مقاله نیروگاه حرارتی، انرژی خورشیدی

5. امن و بی خطر
نحوه تولید و استفاده از انرژی خورشیدی شامل دو گروه زیر میشود :
الف. نیروگاهی : تاسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود.سهموی خطی – متمرکز –بشقابی – دودکش خورشیدی
ب. غیر نیروگاهی : سامانه های غیر نیروگاهی خود به دو دسته سامانه پویا و ایستا تقسیم می گردند .
الف . انواع انرژی خورشیدی نیروگاهی
نیرو گاه سهموی خطی:انرژی خورشیدی به مرکز سهمی وجسمی که جلوی آن قرار دارد تابیده و توسط اینکار حداکثر انرژی را روی یک مسیر متمرکز کرده و جذب میکنند.
نیروگاه دریافت کننده مرکزی:نیروگاهی که گیرنده آن در یک برج قرار دارد و توسط آینه های بزرگی به نام هلیوستات کل انرژی خورشیدی را به یک نقطه در برج مرکزی می تابانند.
نیروگاه حرارتی از نوع بشقابی: انرژی تابیده شده توسط آینه های بشقابی جذب و به نقطه دریافت کننده تابیده میشوند.
دودکش های خورشیدی: روش دیگر برای تولید الکتریسیته از انرژی خورشیدی استفاده از دودکش خورشیدی می باشد، در این سیستم هوای گرمی که بوسیله انرژی خورشیدی در یک گرمخانه تولید و به طرف دودکش یا برج که در مرکز گرمخانه قرار دارد،هدایت می شود.این هوای گرم بعلت ارتفاع زیاد برج با سرعت زیاد صعود و باعث چرخیدن پروانه و ژنراتور می گردد.
ب . انرژی خورشیدی غیر نیروگاهی (انواع سامانه های خورشیدی )
سامانه های خورشیدی به دو دسته سامانه های پویا و ایستا تقسیم می گردند.
سامانه خورشیدی پویا به سامانه هایی اطلاق می گردد که برای دریافت و انتقال انرژی در آنها از دیگر سامانه های انرژی چون سامانه های مکانیکی و الکتریکی استفاده می شود.
سامانه خورشیدی ایستا سامانه ای است که در آن برای دریافت و انتقال انرژی خورشیدی از سایر انرژی ها استفاده نمی شود و در واقع عناصر ساختمانی خود بعنوان المانهای دریافت و جذب و پخش انرژی عمل می نمایند. در این سامانه جمع آوری نور و گرمای خورشید بدون دخالت هیچ تجهیزات یا ابزار متحرکی صورت می گیرد.
ب-1 . مروری بر سامانه های ایستا
سامانه های خورشیدی ایستا به 6 دسته کلی تقسیم می شوند که بدین ترتبیند:
پنجره آفتابی
سامانه پنجرۀ آفتابی به پنجره ای اطلاق می گردد که در نمای جنوبی ساختمان قرار دارد و نور خورشید از طریق آن مستقیماً به فضای داخلی راه می یابد. در این سامانه فضای زندگی خود بعنوان دریافت کننده انرژی عمل می نماید.
دیوار ترومب
دیوار ترومب وظیفه جمع آوری و ذخیره گرما را به شیوه غیر مستقیم بر عهده دارد. انرژی خارج شده از خورشید به توده ای از مصالح که واسط بین فضای داخلی و منبع انرژی است برخورد کرده و جذب آن گشته سپس به فضاهای داخلی انتقال می یابد. این واسطه در دیوار ترومب از مصالحی است که خاصیت انباشت حرارت در درون خود دارند و با مقداری فاصله از شیشه قرار می گیرند.
دیوار آبی
دیوار آبی نیز از انواع سامانه های ایستا به روش غیر مستقیم است. در دیوار آبی بجای مصالح توپر ساختمانی بعنوان توده انباشت حرارت, از مایعاتی چون آب استفاده می شود. سیستم دیوار آب و دیوار بنائی یکی است ولی دیوار آبی بطریق جابجائی و دیوار بنائی بطریق هدایت حرارت را منتقل می کند. سطح خارجی سیاه و مات (کدر) بوده و حرارت جذب شده توسط آن باعث گرم شدن آن و گرمای آن هم سبب گرم شدن آب می گردد. حرکت و جابجائی آب سبب انتقال حرارت به داخل دیوار شده و دیوار نیز بوسیله تششع هوای داخلی را گرم می کند. دیوارهای جذب و انباشت چه دیوار آبی و چه دیوار بنائی در هر دو حالت دارای یک جدار شیشه ای در قسمت جنوبی ساختمان هستند که دیوار مورد نظر در پشت این جداره قرار دارد.
بام آبی
بام آبی شبیه به دیوارهای انباشت حرارتی است، و از کیسه های پر از آبی تشکیل شده که روی کف بام قرار گرفته اند و مستقیماً در معرض نور خورشید قرار دارند و به جمع آوری، ذخیره و پخش گرما میپردازند. بطور کلی در بام آبی چهار المان اصلی سامانه ایستا در روی تجهیزات بام قرار دارند.
گلخانه