مسئولیت پذیری دانش آموزان، صرفه جویی در هزینه ها

بارت (2000) ویژگی های افراد مسئولیت پذیررا چنین بر می شمارد: داشتن اعتماد به نفس، فعال بودن و پویایی، قبول شکست ها درصورت ناکامی به جای مقصر دانستن دیگران یا توجیه شکست ها، تلاش جهت جبران ناکامی ها، انعطاف پذیر بودن درصورت لزوم، پاسخ گو بودن نسبت به امور محوله، هدفمند کردن فعالیت ها، برنامه ریزی جهت دسترسی به اهداف ازقبل تعیین شده. روان شناسی به نام دورت سال ها دربارۀ مسئولیت پذیری به مطالعه پرداخته است. نتایج پژوهش های او نشان داده اند که افراد مسئولیت پذیر دارای ویژگی های مشترکی هستند، این خصوصیات عبارتند از:
-آنچه را که متعهد به انجام آن می شوند به پایان می رسانند.
-می توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که با تصمیمات سایر افراد گروه (دوستان،خانواده،همکاران و…)متفاوت باشد.
-می توانند بی آنکه خود را زیاد ناراحت کنند، به تنهایی به کار بپردازند.
-هدف ها و علائق گوناگونی دارند که برایشان جالب توجه هستند.
-بدون دلیل تراشی افراطی، به اشتباهات خود اعتراف می کنند و در این زمینه به تذکرات افراد ذی صلاح احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت می کنند.
-می توانند از بین راه حل های مختلف، راه حل مناسب را برگزینند.
-سایرین را در حد افراط مقصر قلمداد نمی کنند.
-می توانند برای هر چه انجام می دهند، دلایلی را معین نمایند.
-هدفمند هستند و برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی می کنند.
-افراد مسئولیت پذیر به  درست انجام دادن کارها توجه دارند. آن‌ها پایبند وجدان هستند  و به ارزش ها و اصول اخلاقی بها می دهند.
-افراد مسئولیت پذیر کمال طلب هستند، آن‌هامی خواهند همۀ کارها بدون کمترین لغزش و به مطلوب ترین شکل ممکن انجام شود.
-این افراد ثابت قدم هستند. آن‌ها به عقاید خود پایبندند و در صورت مواجهه با  ناملایمات مصمم تر می شوند.
آن‌ها به نظم و ترتیب و جزئیات امور توجه دارند،بنابر این سازمان دهندگان خوبی هستند و در مشاغلی که نیاز به دقت و جزئی نگری دارند،موفق می شوند.
-آن‌ها به نظم و ترتیب و جزئیات امور توجه دارند،بنابر این سازمان دهندگان خوبی هستند و در مشاغلی که نیاز به دقت و جزئی نگری دارند،موفق می شوند.
-آن‌ها اعتقاد دارند که “همه چیز باید درست انجام شود” فرد مسئولیت پذیر” معنای این جمله را به خوبی می داند؛ از رسیدگی به حساب های مالی گرفته تا دستیابی به هدف های مقام مافوق، و طرز تمیز کردن زیر سیگاری ها، همه کارها باید درست انجام شود.
-افراد مسئولیت پذیر صرفه جو هستند. آن‌ها از دور انداختن چیزهایی که برایشان فایده ای دارند و یا قبلاً داشته اند و یا احتمالاً خواهند داشت خودداری می کنند.
-از شکست نمی هراسند، بلکه از آن درس می گیرند.
-روابط اجتماعی مطلوبی دارند و برای دیگران ارزش قائلند.
-در گروه های اجتماعی بیشتر شنونده هستند تا گوینده.
-می دانند که هیچ مشکلی به خودی خود و با گذشت زمان حل نمی شود، بنابراین به جای کنار گذاشتن آن در صدد پیدا کردن راه حل مناسب بر می آیند (به نقل از غفوری و همکاران،1387).
در مقابل افراد مسئولیت گریز دارای این خصوصیات هستند: بی هدفمند، قادر به تصمیم گیری درست نیستند، روابط انسانی ناسالم دارند، فقط نسبت به احساسات خود حساسند، احساس امنیت ندارند، پریشان خاطرند، عزت نفس پائینی دارند، به ارزش ها بی توجه هستند، به نیازهایی دیگران بی توجهند، دیگران را مقصر می شمرند، توقع تایید و تمجید دارند، اهمال کارند، به وظایف خود عمل نمی کنند، بی اراده اند، برای وقت خود و دیگران ارزش قائل  نمی شوند، نامرتب هستند، آنقدر به صحبت ادامه می دهند که گاه نکته اصلی را فراموش می کنند، در افسوس گذشته و حسرت آینده، هستند چون در خلوت خویش خود  را تحقیر  می دانند قادر به خندیدن نیستند، به وعده های خود عمل نمی کنند، بیهوده دلیل تراشی می کنند، از ترس اشتباه اقدام به انجام کاری نمی کنند، گاه با سرعت و گاه کند حرکت می کنند، از افراد برتر از خود خشم و نفرت دارند، وابسته اند، فقط منتظر رسیدن نوبت خود برای حرف زدن هستند، می گویند متاسفم اما در آینده اشتباه خود را تکرار می کنند، در هر شکست خود را می بازند، از کنار مشکل گذشته و حل نشده آن را رها  می کنند، انجام اکثر کارها برایشان کسالت آور است و برای انجام کارها انگیزه ندارند.
2-1-1-5 فواید مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری دارای فواید و آثار فراوانی است. بر اساس دیدگاه کلز فواید مسئولیت پذیری عبارتند از: 1.احساس رضایت درونی2.پرورش انضباط درونی3.ایجاد انگیزش درونی قوی4.رشد تفکر و افزایش قدرت شناختی5.مورد توجه و پذیرش خانواده ، گروه ها و جامعه قرار گرفتن6 کسب اعتماد به نفس7 .ایجاد روحیۀ شادابی و نشاط8. صرفه جویی در هزینه های گزافی که در موسسات اصلاح رفتار و بازداشت گاه ها و سایر موسسات و ارگان ها صرف می شود(مارتینک و همکاران،2001).
2-1-1-6 مسئولیت پذیری دانش آموزان