محدودیت محوطه می تواند طراحان را وادار سازد که ضوابط خود را محدود کنند. ولی این موضوع نباید به هیچ وجه بر جریان بار یا تسهیلات اصلی پایانه و امکان توسعه آتی آنها در بخش هوایی و زمینی تأثیر منفی داشته باشد. در صورت محدودیت محوطه می توان محلی خارج از فرودگاه را برای تجهیزات و تسهیلات فرعی در نظر گرفت. (صفارزاده،1387: 712 )
4-4 الگوی طرح پایانه بار:
از آنجایی که پایانه برای تسهیلاتی عبوری میان بخش هوایی و زمینی است و تعداد زیادی از وسایل نقلیه نیازمند دسترسی آزاد به بخش انبارها هستند و همچنین، این پایانه ها باید قابلیت توسعه یا گسترش آتی بدون تخریب یا تغییر اساسی در بخشهای موجود را داشته باشد، توصیه اکید می شود که طرح پلان آن دارای الگوی خطی (واحدی) باشد و قابلیت تخصیص بخشی از آن به هر تعداد از شرکتهای هوایی را داشته و در یک یا دو انتهای ساختمان، امکان گسترش وجود داشته باشد.
دفاتر کار، نواحی خدماتی و تسهیلات انبارهای ویژه باید بدون تداخل باجریان عادی کالا و توسعه آتی مکانیابی شوند. هر بخش از ساختمان پایانه بار باید دارای فضای دفتری متناسب همراه با قابلیت توسعه و تغییر آرایش باشد تا به این وسیله، فضای مناسب کاری برای هر شرکت هوایی تأمین شود. بطور کلی ساده ترین راه برای تأمین انعطاف پذیری بدون تداخل با جریان کالا و توسعه آتی، طراحی فضای اداری و دفتری پیوسته ترجیحاً در نیم طبقه فوقانی محوطه پذیرش بخش زمینی است. پلان و مقطع عرضی یک پایانه باری نمونه در مراحل مختلف توسعه در شکلهای 4-6 و 4-7نشان داده شده است. (صفارزاده،1387: 716 )
شکل4-6 : الگوی عملیاتی عناصر پایانه ی بار هوایی (صفارزاده،1387،ص716)
شکل4-7 : مقطع عرضی یک پایانه ی بار هوایی در مراحل مختلف توسعه (صفارزاده،1387،ص716)
4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار:
اصول کلی ارائه شده در این بخش در مورد هر نوع پایانه ی باری با هر اندازه و نوع و دارای هوگونه روش باربری صدق می کند. ولی مصداق این اصول در پایانه های خیلی بزرگ و خیلی کوچک کمتر است.
از جمله اصول طراحی مذکور، می توان به نکاتی اشاره کرد که می تواند در تعیین ابعاد بهینه پایانه بار مورد توجه قرار گیرد:
الف – مسیرهای ارتباطی بین محوطه های باربری مختلف در داخل پایانه باید حتی الامکان کوتاه باشند تا باعث تأمین اهداف زیر شود.
ایجاد حداقل جابجایی بار و وسایل نقلیه
تأمین تحرک بهینه برای کارکنان
تأمین حداکثر نظارت بر تمام فعالیتهای عملیاتی
تأمین حداکثر ایمنی و امنیت حمل بار
ب – تأمین طول متناسب و لازم برای سکوی پهلوگیری مخصوص کامیونها در زمان اوج تقاضا.
پ – استفاده بهینه از فضاها با توجه به تسهیلات ثابت و تجهیزات انبار.
ت – قابلیت و انعطاف پذیری برای توسعه پایانه بار به گونه ای که با تجهیزات باربری طراحی شده سازگار باشد.
ث – به حداقل رساندن محیط ساختمان برای کم شدن هزینه های ساخت و ساز.
معیارهای که در بالا ذکر شد، در واقع به بهترین نحو در یک ساختمان پایانه مربع شکل تحقق می یابد. البته ویژگی سکوهای پهلوگیری کامیونها می تواند طوری باشد که ساختمان پایانه، به شکل مستطیل با ضلعهای بلند در دو طرف بخش هوایی و زمینی و با عمق کمتر طراحی شود. (صفارزاده،1387: 720 )
4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار:
4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار:
بطور کلی فضاهای زیر باید به عنوان اجزای اصلی ساختمان پایانه بار در نظر گرفته شود:
دسترسی مستقیم محوطه بارریزی محموله های ورودی به محوطه باربندی محموله های خروجی (این موضوع باعث تسهیل حرکت بارهای انتقالی می شود).