مقاله نظریه پیاژه، واقع گرایی

5- فرآیند رشد طبق مراحل خاص و از پیش تعیین شده ای صورت می گیرد و در هر مرحله کیفیت ذهنی کودک تغییر می کند.
6- مراحل رشد جهان شمول بوده و کودک نمی تواند بدون گذر از یک مرحله به مرحله بعد برسد.
7- سنین مطرح شده تقریبی بوده ولی ترتیب آنها ثابت می باشد.
8- این مراحل برای کودکان سالم، طبیعی و نرمال وضع شده است.
مراحل رشد ذهنی به اعتقاد پیاژه
مراحل رشد ذهنی به اعتقاد پیاژه شامل مراحل زیر می باشد:‌
1-دوره حسی- حرکتی (تولد تا 2 سالگی)
2- دوره پیش عملکردی (2 تا 4 سالگی)
3- دوره تفکر شهودی- نمایشی (4 تا 7 سالگی)
4- دوره عملکردی (7 تا 11-12 سالگی) (دورههای 3 و 4 گاهی درقالب یک دوره نیز جمع بندی شدهاند.)
5- دوره منطق صوری یا تفکر انتزاعی (11 تا 15-16 سالگی)
1- دوره حسی- حرکتی (تولد تا 2 سالگی):
در این دوره هوش کودک وابسته به اعمال او بوده و این دوره شامل مراحل زیر می باشد:
1- رفتار انعکاسی 2- عادات نخستین (هماهنگی بین دیدن و گرفتن) 3- هماهنگی بین دیدن، گرفتن و لمس کردن 4- هدفداری و درک استفاده از وسایل برای رسیدن به هدف 5- کشف وسایل جدید و بروز واکنشهای روانی آزمون و خطا برای دیدن نتیجه اعمال مختلف بر محیط 6- آغاز درونی شدن روان بنه های حسی- حرکتی (فکر کردن کودک برای حل مشکلات و بکار بردن ابتکار).
2- دوره پیش عملکردی (2 تا 4 سالگی):
رفتار سمبولیک، زبان، تکرار، نماد سازی و تقلید از مشخصه ای رفتار کودک در این دوره می باشند.
3- دوره تفکر شهودی و نمایشی (4 تا 7 سالگی):
رفتار خود محور، عدم امکان قراردادن خود بجای دیگران، جانگرایی، مصنوع گرایی، واقع گرایی و رابطه ناقص علت و معلولی از ویژگیهای رفتار کودک در این دوره می باشند.
4- دوره عملکردهای عینی و واقعی (7 تا 11-12 سالگی):
توانایی انجام عملیات ذهنی، اعمال برگشت پذیر، تفکر استقرایی، نگهداری (توانایی کودک در پی بردن به مفاهیم وزن، طول، عدد، مساحت، حجم، …)، تمرکز روی چند جنبه بطور همزمان, فهم روابط کل و جزء، سری کردن برحسب ویژگیها و امکان تفکر نسبی از ویژگیهای کودکان در این دوره می باشند. با اینحال کودک در این دوره هنوز توانایی تفکر انتزاعی، محاسبه احتمالات و امکانات را ندارد.
5- دوره منطق صوری یا تفکر انتزاعی (11 تا 15-16 سالگی):
در این دوره کودک به تدریج قیاس، تجربه و سایر اشکال استدلال را یاد گرفته و در آنها تبحر پیدا می کند.
اشکالات وارد شده به نظریه پیاژه:
1- پیاژه معتقد است در دوره حسی حرکتی رشد دانش وابسته به اعمال کودک است در حالیکه برخی از صاحبنظران معتقدند که کودکان در این دوره از طریق مشاهده، ادراک و استدلال نیز شناختهایی را بدست می آوردند و شناختهای آنان لزوما فیزیکی نیست.

                                                    .