در مدرسه می باشد.
پولین سیزر( 1987) ابراز می داردکسانی که تجربه موفقیت تحصیلی را دارند ، حتی در مواجهه با شکست های تحصیلی گاه به گاه برخورد بهتری نسبت به دانش آموزان که موفقیت تحصیلی را تجربه نکرده اند از خودشان می دهند. ارزیابی پیشرفت و عملکرد تحصیلی در حوزه یادگیری و آموزش به مثابه مفهوم کنترل کیفیت در حوزه تولید و صنعت است. به زبان تولید این ارزیابی می تواند موجب تضمین کارآیی و اثربخشی اندوخته‌ها و مهارت‌های علمی و عملی در افراد متخصص شود که همانا محصول نهایی حوزه تعلیم و تربیت محسوب می شوند و بدین ترتیب بازده کارخانجات تولید علم و فن آوری که همان دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی هستند بیش از پیش مورد تقویت و بهبود قرار خواهند گرفت. پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانش آموزان برای انجام تحصیلات در رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا می کند . این مفهوم یکی از مهمترین پارامترهایی است که در پیش بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صلاحیت و مهارت های علمی و عملی لازم مورد استفاده قرار می گیرد(سنایی نسب و همکاران،1391).
عوامل زیادی اعم از عوامل درونی و فردی و عوامل بیرونی و موقعیتی بر پیشرفت تحصیلی تاثیر می گذارند.یکی از مسائل تربیت که در علمکرد روحیه افراد نقش تعیین کننده ای دارد اصل مسئولیت پذیری است. انسان مسئول با عملکرد خویش به عنوان فردی کار آمده است که در او امکان اقدام به فعالیت های خود خواهانه کاهش می یابد وگلاسر انسان مسئول را انسان سالم معرفی می کند.