رابطه r_ij ضرب همبستگی بین متغییرهای i,j وa_ij ضریب همبستگی جزیی بین آنهاست.
آزمون بارتلت
در آزمون بارتلت فرض صفر بیان می کند که ماتریس همبستگی (R)، یک ماتریس واحد و همانی است.که اگر باشد برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب است. حال اگر درجه معنی داری آزمون بارتلت کوچکتر از 5 درصد باشد(رد فرض صفر ) تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. ماتریس همبستگی (ماتریس همانی) به صورت زیر تعریف می شود:
R=[■(■(1@0)&⋯&0@⋮&⋱&⋮@0&⋯&1)]
فرضیه آزمون بارتلت به این صورت است:
H0 : داده ها ناهمبسته اند.
H1 :داده ها همبسته اند.
پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. اگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوال می رود و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد.
این تحقیق ازآنجا که به بررسیشناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی ونحوهجلوگیری از آن میپردازد. به منظور تعیین واندازه گیری عناصرمربوط به این زیرساختها 4 متغیر کلیدی وتاثیرگذار شناسایی و به کمک ابزارپرسشنامه دربین کارشناسان حوزه بانکداری وکارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه، دادهها گردآوری شدند. طیف پاسخ به سوالات، طیف 5 گزینه ای لیکرت به صورت(خیلی زیاد 5؛ زیاد4؛ متوسط 3؛ کم2؛ خیلی کم 1) ارزش گذاری شده اند.
می خواهیم جهت شناخت عوامل اصلی، از تحلیل عاملی استفاده کنیم .4 متغییر تاثیرگذار را با نماد x1تاx4 نشان داده ایم. خروجی شامل موارد زیر است:
برای بررسی کفایت نمونه KMO جدول آزمون بارتلت وشاخص

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.865
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
245.399

df
3

Sig.
.000

جدول4- 7 : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO
در جدول4-7 نتیجه آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو می باشد، نشان داده شده است.مقدار Sig آزمون بارتلت، کمتر از 5 درصد است(0.000) که نشان می دهدتحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می شود. همچنین شاخص KMO با مقدار 0.865 که در ابتدای جدول4-7 آمده است چون به مقدار یک نزدیک است تعداد نمونه (تعداد کارشناسان بانکی و کارشناسان پلیس سایبری )برای تحلیل عاملی کافی است. حال به بررسی جدول 4-8 می پردازیم:

Communalities

Initial
Extraction
دسترسی بدون اجازه
1.000
.943
تولید مانع (کارشکنی)
1.000
.943
سرقت پول
1.000
.967
جعل هویت
1.000
.958
Extraction Method: Principal Component Analysis.

جدول 4-8 : میزان اشتراک اولیه و بعداز استخراج عامل ها
جدول4-8 به ترتیب اشتراک اولیه (Initial) واشتراک استخراجی ( (Extractioرانشان می دهد. اشتراک یک متغییر برابرتوان دوم همبستگی چندگانه (2R) برای متغییرهای مربوطه با استفاده از عاملها به عنوان پیش بینی کننده است. ستون اول اشتراکها را قبل از استخراج عامل یا عاملها بیان میکند و به همین دلیل تمامی اشتراکها برابر یک است. در ستون دوم هر چه مقادی اشتراک بزرگتر باشد، عاملهای استخراج شده، متغییرها را بهتر نمایش میدهند.اگر هریک ازمقادیراستخراجی کوچکتر از 5 در صد باشد، باید حذف شوندوممکن است استخراج عامل دیگری الزامی شود.همانطور که مشاهده میشود،هیچکدام از متغییرها مقادیراشتراک استخراجی شان کمتر از 5 درصد نیست.ملاحظه میشود که 7/96 درصد واریانس امتیازات متغییر سرقت پول،واریانس عامل مشترک است. تمامی اشتراکها بالاتر از 50 درصد هستند و بیانگر توانایی عاملهای تعیین شده در تبیین واریانس متغییرهای مورد مطالعه است. حال به بررسی جدول 4-9 می پردازیم:
جدول 4-9 شامل 2 قسمت است:

Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of Variance
Cumulative %
Total
% of Variance
Cumulative %
1
2.854
95.117
95.117
2.854
95.117
95.117
2
.097
3.240
98.358

3
.049
1.642
89.611

4
.075
258.2
100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

جدول4-9: درصد وواریانس و مقادیرویژه عامل های مختلف

جدول4-9 مقدار ویژه و واریانس متناظر با عاملها را نشان میدهد. درستونی که با عنوان Initial Eigenvalues بیان شده است مقادیر ویژه اولیه برای هریک از عاملها در قالب مجموع واریانس تبیین شده برآورد میشود. واریانس تبیین شده برحسب درصد از کل واریانس و در صدتجمعی است. مقادیر ویژه هرعامل نسبتی از واریانس کل متغییرها است که توسط آن عامل تبیین میشود. مقادیر ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی به تمام متغییرها درآن عامل قابل محاسبه است. از این رو مقتدی ویژه اهمیت اکتشافی عاملها را در ارتباط با متغییرها نشان میدهد.پایین بودن این مقدار برای یک عامل بدین معنی است که آن عامل نقش کمتری در تبیین واریانس متغییرها داشته است.
قسمت دوم که با عنوان Extraction Sums of Squared Loadings بیان شده است مربوط واریانس تبیین شده عامل هایی است که مقادیر ویژه آنها بزرگتر از یک است.
خروجی بعدی جدول 4-11 است که ماتریس اجزا را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی (نمرات عاملی )هریک از متغییرها در تنها عامل باقی مانده می باشد.

Component Matrixa

Component

1
دسترسی بدون اجازه
.971
جعل هویت
.971
تولید مانع
.984
سرقت پول
.973
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

جدول 4-10 ماتریس عاملی

جدول بالا سهم متغییرها را در عاملها، قبل از چرخش نشان میدهد. اگر بارهای عاملی جلوی هر متغییر را به توان 2 رسانده و با هم جمع کنیم ارقام ستون Extraction بدست میآید. این ضرایب از یک سو نشان دهنده توانایی عاملهای تعیین کننده در تبیین واریانس مورد مطالعه و از سویی میتواند برای بررسی تناسب متغییرها برای تحلیل عاملیاستفاده شود. در این جدول متغیر کلیدی تولید مانع نسبت به سه مغییر دیگر دارای اثرگذاری بیشتری میباشد.

4-4 آزمون برآورد مدل تحقیق
یک مدل کامل معادله ساختاری شامل دو مؤلفهاست: یک مدل ساختاری که ساختارعلّیمفروض بین متغیرهای مکنون را مشخص مینماید و یک مدل اندازهگیری که روابط بین متغیرهای اندازهگیری شده و متغیرهای مکنون را تعریف میکند.(هومن،1390؛503)

آزمون مدل های اندازه گیری
یکی از قوی‏ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تحلیل عاملی تاییدی است.
مدل‏یابی معادلات ساختاری (SEM)، یک تکنیک تحلیل چند ‏متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند‏متغیری وبه بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی49» بوده و به محقق امکان می‌دهد مجموعه‏ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل‏یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برایآزمونفرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهدهشده ومکنوناستکه گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، و مدل‏یابی علّی نامیده شده است. اما اصطلاح غالب، مدل‏یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه، SEM است.
مدلمعادلهساختاری ترکیبی ازمدل‏های مسیر(روابط ساختاری)ومدل‏هایعاملیتأییدی(روابط اندازه‏گیری) است.درمدل‏های مسیر،محقق تلاش می‏کند تا با مجموعه‏اییاز روابط یک‏سویه ودوسویه پدیده یا پدیده‏هایی را درحالی‏ تبیین کند که متغیرهای حاضردرمدل از نوع مشاهده‏ شده هستند.در مدل‏های تحلیل عاملی تأییدی نیز تحقیقگر به دنبال تعریف سازه یا سازه‏هایی پنهان برمبنای مجموعه‏ایی معرف‏هاست. بنابراین در یک مدل معادله ساختاری به معنای عام، محقق از طرفی به دنبال آن است که مجموعه‏ایی از متغیرهای پنهان را با مجموعه‏ایی از معرف‏ها اندازه‏گیری کرده و از طرف دیگر روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بنابراین، کاربران SEM،مدل اندازه‏گیری خود را ازطریق تحلیل عاملی اکتشافی با متغیرهای مکنون پیشنهاد شده ازآن طریق،ترسیم کرده وسپس مدلرا ازطریق تحلیل عاملیتاییدی(CFA)، آزمون می‏کنند.پس از آن نوبت به مدل ساختاری وروابط میان متغیرهای مشاهده‏شده ومشاهده ‏نشده می‏رسد که از طریق تحلیل مسیرنشان داده می‏شود.در این مرحله، امکان آزمون فرضیات تحقیق برای محقق میسر می‏شود که مبیّن تعیین اثرات مستقیم و یا در صورت وجود اثرات غیرمستقیم بین متغیرهای نهفته در مدل می‏باشد.
قبل از انجام آزمون مدل ساختاری برای اطمینان از صحت مدل اندازهگیری از روش تحلیل عاملی تأییدی جهت آزمون مدلهای اندازه گیری استفاده میشود.در روش تحلیل عاملی تأییدی روابط بین مجموعه ای از شاخص ها و عوامل مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت به برآورد بار عاملی پرداخته میشود. در واقع در این تحلیل ارتباط بین (متغیرهای مکنون)عوامل و متغیرهای مشاهده پذیر(گویهها) مورد بررسی قرار می گیرد.بار عاملی معرف همبستگی شاخص با عامل مربوطه است،در نتیجه تفسیر آن مشابه با تفسیر آزمون همبستگی است.(هومن،1390، 266) جدول زیرنتایج مربوط به تحلیلعاملی تأییدی را برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد.

عامل
شاخص
سوالات
بار عاملی
T-VALUE
R^2

دسترسی بدون اجازه
برداشتن وجه از حساب بانکی شخصی کسی، بدون خبر و اطلاع صاحب حساب
Q1

0.43
6.72
0.15

برداشت وجه از حساب های بانکی دولت
Q2
0.77
12.09
0.42

تغییر انتقالی در حساب بانکی افراد توسط شخصی بدون اجازه صاحب حساب

Q3
0. 42

13.23

0.26

تولید مانع(کارشکنی)
اخلال در سیستمهای بانکی
Q4
0.57

11.75 1
0.59

هک نمودن سایتهای بانکی و استفاده های غیر قانونی در سایتها و حسابهای بانکی دولت و بانکها
Q5
0.61

11.71

0.87

ایجاد مشکل و اختلال در سیستم بانکی
Q6
0.74

13.14

0.056

سرقت پول
دسترسی و تلاش برای پیدا کردن اطلاعات بانکی از قبیل رمز دوم و cvv2
Q7
0.48

13.10.

0.35

دخل و تصرف در حساب شخصی فردی، توسط فرد دیگر
Q8
0.56

13.22

0.43

ایجاد یک حساب بانکی به وسیله فردی با مشخصات غیر واقعی
Q9
0.64

12.77
0.031

جعل هویت
هر گونه سر کشیدن در حساب بانکی شخصی توسط افراد بدون اطلاع
Q10
0.73
12.00

0.041

تلاش برای پیدا نمودن و دسترسی به اطلاعات مالی بانکها توسط افراد
Q11
0.049

11.65

0.48

هر گونه فعل و انفعال در نظام بانکی(چه شخصی و دولتی) به منظور پیدا کردن اطلاعات محرمانه یا اختلال
Q12
0.54

14.2

0.40

جدول4-11 تحلیل عاملی تأییدی برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مناسب بودن کلیه شاخصهای برازش مدل های اندازه گیری و هم چنین مناسب بودن بارهای عاملی وضرایب معناداری حاصل ازتحلیل عاملی تأییدی، مدلهای اندازهگ
یری جعل هویت، تولید مانع (کارشکنی)، سرقت پول و دسترسی بدون اجازه جهت ورود به معادلات ساختاری و بررسی روابط بین متغیرهای مکنون مناسب میباشند.

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش)
پساز اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدلهای اندازهگیری میتوان به برآوردوآزمون مدل مفهومی پژوهش از طریق مدلیابی معادلات ساختاری پرداخت.از آنجایی که مدل مفهومی پژوهش درصدد بررسی روابط علّی بین چهار عامل میباشد، جهت فراهم شدن امکان تحلیل همزمان از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. شکلهای زیرخروجی نرم افزار آموس را در دو حالت برآورد اولیه مدل و حالت معناداری نشان میدهد.

نمودار 4- 12 مدل مفهومی برآوردی متغیرهای اصلی تحقیق

نمودار 4- 13 سطح معناداری روابط متغیرهای اصلی تحقیق

پس از تدوین مدل نظری تحقیق لازم است به بحث برآورد مدل و آزمون فرضیات تحقیق پرداخت تا مشخص شود که آیا داده‏های تجربی در مجموع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *