نهادهای هدایت کننده پس انداز نیاز است تا بتواند پس انداز را افزایش دهد. ثبات اقتصادی کلان که تأمین کننده رشد قوی و پایدار است، انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و کارکرد خوب بازار سرمایه از جمله شرایط مهم برای رشد پس انداز است.۲۰۲
نوسازی اقتصادی به وجود محیط قانونی و حکومتی رضایت بخش و همچنین به بازار آزاد و گسترش یابنده ای برای محصولات خویش، همراه با تحرک شغلی و جغرافیایی کافی که بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، نیاز دارد. مقدار سرمایه ثابت همواره باید با نرخ کافی در حال افزایش باشد به سیستم انعطاف پذیری از قیمتها نیاز است که اطلاعات مربوط به وضع هزینه عرضه و تقاضا را در خود جمع کرده و از آن خبر بدهد و بدین ترتیب استفاده از منابع ملی در حد رشد مطلوب را نسبتاً سهل کند.۲۰۳
در میان اقتصاددانان «شومپیتر» بر تأثیر فضا و جو اجتماعی در نوسازی اقتصادی تأکید دارد. مقصود او از این مفهوم شرایط اجتماعی، سیاسی و روانی است که کارفرماها باید در آن شرایط نقش خود را ایفاء کنند. این کارگزاران اقتصادی باید در این فضا از اصول و عقاید اجتماعی تصویر و درک کاملاً درستی داشته باشند تا بتوانند به شیوه مطلوبی اقدامات خود را انجام دهند. در ضمن در تغییر قوانین اجتماعی باید سود و زیان دستگاههای اقتصادی را در نظر داشت به نظر شومپیتر یکی از راههای مشخص کردن وضعیت فضا و جو اجتماعی، چگونگی توزیع درآمدها است. به نظر او پاره ای از قوانین که موجب توزیع نامناسب درآمدها و کاهش سود می شود، بر روحیه کارفرمایی در جهت منفی و دلسردی آنها تأثیرگذار خواهد بود.۲۰۴
«مدل نظری»
صاحب نظران
عوامل و موانع مؤثر
نوع تأثیر
متغیر وابسته
آلفرد مارشال، احمد اخوی، دکتر بروجردی، فرهت قائم مقامی، استوارت میل، شومپیتر
احساس امنیت سرمایه گذاری
مثبت
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
پل استریتن، آلفرد مارشال، آرتولوئیس، روستو، احمد اخوی، فرهت قائم مقامی
بی ثباتی سیاسی و اجتماعی
منفی
آلفرد مارشال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دیگر
بی ثباتی اقتصادی
منفی
آلفرد مارشال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دیگر
تقلید مصرف گرایی از کشورهای پیشرفته
منفی
صاحب نظران رادیکال
شرایط نامناسب سیستمهای پولی
منفی
دکتر ابراهیم رزاقی، برخی از کارشناسان اقتصادی
ورود سرمایه های خارجی
منفی
دکتر ابراهیم رزاقی، برخی از کارشناسان اقتصادی
کنترل و نظارت ضعیف در مصرف واحدهای پرداختی
منفی
کارشناسان اقتصادی زیاد، احمد اخوی
سخت گیری در پرداخت وام
منفی
دکتر رحیمی بروجردی، احمد اخوی، کارشناسان اقتصادی، بارنارد
اطلاع رسانی دقیق و کافی
مثبت
دکتر هادی زنوز، صاحب نظرات زیاد دیگر، محمود روزبهان
سیاستها و قوانین ضدونقیض در مورد فعالیتهای اقتصادی
منفی
نورمن بوکانان، صاحب نظران اقتصادی دیگر، مرتون، روزبهان، آلوین گولدنر، فیلیپ، پیتربیلو
بوروکراسی وقت گیر و هزینه بر
منفی
دکتر رزاقی، کارشناسان اقتصادی دیگر
آزادی اقتصاد
مثبت
رودن، کارشناسان اقتصادی دیگر
رونق کارهای تجاری و دلالی سودآور
منفی
دکتر عبدالناصر همتی، رونالد مکینون، صاحب نظران
ایجاد صنایع مکمل
مثبت
دکتر عبدالناصر همتی، صاحب نظران، وبر
بکارگیری علوم و فنون جدید آموزش
مثبت
دکتر عبدالناصر همتی، صاحب نظران
برنامه ریزی
مثبت
جانسون، استوارت میل، صاحب نظران دیگر، اسپنسر، اسملسر
همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دولتی (همکاری اجتماعی)
مثبت
دکتر عبدالناصر همتی، کرماجانی، دکتر بروجردی و اقتصاددانان دیگر
سیاستها و برنامه ریزی مالیاتی مناسب
مثبت
دکتر عبدالناصر همتی، اقتصاددانان زیاد دیگر
وضع حقوقی و عوارض گمرکی مناسب
مثبت
فرهت قائم مقامی، برخی از اقتصاددانان و صاحب نظران، گونتر ویس و ده، دورکیم، اسملسر، بارنارد
اعمال نظارت کافی بر فعالیتهای اقتصادی
مثبت
صاحب نظران
عوامل و موانع مؤثر
نوع تأثیر
متغیر وابسته
رگنارنورکس، دکتر رحیمی بروجردی، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
پس انداز کم، کشورهای توسعه نیافته
منفی
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
رگنارنورکس، دکتر رحیمی بروجردی، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
کمبود سرمایه در کشورهای توسعه نیافته
منفی
رگنارنورکس، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
گسترش تجارت خارجی
مثبت
رگنارنورکس، آلفرد مارشال، عبدالناصر همتی، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
ایجاد برنامه ریزی پس انداز و تراکم سرمایه
مثبت
رستو، نورکس، دکتر بروجردی، برخی صاحب نظران اقتصادی
سرمایه گذاری خارجی
مثبت
اسداله نصراصفهانی، صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی زیاد دیگر، وبر، کینز، هیریشمن
هدایت سرمایه ها به سرمایه گذاری و کارهای تولیدی
مثبت
آدام اسمیت، رگنار نورکر، صاحب نظران دیگر
صرفه جویی و انباشت سرمایه و استفاده بهینه از آن
مثبت
نورمن بوکانان، آدام اسمیت، صاحب نظران دیگر
اسراف، ولخرجی، کارهای تشریفاتی هزینه بر
منفی
آلفرد مارشال، روتسو، نصر اصفهانی، کینز و پیروان، دکتر رزاقی، ماسگریو، رونالد مکینون، اسملسر
رهبری دولت در تجهیز پس اندازها و هدایت سرمایه گذاری
مثبت
آلفرد مارشال، دکتر عبدالناصر همتی، روستو و صاحب نظران اقتصادی دیگر، وبر
ایجاد نهادها و مؤسسات مشوق سرمایه گذاری
مثبت
کینز، دادگر کرماجانی، برخی کارشناسان اقتصادی
پرداخت یارانه و سوبسید به سرمایه گذاران
مثبت
هیرشین و صاحب نظران اقتصادی زیاد دیگر
اقدام دولت به سرمایه گذاری در زمینه های عمومی و زیربنایی
مثبت
کینز و پیروان او، روناد مکینون، کلبر
دخالت های سیاسی دولت در متغیرهای اساسی اقتصاد
مثبت
محمود روزبهان
دوگانگی اقتصادی و اجتماعی
منفی
نورکس، اسملسر، لومان، مک کله لند، گونترویس، ویلن، پارسونز، دورکیم، لومان
شرایط و ساختارهای اجتماعی و تأثیر آن در رفتارهای اقتصادی
مثبت یا منفی
کونکل، هومنز، اسملسر
تشویق و پاداش
مثبت
ماکس وبر
سازمانهای عقلایی یا دیوانسالاری عقلانی
مثبت
متغیرهای تحقیق
الف- متغیر مستقل:
مسائل و موانع اجتماعی که به نحوی پدیده سرمایه گذاری را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهند بعنوان متغیر مستقل و تأثیرگذار در این بررسی موردنظر است. یعنی موانعی که از طرف جامعه سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهند. بعبارتی موانع و مشکلات اجتماعی و نه فردی که متغیرهای اصلی آن عبارتند از:
۱- عدم یا ضعف امنیت: یعنی مسائل، تصمیمات و رفتارهایی که از سوی جامعه موجب ترس و تهدید سرمایه گذار می شوند.
۲- عدم یا ضعف ثبات اقتصادی و اجتماعی: یعنی نوسانات و تغییرات موجود در شاخصهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با پدیده سرمایه گذاری مانند تغییرات قوانین و نرخهای اقتصادی
۳- عدم یا ضعف حمایت از سرمایه گذاری: یعنی مجموعه برنامه ها و سیاستهای حمایتی که از سوی جامعه بویژه دولت می تواند در راستای نتیجه بخش شدن سرمایه گذاری از سرمایه گذار بعمل آید، مورد کم توجهی واقع شود.
۴- عدم یا ضعف نظارت: یعنی مجموعه برنامه ها و راهکارهایی که بر فرایند سرمایه گذاری به منظور تسریع امور و پیشگیری از آسیب های اجتماعی احتمالی و حل و فصل مشکلات در زمان و مکان مناسب بر روی طرح سرمایه گذار می تواند اعمال شود، مورد غفلت واقع شود.
۵- بوروکراسی: یعنی مسائل و مشکلاتی که از سوی سازمانها و ادارات مرتبط با پدیده سرمایه گذاری بر سرمایه گذار اعمال می شود مانند دوندگیهای اداری زمانبر و هزینه بر که به نحوی مانع از تسریع اجرای امورات سرمایه گذاری می شوند.
۶- عدم یا ضعف هدایت سرمایه گذاری: یعنی مجموعه خدماتی که در راستای راهنمایی سرمایه گذار و آگاه نمودن وی از سوی مسئولین و سازمانهای مرتبط صورت بگیرد، مورد کم توجهی واقع شود.
ب- متغیر وابسته:
پدیده سرمایه گذاری: یعنی طرح یا موضوع و یا فعالیتی که توسط سرمایه گذار (غیردولتی) بصورت انفرادی و یا گروهی در زمینه های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات بر روی آن هزینه شده است و کار صورت گرفته است تا به مرحله بهره برداری رسیده است که میزان موفقیت آن تا حال حاضر ارزیابی می شود.
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اول: بین هدایت سرمایه گذاری و موفقیت سرمایه گذار رابطه وجود دارد. هدایت سرمایه گذاری عبارتست از مجموعه خدماتی مانند:
اطلاع رسانی، زمینه یابی، برنامه های آموزشی، مشاوره و رهنمودهایی که از سوی مؤسسات مرتبط با پدیده سرمایه گذاری به شخص سرمایه گذار ارائه می شود که هر چه میزان موارد مذکور بیشتر باشد میزان موفقیت سرمایه گذار زیاد می شود.
اصلاً
خیلی کم اطلاع رسانی
کم آموزش
تا حدودی زمینه یابی
زیاد ارائه مشاوره
خیلی زیاد
کاملاً
فرضیه دوم: بین نظارت بر فرآیند سرمایه گذاری و موفقیت سرمایه گذار رابطه وجود دارد. نظارت بر مراحل سرمایه گذاری عبارتست از بازدید، بازرسی، ارزیابی نحوه اجرای طرح و رسیدگی به مسائل و مشکلات سرمایه گذار، از سوی سازمانهای مربوطه که هر چند اقدامات مذکور از زمان اجرای طرح بیشتر اعمال شود، میزان موفقیت سرمایه گذار زیادتر خواهد بود و برعکس.
اصلاً
خیلی کم
کم بازدید و بازرسی
تا حدودی رسیدگی به مشکلات
زیاد
خیلی زیاد
کاملاً
فرضیه سوّم: بین حمایتهای عملی از سرمایه گذار و موفقیت سرمایه گذار رابطه وجود دارد. حمایتهای عملی از امر سرمایه گذاری عبارتست از اقداماتی در راستای تقویت سرمایه گذار و کمک در جهت به سرانجام رساند و حفظ بقای حیات سرمایه گذار انجام شده مانند: بازاریابی، خرید محصول، اعطای یارانه، تخفیف مالیاتی، اعطای تسهیلات، ایجاد زمینه های مناسب، تأمین امکانات و نیازها و غیره که هر چه میزان برنامه های مذکور بیشتر باشد به تناسب آن میزان موفقیت سرمایه گذار بیشتر خواهد بود.
اصلاً تخفیف های مالیاتی
خیلی کم بازاریابی و خرید محصولات
کم + تشویق و پاداش
تا حدودی پرداخت یارانه
زیاد تسهیل صادرات
خیلی زیاد تأمین مواد اولیه و لازم
کاملاً امکانات آب و برق وگاز
تکنولوژی و فنون
ایجاد صنایع مکمل
فرضیه چهارم: بین بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی جامعه و موفقیت سرمایه گذار رابطه عکس وجود دارد.
بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی عبارتست از نوسانات و تغییرات مستمر و ناموزون پدیده ها و شاخصهای اجتماعی و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *