عکسالعمل، اشاره به شدت واکنش دیگران مهم (والدین، همسالان، معلم و دوستان) به رفتارهاى فرد دارد (علیوردینیا و حیدری، 1391). بعد عکس العمل با استفاده از مولفهی عکسالعمل تصوری دوستان مشخص شده است. که برای سنجش آن از پاسخگویان پرسیده شد که «فکر می کنید اگر دوستان شما با خبر شوند که رفتارهای زیر را انجام دادهاید، چه عکسالعملی خواهند داشت؟» معرفهای مربوط به این مولفه یک طیف پنج تایی از عکسالعملهای مثبت تا عکسالعملهای منفی هستند که شامل «رفتارم را تایید میکنند»، «بیتفاوتند»، «مرا سرزنشمیکنند»، «با من قطع رابطه میکنند» و «به اساتید یا کمیته انضباطی گزارش میدهند» میباشد که پاسخگویان تنها یک گزینه را باید انتخاب کنند.
4-7-2-5- بازدارندگی
بازدارندگی عامل مهمی است که ارتکاب رفتار مجرمانه و منحرفانه را برای فرد پرهزینه میسازد و او را از آن عمل باز میدارد. اگر فرد باور داشته باشد که در هنگام رفتار به سرعت شناسایی و قطعا دستگیر میشود و به شدت مورد مجازات قرار میگیرد، در نتیجه هزینهای که ارتکاب آن رفتار برایش به همراه دارد خیلی زیاد خواهد بود و این مساله به عنوان بازدارنده عمل کرده و باعث کاهش رفتار مجرمانه میشود (ملک دار، 1392). بازدارندگی از ارتکاب به عمل مجرمانه، میتواند هم از طرف یک نهاد رسمی (به عنوان مثال اساتید و کمیته انضباطی دانشگاه) و هم به صورت غیررسمی (دوستان، آشنایان و خانواده) باشد. هم بازدارندگی رسمی و هم بازدارندگی غیر رسمی شامل سه بعد قطعیت، شدت و سرعت مجازات میباشند. برای سنجش بازدارندگی دو مولفه بازدارندگی رسمی- بعدقطعیت آن و بازدارندگی غیر رسمی – بعد قطعیت آن مورد استفاده قرار گرفت. بازدارندگی رسمی- بعد قطعیت با معرف « احتمال گیرافتادن توسط اساتید و کمیته انضباطی» سنجیده شده است که از پاسخگویان پرسیده شد «چقدر احتمال می دهید اگر رفتارهای زیر را انجام دهید توسط اساتید و یا کمیته انضباطی دانشگاه دچار دردسر شوید؟» پاسخهای این سوال بر اساس طیف پنج تایی لیکرت از اصلا تا خیلی زیاد میباشند. بازدارندگی غیر رسمی- بعدقطعیت با معرف «احتمال گیر افتادن توسط دوستان» سنجیده شده است که از پاسخگویان پرسیده شد «چقدر احتمال میدهید اگر رفتارهای زیر را انجام دهید توسط دوستانتان دچار دردسر شوید» پاسخهای این سوال بر اساس طیف پنج تایی لیکرت از اصلا تا خیلی زیاد میباشند.
4-7-2-6- پاداش
پاداشها تمام چیزهای خوب ( ایکرز و کوکران، 1985) اعم از اجتماعی و غیر اجتماعی (در سطح روانشناختی؛ به عنوان مثال تجربهی هیجان و شادی) هستند که افراد در ارتباط با انجام یک رفتار دریافت کردهاند و یا احتمال میدهند که در آینده دریافت کنند. بعد پاداش با مولفهی تقویتکنندههای اجتماعی و غیر اجتماعی مثبت سنجیده شده است به گونهای که از پاسخگویان پرسیده شد «فکر میکنید اگر رفتارهای زیر را انجام دهید چه پیامدهایی را برایتان خواهد داشت؟» و معرفهای «احساس موفقیت»، «هیجانانگیزبودن»، «احساس زیرکی و زرنگی» «کسب نمره بالا» و «حس متفاوت بودن» به عنوان پاسخ به این سوال در نظر گرفته شدند. لازم به ذکر است که گزینهی «هیچکدام» نیز برای پاسخگویانی که احتمال میدهند هیچ یک از این پیامدها را تجربه نخواهند کرد، در نظر گرفته شد. پاسخگویان در این بعد مجاز بودند که بیش از یک گزینه را انتخاب کنند. به هر یک از معرفها نمرهی «1» و به گزینه «هیچکدام» نمره صفر تعلق میگیرد و جمع تمامی پاسخها نمره کل پاداش را نشان میدهد.
4-7-2-7- تقلید
تقلید شامل الگوبرداری از یک رفتار از طریق مشاهده دیگران میباشد که منبع آن گروههای اجتماعی برجسته و یا رسانهها میباشند (اسکینر و فریم، 1977؛ به نقل از علیوردینیا و حیدری، 1391). برای متغیر تقلید، مولفهی تقلید از دیگران مورد استفاده قرار گرفت و با این سوال سنجیده شد که «آیا هیچگاه دیده یا شنیدهاید کسانی که شما به آنها احترام میگذارید و قبولشان دارید، هریک از رفتارهای زیر را انجام داده باشند؟». پاسخهای این سوال بر اساس طیف پنج تایی لیکرت از اصلا تا خیلی زیاد طراحی شدهاند.
سنجش متغیرهای یادگیری اجتماعی بر مبنای مطالعات (ایکرز، 1979، انزا- کاداگ و کلاگ، 1986؛ ایکرز، 1985؛ لرش، 1999؛ راوس و همکاران، 2004، علیوردینیا و حیدری، 1391) انجام قرار گرفته است.
4-8- هم‌ارز کردن
یکی از دشوارترین کار با مقیاسها خواه با گویههای استاندارد و خواه با نمرات خام، تشخیص حد بالا و پایین مقیاس بسته به تعداد گویههای آن، توزیع آن‌ها، تعداد طبقات آن گویه و حداقل و حداکثر نمره هرگونه مقادیر مختلفی میگیرد. برای غلبه بر این مسائل و مشهودتر کردن معنای نمرات مقیاس، بهتر است مقیاسها را به گونهای تغییر دهیم که مقادیر دارای حداقل و حداکثر مشخص گردد (دواس 1387، 267) فرمول همارز کردن به شرح زیر میباشد.
( n دامنه / (مقدار حداقل در مقیاس – مقدار سابق ) = مقیاس جدید
در این تحقیق مقیاسهای ششگانه تقلبعلمی، همگی به نمره 10-0 همارز و با هم ترکیب شدند که در نهایت نمره نهایی تقلب علمی (6×10)=60 تا 0 به دست آمد.
4-9- بههنجار کردن دادهها
بسیاری از روشهای آماری ارائه شده بر این فرض استوارند که توزیع نمرههای متغیر وابسته بهنجار(نرمال) است. اصطلاح بهنجار برای توصیف منحنی متقارن زنگولهای شکل به کار می رود که بیشترین فراوانی نمرهها را در وسط دارد و کمترین فراوانی در دو طرف انتهایی قرار می گیرد (پلنت، 1389: 64). در این تحقیق، نرمال بودن تمامی متغیرهایِ وابسته؛ یعنی ابعاد تقلب علمی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد. با توجه به آزمون کلموگروف اسمیرنوف سطح معنیداری ابعاد تقلب در امتحان، سرقت علمی، جعل علمی و تحریف علمی بالاتر از 05/0 بود و بنابراین نرمال بودند. تنها دو بعد تقلب در تکالیف درسی و تسهیل تقلب برای دیگران نرمال نبودند. متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نبود؛ چنانچه در متون آماری ذکر شده است (نگاه کنید به: پلنت، 1389: 100)، با استفاده از فرمولهای مختلف اصلاح ریاضی نمرههای آنها انجام گرفت، تا توزیع آنها به نرمال نزدیک شود و شرایط استفاده از آزمونهای پارامتری مقدور باشد. با توجه به توزیع نمرات تقلب در تکالیف درسی و تسهیل تقلب برای دیگران، از فرمول لگاریتم و مجذور نمرات برای اصلاح ریاضی این دو بعد و نزدیکتر کردن آنها به توزیع نرمال استفاده شد.
4-10- تکنیک تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها به دو بخش تحلیل توصیفی و تبیینی تقسیم میشود. در تحلیل توصیفی با استفاده از دادههای استخراج شده از پرسشنامه، جداول توزیع فراوانی، درصدها، جدول توافقی، و محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی محاسبه خواهد شد و دادهها تلخیص و دستهبندی میشوند. در تحلیل استنباطی به تجزیه و تحلیل دادهها و روابط علی متغیرها با استفاده از مدل نظری تحقیق پرداخته خواهد شد و در هریک از مراحل به فراخور تحقیق از بستههای نرم افزاری آماری SPPS و معادلات ساختاری لیزرل استفاده خواهد شد.
4-11- مسائل اخلاقی
با توجه به طرح پژوهش حاضر که طرح مقطعی میباشد، چنانچه که دواس (1387: 235) بیان کرده است «در طرح مقطعی مانند هر تحقیق دیگری محقق باید به موضوع رازداری، حفظ حریم خصوصی، اجتناب از ضرر و زیان رساندن به مشارکت کنندگان و جلب رضایت آگاهانه توجه کند». اگر چه در طرح مقطعی نگرانی برای حفظ اسرار پرسششوندگان نسبت به روشهای دیگر به مراتب کمتر خواهد بود (دواس، 1387: 253). با این حال در این تحقیق چنانچه بیکر (1389: 90-89) بیان کرده، موارد زیر برای ملاحظات اخلاقی گنجانده خواهد شد.
1- گمنامی؛ بالاترین تضمین حریم خصوصی در قبال ارائه اطلاعات، تعهد و تضمن گمنامی پاسخگو است که برای این کار تلاش شد پرسشنامه به گونهای تنظیم شود که بعد از اعاده آن فاقد هرگونه نشانهای دربارهی پاسخگو حتی برای محقق باشد.
2- رازداری؛ یعنی تضمین این که هویت پاسخگو فقط برای محقق و گاه پارهای از همکاران وی مشخص خواهد بود و تضمین به حداقل رساندن طرق احتمالی افشای هویت پاسخگو. بدین منظور در این تحقیق در جاهایی که بر حسب اتفاق هویت شخص پاسخگو برای محقق مشخص بود، حداکثر تلاش به کار گرفته شد که هویت شخص پاسخگو افشا نشود.
3- جلب رضایت؛ برای انجام این تحقیق رضایت تمام پاسخ دهندهها جلب شد و این انگیزه را در آنها ایجاد کرد که با همکاری با محقق در راه یافتههای جدید کارشان ارزشمند و ثمربخش خواهد بود.