اقتصادی مرتبط با پدیده سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی، مانند قوانین نرخ ارز، قیمت کالا، نیازها، مالیات و غیره که هر چه میزان نوسانات در عوامل مذکور بیشتر باشد موجب شکست و تضعیف سرمایه گذار می شود.
اصلاً
خیلی کم تغییر قوانین
کم – تورم
تا حدودی تغییر قیمتها
زیاد تغییر نرخ ارز
خیلی زیاد تغییر نیازها
کاملاً تغییر مالیات و عوارض
فرضیه پنجم: بین عدم امنیت سرمایه گذاری و موفقیت سرمایه گذار رابطه عکس وجود دارد. ناامنیتی سرمایه گذاری عبارتست از مجموعه تهدیدها و اقدامات و سیاستهایی که موجب ترس و اضطراب و فرار سرمایه گذار می شود. مانند دخالتهای غیرضروری، برخی تعلیمات سیاسی، دزدی و سرقت، اعتمادی به سیاستهای دولت و غیره که هر چند حضور موارد مذکور در جامعه بیشتر و ملموس تر باشد، موفقیت سرمایه گذار کمتر خواهد بود.
اصلاً
خیلی کم دخالتهای غیرضروری دولت
کم – بی اعتمادی به سیاستهای دولت
تا حدودی نگرانی از آینده سرمایه گذاری
زیاد ترس و تهدید و اضطراب از سرمایه گذاری
خیلی زیاد دزدی و سرقت از طرح
کاملاً
جامعه و نمونه آماری :
طرح یا موضوع فعالیتی که توسط بخش غیردولتی بصورت انفرادی یا گروهی در زمینه های مختلف اقتصادی مانند بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و زیرمجموعه این سه بخش اصلی اقتصاد تا به مرحله بهره برداری رسیدن بر روی آن هزینه شده است و به نحوی تحت تأثیر مسائل وموانع ناشی از جامعه قرار گرفته اند، در حال حاضر فعال یا راکد می باشند، در این پژوهش بعنوان جامعه آماری لحاظ گردیده است که شهرستان خلخال وبخشهای آن بعنوان جامعه آماری انتخاب شده است و از بین طرحهای سرمایه گذاری در سطح شهرستان وبخشهای تابعه، صد نمونه مورد بررسی و مصاحبه قرار می گیرند. یعنی از محلهای سرمایه گذاری در دو شهرک صنعتی خلخال وبخشهای مختلف مانند: بخش شاهرود، بخش خورش رستم، وبخش مرکزی تعداد ۱۰۰ نمونه از سرمایه گذاران و صاحبان طرح که در دسترس بوده و آماده همکاری باشند مورد بررسی و مصاحبه قرار می گیرند.
روش تحقیق
روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای و اسنادی و همچنین پیمایشی (میدانی) می باشد. بعبارت دیگر ضمن پرداختن به بحث های نظری پیرامون اهمیت موضوع و نیاز شدید شرایط فعلی کشوروبه خصوص شهرهایی مانندخلخال به سرمایه گذاری به منظور حل و فصل مشکلات اجتماعی و اقتصادی فعلی و آتی و ذکر آمارها و شاخصهای مربوطه و نیز بیان نظرات، یافته ها و گفته های قبلی در خصوص موانع اجتماعی سرمایه گذاری و عوامل تسریع و تسهیل آن، در بخش دوم با استفاده از روش پیمایشی عملاً به سراغ محلهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران رفته و با انجام مصاحبه حضوری اطلاعات لازم گردآوری شده و با توجه به اینکه پدیده سرمایه گذاری بعنوان مقوله اقتصادی از دیدگاه اجتماعی هدف بررسی می باشد و تئوریهای جامعه شناختی که مستقیماً بیانگر موضوع باشند موجود نیست، لذا هدف ارزیابی تئوریهای خاص و تکرار پژوهشهای پیشین نیست و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است و به همین جهت با استفاده غیرمستقیم از تئوریهایی به نحوی مرتبط با موضوع سعی بر این است با جمع آوری یافته ها و شاخصها و گفته های قبلی و نیز گردآوری اطلاعات عینی از طریق مصاحبه حضوری به یک نتیجه و جمع بندی در مورد موانع اجتماعی سرمایه گذاری برسیم.
وسیله اندازه گیری :
اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه که در آن انواع سئوالات بسته و باز تدوین شده است، جمع آوری می شود. از سؤال ۱ الی ۲۲ مربوط به ویژگیهای طرح یا موضع فعالیت سرمایه گذار جهت شناخت بیشتر وضعیت طرح می باشد که بصورت اسمی و فاصله ای با جواب کوتاه تنظیم شده است.
سؤال ۲۳ مربوط به متغیر وابسته است که بصورت رتبه ای حدود موفقیت سرمایه گذاری انجام یافته اندازه گیری می شود. سؤال ۲۴ الی ۳۵ میزان حمایت از سرمایه گذاری را بصورت رتبه‎ای مسنجد. سؤال ۳۶ الی ۳۹ حدود هدایت سرمایه گذاری را بصورت رتبه ای می سنجد. سؤال ۴۰ الی ۴۷ مربوط به مسائل و مشکلات بوروکراسی است که بصورت رتبه ای و فاصله طراحی شده اند. سؤال ۴۸ تا ۵۳ در مورد بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی است که بصورت رتبه ای سنجیده می شوند. سؤال ۵۴ الی ۵۹ در مورد امنیت بصورت رتبه ای تدوین شده است. سؤال ۶۰ و ۶۱ در مورد نظارت می باشد که بصورت رتبه ای اندازه گیری می شود. سؤال ۶۲ بصورت باز جهت اطلاعات بیشتر از مشکلات اجتماعی سرمایه گذاری منظور شده است (نمونه پرسشنامه به پیوست ارائه می گردد) در ضمن شاخصهای مربوط به متغیرهای فرضیه ها که بصورت رتبه ای اندازه گیری می شوند، در سؤالات زیر می باشند:
سؤال شماره ۲۳ ، حدود موفقیت سرمایه گذار را بعنوان متغیر وابسته که در تمام فرضیه ها موجود است می سنجد. سؤالهای شماره ۳۶ ، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ شاخصهای متغیرهدایت سرمایه گذاری (مربوط به فرضیه شماره ۱) می باشند. سؤالات شماره ۶۰ و ۶۱ متغیر نظارت بر سرمایه گذاری را (مربوط به فرضیه شماره ۲) را می سنجند. سؤالهای شماره ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ شاخصهای متغیر حمایت از سرمایه گذاری (فرضیه شماره ۳) می باشند. سؤالات شماره ۴۸، ۴۹، ۵۰ و ۵۲ شاخصهای متغیر بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی (فرضیه شماره ۴) هستند. سؤالهای شماره ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸ و ۵۹ شاخصهای متغیر ناامنی سرمایه گذاری (فرضیه شماره ۵) می‎باشند.
نحوه استخراج داده ها و روشهای آمار:
– داده های بدست آمده با استفاده از ماشین کامپیوتر و بکارگیری دستورالعملهایی از نرم افزار SPSS مورد استخراج و تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرند.
– یافته های تحقیق با استفاده از روشهای آماری توصیفی، مورد تحلیل یک متغیره بعمل می‎آید و سپس با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل دو متغیره صورت می گیرد و رابطه بین متغیرهای مهم و فرضیه های تحقیق مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند.
مدل تحلیلی تحقیق:
الف- تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)
– وضع فعالیت طرحها
وضع فعالیت طرحهای مورد بررسی به لحاظ فعال بودن و یا نیمه فعال بودن و یا غیرفعال بودن به شرح جدول زیر می باشد که نشان می دهد اکثر طرحهایی که مورد مطالعه قرار گرفتند در حال حاضر فعال نمی باشند.
جدول شماره ۱ وضع فعالیت طرحها
درصد
وضع فعالیت
۳۰
فعال
۲۷
نیمه فعال
۴۳
غیرفعال
شکل سرمایه گذاری:
شکل سرمایه گذاری از جهت انفرادی و یا گروهی بودن (مشارکتی) مورد بررسی قرار گرفت که در اغلب نمونه های مورد بررسی بصورت فردی سرمایه گذاری صورت گرفته است. جدول زیر قابل مشاهده است که نشان می دهد تعداد سرمایه گذاری گروهی و مشارکتی بویژه در شهرکهای صنعتی پایین تر از سرمایه گذاری فردی است.
جدول شماره ۲ شکل سرمایه گذاری
درصد
شکل سرمایه گذاری
۳۱
انفرادی
۱۹
گروهی (مشارکتی)
بخش فعالیت طرحها :
زمینه فعالیت طرحهای مورد مطالعه بیشتر در بخش صنعت می باشد که با توجه به اینکه اکثر نمونه های مورد مصاحبه از شهرکهای صنعتی بوده، فراوانی بیشتر طرحهای صنعتی نسبت به طرحهای بخش کشاورزی و خدمات، دور از انتظار نمی باشد.
درصد
زمینه فعالیت در یکی از بخشهای اصلی اقتصاد
۷۱
صنعت
۲۱
کشاورزی
۸
خدمات
جدول شماره ۳ زمینه فعالیت طرحها
اشتغالزایی طرحها :
طرحهای مورد بررسی به لحاظ میزان اشتغالزایی مورد مطالعه قرار گرفت که میانگین تعداد شاغلین آنها برابر ۵/۱۵ می باشد و میانگین اشتغالزایی طرحهای صنعتی بیشتر از طرحهای کشاورزی و خدمات می باشد که حاکی از اهمیت طرحهای صنعتی در اشتغالزایی بیشتر می‎باشد.
جدول شماره ۴ میزان اشتغالزایی طرحها
میانگین اشتغال کل طرحها
میانگین اشتغال
بخش خدمات
۵/۱۵
۷/۱۹
صنعت
۵/۱۵
۶/۵
کشاورزی
۵/۱۵
۵/۴
خدمات
سرمایه گذاری طرحها:
مبلغ سرمایه گذاری در نمونه های مورد مطالعه برابر است با حداقل ۷ و حداکثر ۷۲۰ و میانگین برابر ۵/۱۲۱ میلیون تومان می باشد و میانگین سرمایه گذاری در طرحهای بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی و خدمات بوده است که با توجه به میزان اشتغالزایی بیشتر آن نسبت به بخش کشاورزی و خدمات، نتیجه می شود، طرحهای صنعتی سرمایه بر بوده اند.
جدول شماره ۵ میزان سرمایه گذاری طرحها
میانگین اشتغال کل طرحها
میانگین سرمایه گذاری به تفکیک بخشها
بخش
۵/۶۲۱ میلیون تومان
۸۱/۸۲۶ میلیون تومان
صنعت
۵/۴۲۱ میلیون تومان
۷۸/۵۲۴ میلیون تومان
کشاورزی
۵/۲۲۱ میلیون تومان
۲۰۰میلیون تومان
خدمات
سهم سرمایه گذاری در طرحها :
نحوه سرمایه گذاری توسط خود مجریان طرح و مشارکت بانکها به صورت جدول زیر می باشد که نشان می دهد میانگین سرمایه گذاری توسط صاحبان طرح و مشارکت بانکها از طریق پرداخت تسهیلات حدود نصف به نصف می باشد و در واقع میزان خود اتکایی مجریان طرح به لحاظ میزان سرمایه گذاری کمتر از ۵۰ درصد می باشد و در مابقی وابسته به وامهای بانکی و شرایط آن می باشند.
جدول شماره ۶ نحوه سرمایه گذاری طرحها
میانگین کل سرمایه گذاری طرحها
میانگین سرمایه گذاری توسط تسهیلات بانکی
میانگین سرمایه گذاری توسط صاحبان طرحها
۱۲۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
۷۲۶۴۰۰۰۰۰۰ریال
هزینه پیش بینی نشده :
هزینه های جنبی و پیش بینی نشده در طرحها چشم گیر است. نتایج بررسی از نمونه در جدول زیر نشان می دهد که هزینه های جنبی و پیش بینی نشده ناشی از تورم و عدم ثبات اقتصادی و اجتماعی و دوندگیهای طولانی اجرای طرحها و غیره بیش از یک چهارم کل سرمایه گذاری طرحها می باشد.
جدول شماره ۷ هزینه های پیش بینی نشده طرحها
میانگین
عنوان هزینه ها
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال
هزینه های پیش ینی نشده و جنبی
هزینه های پیش بینی شده
هزینه هایی که عملاً صورت گرفته است
قرض از اشخاص :
میزان قرضی که مجریان طرحها بعلت عدم مکفی بودن تسهیلات بانکی و میزان بالای هزینه های پیش بینی نشده و زمان طولانی بودن اجرای طرحها و غیره از مؤسسات غیر اعتباری و غیررسمی یعنی از اشخاص می گیرند از عوامل عمده در تهدید و تضعیف و حتی رکود طرحها می باشد. از نتایج بررسی نمونه ها جدول زیر نشان می دهد که میزان قرض از اشخاص بیش از ۱۱ درصد کل سرمایه گذاری طرحها را شامل می شود و بیش از ۴۳ درصد هزینه های پیش بینی نشده از طریق قرض از دیگران با بهره بالا تأمین می شود.
جدول شماره ۸ میزان قرض از اشخاص
میانگین
عنوان هزینه ها
۵۵۰۰۰۰۰۰۰ریال
۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال
۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *