مقاله نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه یادگیری اجتماعی

2- منطق و استدلال حاکم بر فرهنگهای مختلف، متفاوت بوده و برای تمام کودکان یکسان نمی باشد.
3- تفاوت کیفی مراحل رشد مورد قبول همه نبوده و برخی متفکران رشد را جریانی پیوسته می دانند.
4- در اینکه کودک قبل از ورود به مرحله عملکرد عینی، خود مرکز گراست و امکان قرار دادن خود بجای دیگران را ندارد و نیز در درک مفهوم عدد و رابطه جز و کل قبل از مرحله عملکردی اختلاف نظر وجود دارد چرا که تجربیاتی وجود دارد که نشان می دهد اگر نحوه طرح سوال از کودک در مورد این آیتمها تغییر کند، کودک قابلیت و توانایی پاسخدهی صحیح به سوالات را خواهد داشت.
3-2-2-3. نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
این نظریه نیز جزء نظریات رفتارگرایان محسوب می شود که در آن بر یادگیری و تاثیر عوامل خارجی تاکید زیادی شده است. با اینحال بندورا معتقد است که آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات امکان تعمیم به انسانها را ندارند. اصول کلی این نظریه شامل موارد زیر است:
– یادگیری از طریق شرطی شدن کلاسیک و شرطی شدن عامل صورت می گیرد.
– قسمت عمده رفتار اجتماعی از طریق مشاهده و تقلید آموخته می شود.
– نقش والدین و نظام پاداش و کیفر در این نظریه حائز اهمیت بسیار است.
– یادگیری مشاهده ای تقلید صرف نیست بلکه انتخاب کودک هم در آن نقش دارد و لذا مراحل جلب توجه به الگو، نگهداری، تعبیر و تفسیر و سازماندهی اعمال الگو و انجام اعمال مشابه توسط کودک مراحل الگوپذیری کودک عنوان شده است.
3-2-2-4. تئوری نضجی گزل
گزل به عنوان پدر روانشناسی کودک شناخته می شود. او رفتار کودکان را با فیلم برداری و ابزارهای دقیق مشاهده کرده، روند و جزئیات زیادی را در مورد رفتارهای آنان مورد بررسی قرار داد. اصول کلی عنوان شده توسط او را می توان در اصول زیر خلاصه کرد:
– روند رشد ناشی از قوانین طبیعت است.
– تمام جنبه های رشد (جسمانی، روانی، شاختی،…) بصورت هماهنگ با گذشت زمان رشد پیدا کرده و الگویی از پیش تعیین شده، متوالی و نظام مند دارند.
– تغییرات کودک در طول فرآیند رشد وابسته به رشد مغز و سیستم عصبی است و محیط و یادگیری نفشی در آن ندارند.
– خصوصیات کسب شده در کودکی آیینه بزرگسالی هستند.
– مقصود از نضج در نظریات گزل رشد بدنی و عقلی می باشد.
– مقیاس رشد گزل:
گزل مقیاسی را برای رشد کودک تعریف کرده است که مراحل مختلف فرآیند رشد از نظر او را نشان میدهد:
1- مرحله رفتار سازی: نظام دادن به محرکها و هماهنگی دست و چشم.
2- مرحله رفتار کلی حرکتی: تعادل، نشستن، ایستادن، خزیدن و راه رفتن.
3- مرحله رفتار حرکتی پیچیده: گرفتن اشیا با دست و کارهای ظریف.
4- مرحله رفتار تکلمی: سخن گفتن و تغییرات حالات چهره.
5- مرحله رفتار فردی و اجتماعی: واکنش نسبت به محیط و همکاری با همسالان.
3-2-2-5. تئوری روانکاوی فروید