معیارهای ارزیابی، ارزیابی گزینه ها

همسازی و پاسخگویی به نیازهای ناوگان هواپیمایی موجود و آینده با حداکثر کارآیی عملیاتی.
تأمین خدمات لازم برای روان کردن جریان حرکت مسافر و بار، اعم از مسافران ورودی و خروجی و یا انتقالی داخلی و بین المللی.
تأمین بهره وری اقتصادی و ایمنی مؤثر.
تأمین تسهیلاتی که در برگیرنده ی اقدامات مؤثر برای حفظ و نگهداری انرژی است.
اهداف مدیریت فرودگاه:
حفظ روند عملکردی مطلوب پایانه ، مجموعه ی باند پروازی، سیستم دسترسی و تسهیلات کمکی موجود فرودگاه در طول مراحل ساخت و توسعه.
تأمین تسهیلاتی برای تحصیل حداکثر درآمد از اجاره کنندگان و سایر منابع.
تأمین تسهیلاتی برای به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی و تعمیر و نگهداری.
اهداف جامعه:
ایجاد تأثیر منحصر به فرد و مناسب در جامعه.
تأمین هماهنگی و سازگاری با عناصر معماری مجموعه پایانه ی موجود.
مطابقت با شبکه ی راههای موجود و پیش بینی شده ی منتهی به فرودگاه.
طراح باید ترکیبی از انواع هدفها را در تعیین معیارهای ویژه ی طراحی مجموعه ی پایانه مد نظر قرار دهد. این معیارها باید به عنوان شاخصهای عملی برای ارزیابی گزینه های طرح مورد استفاده قرار گیرند. (صفارزاده،1387: 590-591)
جدول3-1: انواع تسهیلات پایانه ای مورد تقاضای مسافران مختلف(صفارزاده،1387،ص590)
ملاحظات : Vij = حجم طرح مسافر iاستفاده کننده از تسهیلات j
3-4 فرآیند برنامه ریزی پایانه:
3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی:
تکامل و توسعه طرح پایانه طی یک سلسله مراحل خاص انجام می شود . این مراحل تحت عنوان برنامه ریزی، ترکیب سیستم، طرح شماتیک و توسعه و قابل استفاده کردن طرح مشخص شده اند. تسهیلات پایانه بر طبق نوع طرح تجهیزات و امکانات بخش هوایی برنامه ریزی می شوند. در طراحی و محاسبات اجزای ای بخش مسائلی از قبیل کارایی حداکثر و مؤثر از محوطه ی فرودگاه، قابلیت توسعه فیزیکی و انعطاف پذیری عملیاتی، تلفیق و هماهنگی پایانه با سیستم دسترسی زمینی و سازگاری آن با کاربریهای موجود و پیش بینی شده ی زمین اطراف فرودگاه، باید مورد توجه قرار گیرند.
درمراحل برنامه ریزی و ترکیب سیستم در پروژه ی طراحی پایانه ، عموماً معیارهای ارزیابی زیر برای سنجش گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرند:
توانایی در جوابگویی به تقاضای مورد انتظار.
سازگاری با انواع هواپیماهای پیش بینی شده در آینده.
انعطاف پذیری نسبت به رشد و تغییرات فن آوری.
سازگاری با کل طرح جامع فرودگاه.