ز جدول زیر میتوان اولویت عوامل را ملاحظه نمود. همان طور که بر اساس تحلیل فریدمن دیده میشود، رتبه رهبری اثربخش بالاتر از همه بوده و این عامل به عنوان یک عامل کلیدی در پیاده سازی BPR مطرح است، پس بانک گردشگری باید به این عامل به عنوان یک عامل مهم توجه کند. همچنین عامل منابع انسانی پایین ترین رتبه را داشته و نشان میدهد که این عامل در بانک گردشگری رتبه پایینی دارد و باید در خصوص ارتقاء این عامل، اقداماتی انجام شود.

جدول 4-26-رتبه بندی حاصل از تحلیل فریدمن

رتبه
عامل
رتبه میانگین
یکم
رهبری اثربخش
97/2
دوم
مدیریت تغییر
88/2
سوم
مدیریت پروژه
23/2
چهارم
منابع انسانی
93/1

نتیجه میانگین رتبه ها نشان می دهد که بعد رهبری اثربخش با ضریب 2.97 در اولویت یکم قرار دارد. در نتیجه بیشترین تأثیرپذیری را در پیاده سازی موفق مهندسی مجدد در سازمان مورد مطالعه دارد. بعد مدیریت تغییر با ضریب 2.88 در اولویت دوم قرار دارد و به همین ترتیب بعد مدیریت پروژه با ضریب 2.23 در اولویت سوم و بعد منابع انسانی با ضریب 1.93 در اولویت آخر قرار دارد. و این نشان دهنده آن است که این بعد(منابع انسانی) کمترین تأثیر پذیری را در استقرار موفق BPR در بانک گردشگری دارد.

4-4-3-سوال سوم پژوهش: آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیزBPR در بانک گردشگری مطلوب است؟
همانطور که یافته های جدول 4-24 نشان می دهد. برای پاسخگویی به این سوال از آزمون t تک نمونه ای با میانگین مفروض(میانگین نظری) 3، استفاده شده است.بر اساس این آزمون چنین فرض می شود که اگر میانگین محاسبه شده در فضای جامعه برابر 3(مقدار مورد انتظار یا میانگین نظری) یا کمتر از آن باشد،وضعیت نامطلوب و چنانچه بیشتر از 3 باشد، وضعیت مطلوب فرض می شود، با توجه به نتایج جدول4-24 میانگین مؤلفه های رهبری اثربخش و مدیریت تغییر سطح معنی داری 5 درصد در حد یا بالاتر از متوسط می باشد.
زیرا اولاً مقدار t در مورد این مؤلفه ها مثبت شده است.ثانیاً سطح معنی داری مشاهده شده (sig) در مورد همه آنها پایین تر از 0.05 می باشد.
از آنجا که در مورد بقیه مؤلفه ها، مقدار t محاسبه شده، منفی بوده است و سطح معنی داری مشاهده شده در مورد آنها بالاتر از 0.05 می باشد، می توان نتیجه گیری کرد که وضعیت این مؤلفه ها یا عوامل در بانک گردشگری در حد مطلوب نیست.

جدول 4-27- آزمون T
One-Sample Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
مدیریت پروژه
206
2.91
.487
.034
رهبری اثربخش
206
3.07
.514
.036
مدیریت تغییر
206
3.0583
.42135
.02936
منابع انسانی
206
2.8150
.56120
.03910

Test Value = 3

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
مدیریت پروژه
-2.775
205
.006
-.094
-.16
-.03
رهبری اثربخش
1.898
205
.059
.068
.00
.14
مدیریت تغییر
1.984
205
.049
.05825
.0004
.1161
منابع انسانی
-4.730
205
.000
-.18495
-.2620
-.1079

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه
در این فصل براساس تحلیل هایی که در فصل چهارم انجام شده است به ارائه نتایج پرداخته می شود : هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است. متغیرها شناسایی و پس از توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و مدیران بانک ، 4 عامل اصلی شناسایی گردید. در این فصل ضمن جمع بندی نتایج حاصل از تحلیل داده ها، پیشنهادها و محدودیتهایی که محقق در انجام تحقیق با آن مواجه بوده مطرح خواهد شد.پژوهش حاضر برای پاسخ دهی به سؤالات زیر بوده است : عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR کدامند و اولویت بندی این عوامل به چه صورت است؟ آیا وضعیت عوامل تعیین کننده استقرار موفقیت آمیزBPR در بانک گردشگری مطلوب است؟ برای پاسخ دهی به سه سؤال مذکور پرسشنامه ای با 42 سؤال تهیه و تنظیم و بین300 نفر از مدیران و کارشناسان به عنوان اعضای گروه نمونه توزیع و جمع آوری گردید که تأکیدی بر عوامل شناسایی شده بود. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 4 عامل اصلی به عنوان عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR در جامعه مورد مطالعه است.

5-2- خلاصه یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش :
داده های حاصل از پرسشنامه از طریق تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، مورد تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن استخراج 4 عامل اصلی به عنوان عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR در جامعه مورد مطالعه است، نتایج حاصل از این فرآیند به شرح ذیل است :
براساس تحلیل عاملی تاییدی و رتبه بندی حاصل از تحلیل فریدمن عامل رهبری اثربخش با رتبه میانگین 2.88 است و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(درک و شناخت مدیریت ارشد، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت دانش، منابع مالی کافی، استفاده از مشاوران مجرب، انسجام بین وظایف) بیشترین تأثیر را بر استقرار موفق BPR دارد.
عامل دوم که به عنوان عامل مدیریت تغییر با رتبه میانگین 2.23 است و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(ساختار کمتر بوروکراتیک، واگذاری اختیارات، فناوری اطلاعات، آمادگی برای تغییر) بر استقرار موفق BPR تأثیرگذار است.
سومین عامل، عامل مدیریت پرو‍‍ژه با رتبه میانگین 2.97
به عنوان اولین عامل مؤثر و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(شناخت تغییر، شفافیت در اجرای پروژه، جمع آوری اطلاعات کافی، روش شناسی مناسب، ارزیابی نتایج، خلاقیت در اجرای پروژه) بر استقرار موفق BPR تأثیرگذار است.
عامل چهارم، عامل منابع انسانی با رتبه میانگین 1.93 است و می توان چنین استدلال کردکه زیر عوامل های این عامل(کاهش مقاومت کارکنان، توجه به ایده های کارکنان، مشارکت کارکنان، ایجاد انگیزش در کارکنان، دانش و توانمندی کارکنان،) بر استقرار موفق BPR کمترین تأثیرگذاری را دارد.در شکل 1-5 این عوامل نشان داده شده است.

2.97 2.88

2.23 1.93

شکل 5 – 1- عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR

• متغیر شناخت و درک مدیریت ارشد با میانگین 3.3819 دارای میانگین بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که مدیریت ارشد سازمان دارای شناخت و درک نسبتاً خوبی در اجرای پروژه BPR می باشد.
• متغیر تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد با میانگین 3.1700 دارای میانگین نسبتاً بالاتر از میانگین نظری است و این، به معنای اینست که مدیریت ارشد از دید سازمان دارای تعهد و پشتیبانی نسبتاً خوبیست.
• متغیر شناخت تغییر با میانگین 2.9223 دارای میانگین بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان شناخت نسبتاً خوبی در اجرای پروژه BPR می باشد.
• متغیر واگذاری اختیارات با میانگین 2.8083دارای میانگین پایین تر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که در اجرای پروژه مهندسی مجدد فرآیندها تفویض اختیارات در سازمان نسبتاً کم است.
• متغیر روش شناسی مناسب با میانگین 3.0049 دارای میانگین بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در پیاده سازی پروژه بازمهندسی فرآیندها توجه نسبتاً زیادی به روش شناسی مناسب و مطلوب دارند.
• متغیر فناوری اطلاعات مناسب با میانگین 3.5583 دارای میانگین بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در پیاده سازی پروژه بازمهندسی فرآیندها توجه نسبتاً بالایی به بکارگیری زیرساختهای الکترونیک و ابزارآلات فناوری اطلاعات دارند.
• متغیر مقاومت کارکنان با میانگین 2.7195 دارای میانگین پایین تر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که کارکنان در اجرای پروژه BPR به میزان نسبتاً کمی مقاومت می کنند.
• متغیر ساختار کمتر بروکراتیک با میانگین 2.7376 دارای میانگین پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان به میزان نسبتاً کمی به ساختار مسطح و کمتر بوروکراتیک توجه دارند. .
• متغییر دانش و توانمندی کارکنان با میانگین 2.7341 دارای میانگین پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که کارکنان دانش و توانمندی نسبتاً کمی در قبال پروژه مهندسی مجدد دارند.
• متغیر مدیریت دانش با میانگین 3.0199 دارای میانگین نسبتاً بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در اجرای پروژه BPR دانش را به میزان نسبتاً کمی درک می کنند.
• متغیر مشارکت کارکنان با میانگین 2.7136دارای میانگین پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که در اجرای پروژه BPR کارکنان مشارکت نسبتاً کمی دارند.
• متغیر شفافیت در اجرای پروژه با میانگین 2.6675دارای میانگین پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در اجرای پروژه BPR به میزان نسبتاً کمی شفافیت دارند.
• متغیر ایجاد انگیزش در کارکنان با میانگین 2.8568دارای میانگین نسبتاً پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در اجرای پروژه BPR به میزان نسبتاً کمی انگیزش دارند.
• متغیر ایجاد انگیزش در کارکنان با میانگین 2.8568دارای میانگین نسبتاً پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در اجرای پروژه BPR به میزان نسبتاً کمی انگیزش دارند.
• متغیر خلاقیت و نوآوری در اجرای پروژه با میانگین 2.9879دارای میانگین نسبتاً پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در اجرای پروژه BPR به میزان نسبتاً کمی خلاقیت صورت می پذیرد.
• متغیر آمادگی برای تغییر با میانگین 3.1214 دارای میانگین نسبتاً بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان آمادگی نسبتاً خوبی برای تغییرات ریشه ای در فرآیندهای کسب و کار دارند.
• متغیر منابع مالی کافی با میانگین 2.9802 دارای میانگین نسبتاً پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان بودجه نسبتاً کمی برای پیاده سازی BPR تخصیص می دهند.
• متغیر استفاده از مشاوران مجرب با میانگین 2.8259دارای میانگین پایین تر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در پیاده سازی BPR به میزان نسبتاً کمی از مشاوران مجرب استفاده می کنند.
• متغیر منابع اطلاعاتی با میانگین 2.9146 دارای میانگین نسبتاً پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان اطلاعات نسبتاً کمی را برای پیاده سازی BPR جمع آوری می کنند.
• متغیر ارزیابی نتایج با میانگین 2.9406 دارای میانگین نسبتاً پایینتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که ارزیابی نتایج به میزان نسبتاً کمی در راستای پیاده سازی پروژه BPR صورت می پذیرد.

• متغیر انسجام بین وظایف با میانگین 3.0050 دارای میانگین نسبتاً بالاتر از میانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان بین وظایف سازمانی انسجام نسبتاً بالایی را برقرار می کنند.
• متغیر توجه به ایده کارکنان با میانگین 3.0558 دارای میانگین نسبتاً بالاتر ازمیانگین نظری است و این به معنای اینست که سازمان در اجرای پروژه BPR توجه نسبتاً خوبی به ایده کارکنان دارد

5-3-نتیجه گیری و بحث:
همانطور که یافته های پژوهش نشان داد، به طور کلی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیزBPR را می توان به 4 طبقه بندی تقسیم کرد. این عوامل عبارتند از : عامل مدیریت پروژه، رهبری اثربخش، مدیریت تغییر و منابع انسانی. حال با در نظر گرفتن این عوامل به مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر پرداخته می شود.
در مطالعه هی در چین مشخص شد که حمایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *