مشارکت سیاسی زنان، برنامه های آموزشی

وظیفه نهادهای آموزشی در این تحول فرهنگی، عبارت است از: شناسایی توانایی های بالقوه و استعدادهای نهفته در زنان، تلاش نهادهای آموزشی در جهت اصلاح تفکر مردسالارانه در حیطه خانواده و اجتماع و جایگزینی تفکر انسان سالارانه (که این امر همان طور که تاکنون توضیح داده شد باید از نهاد خانواده آغاز گردد چرا که خانواده مهم ترین رکن جامعه پذیری محسوب می شود)، تبلیغ و تأکید بر نقش های غیر اقتصادی زنان در جامعه از طریق رسانه های همگانی، متوقف کردن تبلیغات مردسالار در تمامی رسانه های گروهی، بازنگری در ارزش های اخلاقی رایج در مورد وقار- متانت، خاموش ومطیع بودن زنان، کمک رسانی به زنان بیسواد – بیوه و بی سرپرست، ایجاد فضای مناسب فرهنگی برای بحث و گفتگو پیرامون چگونگی استفاده از منابع سنتی و دینی در جهت افزایش اشتغال زنان و مشارکت آنها، تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان به منظور از میان برداشتن تعصبات و سنت ها و روش هایی که مبتنی بر اصول طرز فکر پست نگری یا برتر نگری جنسیتی و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان است، اجرای برنامه های آموزشی خاص برای افزایش مهارت زنان برنامه ریز در سیاست گذاری ها، اجرای طرح های آموزشی مخصوص به منظور افزایش تعداد زنان آموزش دهنده در برنامه های آموزش سازمان های توسعه و پیشرفت، آموزش مهارت ها و مدیریت های زنان و افزایش آگاهی های زنان در مورد اهمیت مشارکت این گروه بزرگ اجتماعی در توسعه، تلاش نهادهای آموزشی در خصوص رفع محدودیت ها و موانع فقهی موجود در راه مشارکت همه جانبه زنان در امور جامعه
منابع فارسی:
– آلموند،گابریل و دیگران(1376)، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
– اصغری، یونس(1378)، بررسی ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و منشأ طبقاتی اجتماعی آنان در پنج دوره قانون گذاری، تهران، مشتاقان فلاح
– آکوچیان، احمد(1383)، اصول دین شناختی مشارکت زنان در فرآیند توسعه سیاسی، فصلنامه شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، سال 13، شماره 49
– آملی، جواد(1386)، مبانی حقوق زن در اسلام، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 314
– امینی، علی(1390)، اثر فرهنگ سیاسی بر زنان و دانشجویان، فصلنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره283
– آل غفور، سید محمد تقی(1388)، تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران، فصلنامه علمی-ترویجی بانوان شیعه، سال 6، شماره20
– آل غفور،سیدمحمد تقی(1375)، نقش فرهنگ در ساختار ایران معاصر،مجله نقد و نظر، شماره 4و3
– آل غفور، محمد تقی(1380)، خاستگاه فرهنگ سیاسی ایران معاصر، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 16
– آل غفور، محمد تقی(1387)، فصل جدید مشارکت سیاسی زنان در ایران( با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه بانوان شیعه، شماره 18
– آل غفور، محمد تقی(1388)، ساختار عامل و مشارکت سیاسی، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، شماره 18
– آشوری، داریوش(1376)، ما و مدرنیته، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط
– ایوبی و دیگران(1377)، مشارکت سیاسی، شورای اسلامی و امنیت و جامعه مدنی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1
– احمد نیا، شیرین(1383)، بررسی ارتباط ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی زنان با فعالیت سیاسی شان، در کتاب محمد حسین پناهی، مجموعه مقالات همایش مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی، تهران، علامه طباطبایی
– آبرامسون، پل(1383)، مشارکت سیاسی، ترجمه نسرین طباطبایی در کتاب لیپیست، سیمور مارتین زیر نظر دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نور الله مرادی، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
– آبرامکنی، نیکلاس(1370)، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسین پویان، تهران، انتشارات چاپ بخش
– اسماعیلی، رضا(1384)، شوراها و مشارکت سیاسی- اجتماعی مؤثر، اصفهان، انتشارات نوید،
– افتخاری، اصغر(1380)، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی، تهران، مرکز بررسی استراتژیک جمهوری اسلامی