– عکس، نقشه، کتابخانه
کتابخانه برای بچه ها یک مرکز نبوغ است.
– آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی
یکی از جاهای دلخواه برای دختران، همچنین پسران. آموزش پختن یا شوخی و لذت بردن از آشپزی خودمان.
– جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها
فضای کافی (کف انبار و گوشه ها، تسهیلات نمایشی) برای هزاران چیز لازم هر روز و چیزهای ضروری (مانند ابزارها) و چیزهای مطلوب (کارهای هنری شخصی شما) اتاق برای گذاشتن وسایل و شما در اطراف شروع به بازی و کار کنید؟ تا روز بعد دراز بکشید.
– طبیعت
بچه ها طبیعت را دوست دارند، خورشید، آب، آتش، گیاه، حیوانات. آنها خیلی تحت تأثیر تجربیات طبیعت می خواهند قوانین طبیعت و پرتخیل را با چیزهای طبیعی کشف کنند، استخر، محیط نسبتاً کوچک، میوه ها، سبزیجات باغ، گل های باغ، شومینه، گوسفند، خرگوش ها، ماهی ها، پرندگان. بنابراین فضای بازی با کیفیت برجسته ای آماده می کنند.
– روشنایی
جایی با نور زیاد، نور طبیعی و شفاف اثر مثبت روی بچه ها دارد. چشم های آنها خیلی صمیمی و خوشحال هستند. به عبارت دیگر اتاق های تاریک با نور روزانه کم یا نور مصنوعی رنگ و رو رفته و نامناسب که تازگی و طراوت ندارند.
– زندگی چوبی
بچه ها چوب را دوست دارند، زیرا در خور احساسات بچه ها است و استفاده های گوناگونی در ساختمان به ویژه از چوب های طبیعی می شود.
– رنگارنگ
رنگ های روشن به چشم بچه ها باشکوه هستند. رنگ های تاریک و کمرنگ جالب نیستند، بنابراین وقتی حرف از رنگ ها پیش میآید بچه ها ترجیح می دهند یک کمی از آن ها رنگ ها مخلوط شوند و شاد شوند.
– دستشویی- نه اتاق بچه
دستشوییها بیشتر از یک توالت هستند. به ویژه بچه ها آنها در مقابل این مکان ویژه به شدت واکنش نشان میدهند. آنها یک دستشویی خوب و دنج را دوست دارند و از یک دستشویی زشت استفاده نمی کنند. این نشان می دهد که چطور به نقاشی توجه می کنند.
3-2. روانشناس کودکان
باتوجه به این موضوع که موضوع این پایان نامه در ارتباط با کودکان می باشد و طراحی برای کودکان نیازمند شناخت آنها از جهات مختلف است بویژه از جنبهی روانی در اینجا سعی شده تا با بررسی دورههای رشدی کودک و واکنشها و موقعیت های رفتاری مختلف او در سنین مختلف آشنایی هرچه بیشتر با مخاطبین پروژه بوجود آید. در مباحث تخصص این بخش از پایان نامه هایی کمک گرفته شده که در انتهای هر کدام از آنها مرجع استفاده مشخص شده است.
3-2-1. عوامل تأثیر گذار بر رشد کودک
تئوریهای رشد از نظر اولویت دادن به عوامل دخیل در رشد کودک می توانند به سه دسته تقسیم بندی شوند:
1- تئوریهایی که معتقدند رشد نتیجه تاثیر عوامل درونی است: مطابق برخی از تئوریها رشد کودک سیستم مشخص و نظام مندی دارد که به صورت خودکار انجام گرفته و نیازی به نیروی خارجی ندارد.
2- تئوریهایی که معتقدند رشد نتیجه تاثیر عوامل بیرونی است: تئوریهایی وجود دارند که بیان می کنند انسان لوح سفیدی است که محیط شامل پاداش، کیفر و اطرافیان آن را شکل می دهند.
3- دسته آخر تئوریهایی هستند که رشد را نتیجه تاثیر توام عوامل بیرونی و درونی می دانند.
3-2-2. نظریه های رشد