مقاله گازهای گلخانه ای، روشهای ارزیابی

طراحی پایدار سعی در درک تأثیرات محیط از طریق ارزیابی و تحلیل سایت دارد:
ارزیابی انرژی مصرفی، سمیت مصالح و تکنیک‌های ساختمان سازی .بطوریکه تأثیر منفی محیطی را می‌توان از طریق استفاده مصالح ساختمان سازی پایدار، مصالح با سمیت کمتر و مصالح ساختمانی قابل بازیافت کاهش داد.
5-5 . سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار و سبز
با رشد مقوله پایداریکشور هایی که در این کار پیشتاز بوده اند به سرعت به فکر طراحی یک سامانه سنجش برای این موضوع افتادند ؛ که سامانه های “بری یم”(BREEAM) ، “لید”(LEED) و “مروارید”(Pearls Rating System) از این دسته اند.در زمان حاضر این سامانه ها در حال محلی و منطقه ای شدن هستند؛به این معنی که برای هر منطقهبا توجه به مشخصات خاص آن منطقه معیارهای متفاوتی ارزیابی شده و امتیازهای متفاوتی در نظر گرفته میشود.
سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار مجموعه معیارهایی هستند که عملکرد ساختمان و تاثیرات آن را بر روی محیط زیست سنجیده وبه آنها بر حسب اهمیت امتیاز میدهند. به طور معمول این معیارها حول عدم تولید و نشر گازهای گلخانه ای ، جلوگیری از تخریب لایه ازن و عناصر طبیعی کره زمین ، استفاده صحیح از انرژی و آب ، مدیریت پسماند و زباله ،استفاده از مصالح ساختمانی درست و در نهایت آسایش و آرامش کاربران در آن ساختمان تعریف میشود.پیشامان تدوین این سامانه ها کشورهای انگلستان و ایالات متحده هستند.
5-5-1 . سامانه ارزیابی بری یم (انگلستان 2008)
بری یم یکی از قدیمی ترین روشهای ارزیابی محیطی ساختمان مربوط به موسسه تحقیقات مسکن انگلستان است.بری یم در سال 1990 به عنوان یک ابزار سنجش پایداری در ساختمان های غیر مسکونی تاسیس شد و با بروز شدن مداوم در اول آگوست 2008 میلادی نسخه بری یم 3 منتشر شد.در نسخه جدید بری یم امتیاز ها و معیار ها در 10 شاخه اصلی مربوط به کارایی ساختمان طبقه بندی شده و از مجموع امتیازات کسب شده یک امتیاز کلی به ساختمان داده می شود.درصد این امتیاز توسط این جدول رده بندی می شود.
بری یم برای مشخص کردن معیارها دفترچه های ارزیابی را در هشت کاربری مختلف تهیه کرده است که شامل آموزشی ، صنعتی ، درمانی ، اداری ، تجاری ، زندان ، دادگاه و مجتمع مسکونی است.
همچین برای ارزیابی دقیق و آسانتر 5 رویکرد زیر به ساخت در هر کاربری تعریف شده است:
ساختمانهای کاملاً جدید
بازسازی کلی در ساختمانهای موجود
توسعه بنا در مجاورت ساختمانهای موجود
ترکیب بازسازی و ساخت بناهای جدید
بازسازی و یا ساخت بناهای جدید در داخل بخشی از ساختمانهای بزرگ چند منظوره موجود
در جدول زیر 10 شاخه اصلی و موارد امتیازبندی آنها به اختصار ذکر شده است.
5-5-2 . سامانه ارزیابی لید(ایالات متحده 2009)
در پی تشکیل انجمن ساختمان سبز ایالات متحده در سال 1993 اعضای این انجمن دریافتند که صنعت ساختمان پایدار نیاز فوری به یک سامانه سنجش و ارزیابی ساختمان سبز دارد.بعد از تحقیقات بسیار بر روی سامانه های موجود سرانجام در سال 1998 اولین نسخه لید 1 عرضه شد.بعد از اصلاحات وسیعی نسخه لید 2در سال 2000 و سپس نسخه های بعدی در 2002 و 2005 عرضه شدند.نسخه فعلی تکامل یافته لید 3 در سال 2009 یکی از جامعترین سامانه های ارزیابی ساختمان پایدار در دنیا محسوب میشود که برای 9 گروه مشخص از ساختمانها تدوین شده است.این سامانه ها در 5 شاخه قرار میگیرند:
طراحی و سخت ساختمان سبز
طراحی داخلی و اجرای سبز
نگهداری و بهره برداری از ساختمانهای سبز
توسعه محلی سبز
طراحی و ساخت خانه های سبز
لید برای خانه ها
این سامانه ارزیابی مبتنی بر اصول تایید شده انرژی و محیط زیست بوده و معیارهای امتیاز گذاری را در 5 شاخه اصلی طبقه بندی می کند؛ سایت پایدار ، بهره وری آب ، انرژی و جو مصالح و منابع و کیفیت فضای داخلی ساختمان.

                                                    .