ریال
هزینه های قرض از اشخاص
هزینه های پیش بینی نشده
هزینه هایی که عملاً صورت گرفته است
زمان بازپرداخت وامها:
مدت وام های بانکی طبق جدول زیر از نتایج نمونه های مورد بررسی، حداقل ۱ و حداکثر ۱۰ ساله می باشد که میانگین مدت بازپرداخت وام های دریافتی از مؤسسات اعتباری برابر ۵ ساله می باشد که در واقع کوتاه و یا میان مدت می باشد که صاحبان طرحها در بازپرداخت آن شدیداً مشکل دارند.
جدول شماره ۹ مدت تسهیلات بانکی
میانگین مدت بازپرداخت
حداکثر مدت بازپرداخت
حداقل مدت بازپرداخت
۵ ساله
۱۰ ساله
۱ ساله
بهره وام:
نرخ بهره تسهیلات بانکی براساس نمونه های مورد بررسی طبق جدول زیر، حداقل ۴ درصد و حداکثر ۳۰ درصد و بطور متوسط برابر ۱۷/۱۴ درصد می باشد که در مقایسه با جوامع پیشرفته، درصد بهره وامهای بانکی به کارهای تولیدی و مولد و اشتغالزا با عنایت به مدت محدود بازپرداخت وامها و هزینه های جانبی در اخذ وام و نرخ تورم و غیره بسیار بالا می باشد.
جدول شماره ۱۰ نرخ بهره تسهیلات بانکی
میانگین نرخ وام بانکی
حداکثر نرخ بهره وام بانکی
حداقل بهره وام بانکی
۷/۱۴ درصد
۳۰ درصد
۴ درصد
بهره قرض:
نرخ بهره قرض از اشخاص که صاحبان اجرای طرحها بعلت مکفی نبودن تسهیلات بانکی و هزینه های بالای جنبی و پیش بینی نشده و شرایط سخت اخذ وام از بانکها و غیره مجبور به دریافت از منابع غیر بانکی و اعتباری غیررسمی یعنی اشخاص و بازار آزاد می شوند، رقم بالایی بوده و تهدید جدی برای رکود طرحها و سرمایه گذاری می باشد. جدول زیر نشان می‎دهد میانگین بهره قرض از اشخاص نزدیک به دو برابر نرخ بهره وام بانکی است.
جدول شماره ۱۱-نرخ بهره قرض از اشخاص
میانگین نرخ بهره قرض از اشخاص
حداکثر نرخ بهره قرض از اشخاص
حداقل نرخ بهره قرض از اشخاص
۶/۲۳ درصد
۲۵ درصد
۲۰ درصد
بازپرداخت وام:
بازپرداخت بدهی بانک توسط صاحبان طرحها براساس بررسی نمونه های مورد پژوهش طبق جدول زیر رقم بسیار ناچیزی می باشد که میانگین بازپرداخت بدهی های بانک صرفاً حدود ۱۱ درصد میانگین تسهیلات پرداخت شده به سرمایه گذاران می باشد که گویای مشکل بازپرداخت وامهای بانکی از طرف مجریان طرحها علارغم سخت گیریهای شدید بانکها نسبت به تضمین بازپرداخت وامها از قبیل اخذ وثیقه ملکی و ضامن معتبر و غیره می باشد. بعبارت دیگر تسهیلات اعطای بانکها به مجریان طرحها کمتر در راستای موفقیت طرحها به نحوی که قادر به بازپرداخت طلب بانکها باشد، بوده است.
جدول شماره ۱۲ وضعیت بازپرداخت وام بانکی
۶۰ درصدکل سرمایه گذاری ها
میانگین اخذ وام از بانکها جهت سرمایه گذاری
۴۵درصدباز پرداخت شده
میانگین بازپرداخت بدهی سرمایه گذاری به بانکها
زمان اجرای طرح:
زمان اجرای طرحها براساس نمونه هایی که مورد بررسی قرار گرفته است بسیار قابل توجه می باشد. بطوریکه زمانی که عملاً برای اجرای طرحها تا مرحله بهره برداری صرف شده است. بیش از ۵/۲ برابر زمانی است که قابل اجرای طرح، توسط صاحبان اجرای پیش بینی شده است و نشانگر مسیر طولانی اجرای طرحها به دلایل بوروکراسیهای زمان بر و هزینه بر در اخذ مجوزها و تسهیلات و غیره می باشد و زمان بر بودن اجرای طرحها باعث فدا شدن و حتی نابودی طرحها در مسیر پرشتات و هلاک کننده تورم می شود عملاً هزینه های سرمایه گذاری را بالا می برد.
جدول شماره ۱۳ زمان اجرای طرحها
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان اجرای طرح
۱۵/۱۰
۳۶ ماه
۲ ماه
طبق پیش بینی
۲۵ ماه
۱۲۰ ماه
۴ ماه
عملاً صرف شده
مدت فعالیت :
مدت فعالیت طرحها از زمان بهره برداری رسیدن و آغاز به کار طرحها، در موردهای بررسی شده، تنها حدود ۶۱ درصد از مدت آغاز بهره برداری را شامل می شود و طرحها در مابقی مدت در حالت رکود بوده اند، جدول ذیل قابل مشاهده و توجه است.
جدول شماره ۱۴ وضعیت مدت فعال بودن طرحهای به بهره برداری رسیده
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان اجرای طرح
۶/۳۴ ماه
۱۵۶ ماه
۱ ماه
از آغاز بهره برداری
۲/۲۱ ماه
۱۲۰ ماه
۱ ماه
مدت فعال بودن
هزینه های اداری :
هزینه های اداری و بوروکراسی اجرای طرحها توسط صاحبان طرحها براساس مطالعه صورت گرفته طبق جدول زیر بیش از ۱۲ درصد از هزینه های پیش بینی نشده و جنبی را به خود اختصاص داده است که رقم قابل توجهی است و ناشی از کارهای زمان بر و هزینه بر اجرای طرحها می باشد که سرمایه گذاران به ناچار متحمل آن می شوند که حدود ۵/۳ درصد کل سرمایه گذاری را دربرمی گیرد که می تواند کل سرمایه بسیاری از طرحهای کوچک و اشتغالزا باشد.
جدول شماره ۱۵ هزینه های بوروکراسی طرحها
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان اجرای طرح
۱۷میلیون تومان
۳۵میلیون تومان
۱۰میلیون تومان
هزینه‌های اداری
مراجعه به ادارات:
مراجعه سرمایه گذاران و مجریان طرحها به ادارات جهت اخذ مجوزها و تأییدیه و تسهیلات و غیره در نمونه های مورد بررسی طبق جدول زیر می باشد که نشانگر سختی اخذ موافقت ها و حمایتها از طرحها می باشد. بطوریکه در بسیاری از مواقع موجب دلسردی و خودداری سرمایه گذاران جهت اجرای طرح می باشد.
جدول شماره ۱۶ مراجعه به ادارات و مؤسسات
میانگین
مراجعه مجریان طرح
۸/۱۱۱ دفعه
مراجعه به ادارات و مؤسسات
۲/۷ اداره
ادارات و مؤسساتی که مراجعه شده است
زمان کارهای اداری :
زمان صرف شده برای انجام کارهای اداری براساس مطالعه بر روی نمونه های مورد پژوهش طبق جدول زیر، بیش از ۶۸ درصد کل زمان صرف شده برای اجرای طرحها و بیش از ۱۷۳ درصد زمان لازم طبق پیش بینی برای اجرای طرحها می باشد با این وضع نتیجه گرفته می شود که بیشترین زمان اجرای طرحها صرف کارهای بوروکراسی می شود و تنها حدود ۳۲ درصد زمان صرف اجرای خود طرح می شود.
جدول شماره ۱۷ زمان صرف شده برای کارهای اداری
میانگین
حداکثر
حداقل
زمان صرف شده
۱/۱۷ ماه
۷۸ ماه
۲ ماه
کارهای اداری
موفقیت سرمایه گذاران:
میزان موفقیت سرمایه گذاران و مجریان طرحها از دیدگاه خودشان در نمونه های مورد بررسی بیشتر در گزینه های تا حدودی موفق و کمتر موفق می باشد در واقع صاحبان طرحها خود را زیاد موفق نمی بینند.
جدول شماره ۱۸ میزان موفقیت سرمایه گذاران
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان موفقیت
۰
۴
۱۴
۳۲
۶
۱۸
۲۶
درصد
امکانات مکمل :
وجود امکانات صنایع مکمل و مورد نیاز طرحها و حدود دسترسی سرمایه گذاران به آن در موردهای مطالعه شده به شرح جدول ذیل است که نشانگر دسترسی مجریان طرحها در حد متوسط به امکانات مذکور می باشد.
جدول شماره ۱۹ میزان دسترسی به صنایع مکمل طرحها
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
حدود دسترسی
۰
۴
۲۰
۳۵
۲۴
۲۲
۰
درصد
امکانات تکنولوژی :
برخورداری از علم و فن و تکنولوژی مورد نیاز طرحها در نمونه های مورد بررسی در حد متوسط و به بالا مشاهده می شود و جدول زیر نشان می دهد که از این جهت نیز سرمایه گذاران مشکل کمتری دارند.
جدول شماره ۲۰ برخورداری از علم و فن
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری از علم و فن
۲
۶
۲۸
۳۸
۱۶
۱۰
۰
درصد
امکانات حمل و نقل :
دسترسی به امکانات حمل و نقل مورد نیاز طرحها در نمونه های مطالعه شده طبق نتایج جدول ذیل نشانگر این است که سرمایه گذاران مشکل خاصی نداشته اند و در حد متوسط و زیاد بیشترین دسترسی را امکانات مذکور داشته اند.
جدول شماره ۲۱ دسترسی به امکانات حمل و نقل
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
حدود دسترسی
۰
۱۰
۴۲
۲۸
۸
۸
۴
درصد
امکانات سوخت و انرژی :
بهره مندی از امکانات آب ، برق ، تلفن ، انواع سوخت و غیره در نمونه های بررسی شده، نشان می‎دهد که مشکل بسیار ناچیز است و صاحبان طرحها بیشتر در حد متوسط و زیاد از مزایای مذکور بهره مند بوده اند.
جدول شماره ۲۲ برخورداری از امکانات سوخت و انرژی
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان برخورداری
۸
۱۲
۴۲
۳۲
۴
۲
۰
درصد
دسترسی به مواد اولیه:
دسترسی به مواد اولیه و لوازم موردنیاز طرحها در موردهای مطالعه شده براساس نتایج جدول زیر نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاران در حد متوسط از امکانات مذکور بهره مند می باشند برای ۴۰ درصد وضعیت مطلوب نمی باشد و در واقع در حد کم به مواد و لوازم مایحتاج خود دسترسی دارند.
جدول شماره ۲۳ میزان دسترسی به مواد اولیه و لوازم
کاملاً
خیلی زیاد
زیاد
تاحدی
کم
خیلی کم
اصلاً
میزان دسترسی
۶
۶
۲۰
۲۸
۲۴
۱۶
۰
درصد
شرایط صادرات :
شرایط آسان صادرات برای سرمایه گذاران طبق نتایج جدول زیر براساس مطالعه بعمل آمده، خیلی ناچیز است و در واقع صادرات برای محصولات و خدمات تولیدی سرمایه گذاری با شرایط آسان مقدور نمی باشد. بعبارت دیگر تسهیل و تسریع صادرات برای صاحبان طرحها به چشم نمی خورد و در حد ضعیف می باشد.
جدول شماره ۲۴ برخورداری از شرایط آسان صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *