مقاله اثرات زیست محیطی، استفاده از دانش

وجود ندارد، به طوری که به عنوان مثال لاشه یک موجود، غذای موجود دیگری را تشکیل میدهد (در روند تجزیه هم اینچنین است)و هرچیزی به طبیعت باز می گردد. در واقع نتیجه این دیگاه احترام بشر به انواع گونه های طبیعی و سیستم پایدار طبیعت است، رونــــــدهایی که باعث احیـــا می‌شوند تا ضایع کردن، به بیشتر زنده مــاندن ما می انجامند.
ب – دیدگاه دانش بومی
استفاده از دانش بومی در ساخت (مصالح سنتی و نحوه استفاده از آنها که نسل به نسل منتقل شده)
استفاده از تکنیک های بومی (که بر اساس آزمون و خطا به وجود آمده اند. تکنیک استفاده از باد توسط بادگیر)
نحوه استفاده از مصالح و روش های اجرا و تکنیک های ایجاد آسایش که رفته رفته و سینه به سینه منتقل شده و به بهترین روش برای ایجاد آسایش و پاسخ گویی به مشکلات با آزمون و خطا در دوره های زمانی طولانی و به مرور بدست آمده برای مناطق مختلف میتواند یکی از ارزشمند ترین و کاربردی ترین راهکارها برای معماری در آن منطقه باشد.
دانش بومی ، استفاده از بادگیر برای تهویه
5-1-4 . معماری سبز و ارتباط با موضوع
هاز ابتدای تمدن بشری ، دنیای پر جاذبه طبیعی منبعی بسیار غنی برای نوآوری و الهام بخشی بزرگترین نقاشان ،مجسمه سازان ، موسیقی دانان ،فیلسوفان ،شاعران ، طراحان و مهندسان بوده است . صدای حرکت آب در رودخانه ، رنگ های خیره کننده رنگین کمان ، ریتم منظم برخورد امواج دریا با صخره های اطراف آن ،فریبندگی بوی خوش گل ها ساختار هوشمند کندوی عسل و…. تعداد اندکی از عجایب طبیعی هستند که الهام بخشی و نو آوری در آثار دست ساخت انسان شده اند . در اکثر موارد ما از طبیعت از طریق احساس زیبایی با استنشاق بوی خوش ،رنگ،شکل ، فرم و صدا الهام میگیریم . غالب اوقات بدون جستجو برای معنای عمیق تر و بدون سوال از فرم های طبیعی ، بع طور حسی از ذات طبیعی خود پیروی می نمائیم و اصوات رنگ ها و فرم هایی را که ما را احاطه کرده اند ، تقلید می کنیم .
انسان ، طبیعت و معماری سه رأس مثلثی هستند که همواره در طراحی ها راهنمای ما می باشند و یا به کار گیری تجربیات ،علوم و فنون نهفته در دل طبیعت و زدن پل دوستی بین انسان و طبیعت به کمک معماری ، می توان در دل طبیعت خلق کرد تا طبیعت آن را در خود نگاه دارد .
انسان همواره گرایش به محیط طبیعی دارد و انرژی پویا و مثبتی که از آن دریافت می کند غیر قابل انکار است ،پس خلق محیط هایی همگام و همسو با طبیعت می تواند مسلماً تاثیر مثبت و سازنده بر روی او بگذارد ،چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی . کودکان روح خلاق و آینده هر جامعه ای هستند و فرهنگ همزیستی با طبیعت و آسیب نرساندن به آن باید از همان کودکی در روح آنها شکل بگیرد تا واقعیت و اصل محیط طبیعی خویش را درک کنند ،در نتیجه داشتن فضایی برای درمان که نحوه ساخت آن با رعایت احترام به طبیعت و کاربران طراحی شده باشد هم در روند درمانی تاثیر مثبت خواهد داشت و هم به ارضای حس درونی مخاطبین پروژه خواهد پرداخت .
5-2 . اصول معماری سبز
چالز جنکز نیز با تاکید بر ابعاد مختلف معماری سبز،سعی میکند تا در بیان اصول کلی این معماری به موارد مختلف مرتبط با آن اشاره کند؛ او شش اصل کلی را برای معماری سبز عنوان میکند.این اصول در معماری سبز و پایدار مشترک بوده زیرا در اصول کلی تفاوتی وجود ندارد ،بلکه در نحوه عملی شدن و نگرش جزء تفاوت هایی حاصل می شود.
5-2-1 . حفظ انرژی : هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد. ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت و سازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن آوری های جدید در دوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون ویا با ترکیب های مختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیاز های کاربران تغییر میدهند.
5-2-2 . هماهنگی با اقلیم: بنا باید طوری طراحی شود که با اقلیم و منابع موجود در محل احداث ، هماهنگی داشته باشد.
شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گــونــه ای باشد که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه ، موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان می باشند.
5-2-3 . کاهش استفاده از منابع جدید: ساختمانها باید طوری طراحی شوند که میزان استفاده از منابع جدید را کاهش دهند.
هر ساختمان باید به گونهای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و در پایان عمر مفید خود ، منبعی برای ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد.
گر چه جهت گیری این اصل ، همچون سایر اصول اشاره شده به سوی ساختمانهای جدید است ، ولی باید یادآور شد که اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع فعلی بکارگرفته شده اند و ترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانهای فعلی برای کاهش اثرات زیست محیطی ، امری است که از اهمیتی برابر با خلق سازه های جدید برخوردار است . این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تعداد منابع کافی برای خلق محیط های مصنوع در جهان وجود ندارند که بتوان برای بازسازی هر نسل از ساختمان ها، مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد.
این استفاده مجدد میتواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد، بازیافت ساختمان ها و عناصر درون آنها بخشی از تاریخ معماری است.
5-2-4 . برآورد نیازهای ساکنان: برآورده کردن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
به نظر می رسد که این اصل ارتباط اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب لایه ازن داشته باشد . اما فرآیند سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترک در ساخت یک ساختمان کامل هستند انسان را از این مجموعه خارج نمی نماید. تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی از سازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود، در حالی که در برخی دیگر تلاش برای رد ابعاد انسانی در فرآیند ساخت مشاهده می شود
5-2-5 . هماهنگی با سایت: بنا باید در محیط طبیعی خود با سازگاری قرار بگیرد و با محیط اطرافش سنخیت داشته باشد.
معمار استرالیایی گلن مورکات این جمله عجیب را بیان می کند که: ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند. این گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان و سایت آن را در خود دارد که برای فرآیند سبز امری ضروری است و البته دارای ویژگی های گسترده تری نیز می باشد. ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کند آلودگی تولید می کند و با مصرف کنندگان و کاربران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس نمی کند.
5-2-6 . کل گرایی: تمام اصول معماری پایدار باید در یک روند کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم میشود ،تجسم یابد.

                                                    .