مسئولیت پذیری دانش آموزان، تعریف مسئولیت پذیری

 با مطالعه پژوهش میکائیلی منیع(1389) تعاریف، انواع و اقسام مسئولیت پذیری بدین صورت عنوان می گردد.
2-1-1-6-1 تعریف مسئولیت پذیری دانش آموزان : پذیرش فعالیت یا کاری متناسب با توانائی، استعداد و علاقه هر دانش آموز را گویند. وقتی دانش‌آموزان می خواهد مسئولیت را بپذیرد، باید برای او کاملا مشخص شود که موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده گرفتن آن چه چیزی به دست می آورد. در واقع مسئولیت انتخابی آگاهانه است، درست مثل قراردادی نانوشته که تمام اجزای آن برای فرد مشخص است. هنگامی که دانش آموزان احساس مسئولیت کند، دیگر لزومی ندارد که دیگران به او بگویند که در هر موقعیتی چگونه عمل نماید. افراد در نتیجۀ توجه به مقررات، ارزیابی تجربه‌های خویشتن و رسیدن به نتیجه‌گیری‌های واقع‌گرایانه آن تجربه‌ها، الگوی رفتاری مناسبی را اختیار می‌کنند.
    2-1-1-6-2 انواع مسئولیت دهی به دانش آموزان : دادن مسئولیت به دانش آموزان از نوع تنفیض اختیارات مسئولین، مربیان یا معلمین مدرسه به دانش آموزان است یعنی مسئولیت آید و به هیچ نحو مسئولیت اصلی با دانش آموز نمی باشد. لذا در این مورد باید مسئول تنفیض نموده ی فعالیت به دانش آموز نظارت کافی و کامل برفعالیت دانش آموز دانش آموز داشته باشد.
 2-1-1-6 -3 اقسام مسئولیت های قابل واگذاری به دانش آموزان
الف ) مسئولیتهای آموزشی: مسئولیت‌هایی در راستای آموزش در کلاس یا اوقات فراغت درمدرسه از طرف معلم یا مربی به دانش آموزان کوشا در امر تدریس تنفیض می گردد .
ب ) مسئولیتهای پرورشی: این مسئولیت‌ها خود درزیر شاخه های هنری، فرهنگی، علمی تقسیم بندی شده و اکثرا از طرف معاونین پرورشی به دانش آموزان تنفیض می گردد.
ج ) مسئولیتهای انضباطی، اجتماعی: این مسئولیت‌ها اکثرا ویژه ی فعالیت‌های ناظمین مدرسه و مسئولین اجرائی مدرسه را شامل می شود.
  2-1-1-6-4 تعریف مسئولیتهای آموزشی
معلمین و مربیان در راستای آموزش‌های دانش آموز محوری نسبت به  تنفیض این نوع مسئولیت برای دانش آموزانی که در موضوع موردنظر آموزشی دارای توانائی تشخیص داده شده اند اقدام می نماید .
  2-1-1-6-5 تعریف مسئولیتهای پرورشی
مربیان معاونت پرورشی در راستای بکارگیری استعدادها و علایق دانش آموزان فعالیت‌های پرورشی اقدام به تنفیض مسئولیت و اختیار خود به دانش‌آموزان در سطح گسترده می‌نماید یعنی نوع تنفیض ایشان باید در راستای بکارگیری اکثر دانش آموزان علاقه مند و علاقه مند نمودن دانش آموزان گوشه گیر نسبت به فعالیت‌های پرورشی نماید .
بهترین راه برای حفظ عدالت در بکارگیری نیروهای متنوع دانش آموزان ایجاد گروه‌های دانش آموزی در سطوح هم سن و هم پایه می باشد تا دانش آموزان با توجه به توانائی های فیزیک و ذهنی خود گروه بندی و اقدام به قبول مسئولیت نمایند .   
2-1-1-6-6 تعریف مسئولیت‌های انضباطی و اجتماعی
معاونین اجرائی و ناظمین مدرسه در راستای استفاده از هدایت انضباطی دانش آموزان باطرح انضباط از درون اقدام به تنفیض مسئولیت‌هائی به دانش آموزان مستعد می نمایند. همچنین می توان از نیروی دانش آموزان در برنامه ها اجرائی مدرسه نیز استفاده نمود .
2-1-1-6-7 مسئولیت پذیری دانش آموزان در حیطه ی معاونت پرورشی
در این راستا تعریف عملی مسئولیت پذیری دانش آموزان به شرح زیر می باشد .
1)  مسئولیت در فعالیت‌های هنری : مربیان هنر در مدارس می توانند با تشکیل تشکل‌های هنری اقدام به ارائه ی مسئولیت‌هائی هنری برای دانش آموزان بنمایند. تشکیل گروه‌های سرود، نقاشی، روزنامه دیواری، تئاتراز جمله تشکل‌هایی است که مسئولیت‌های اجرائی آن‌ها توسط دانش آموزان قابل اجرا می باشد .
2)      مسئولیت در فعالیت‌های تربیت بدنی : مربیان تربیت بدنی با استفاده از علاقه ی شدید تحرکی دانش آموزان بویژه در دوره ی ابتدائی اقدام به تشکیل گروه‌های ورزشی و تنفیض مسئولیت به دانش آموزان بنماید در این راستا می توان به تشکیل گروه‌های داوری در فعالیت‌های ورزشی و تنفیض مسئولیت آن به دانش آموزان با توانائی های لازم و هدایت دیگر دانش آموزان به قبول مسئولیت بنماید .
 3) مسئولیت پذیری در حیطه ی بهداشتی: با توجه به حضور نیمه وقت این مربیان در اکثر مدارس این مربیان می توانند با تشکیل گروه‌های بهداشتی و آموزش ایشان نسبت به تنفیض برخی از اختیارات خود به دانش آموزان اقدام نمایند.تا در صورت عدم حضور در مدرسه این گروه‌ها زیر نظر دیگر مربیان یا معاونین اجرائی مدرسه اقدام به فعالیت نمایند.
 4)      مسئو لیت پذیری در حیطه ی فعالیت‌های  قرآنی: این مربیان با توجه به موضوع تنفیض اختیارات مربیان و آموزگاران در بند مسئولیت‌های آموزشی اقدام به تنفیض مسئولیت و پذیرش مسئولیت توسط دانش آموزان بنمایند .
2-1-1-7 محرک های مسئولیت پذیری
طباطبایی و همکاران(1390) معتقدند که، افرادی که احساس مسئولیت می‌کنند به ابزار، نگرش‌ها و منابعی که برای ارزیابی مؤثر موقعیت‌ها نیاز دارند، تفاوت‌های موجود بین افرادی که احساس گناه می‌کنند و آن‌هایی که واقعاً افرادی مسئول هستند، در جدول (2-1 )آورده شده است.
جدول2-1 محرک های مسئولیت پذیری
نوع افراد
احساساتی که در مورد خویش دارند

                                                    .