منابع تحقیق درباره توصیف گویه ها، دانشجویان

خیلیزیاد 3 8/1 3 2/1 6 5/1
از مطالب یک وبسایت در کار علمی خود استفاده نموده و به نام آن وبسایت هیچ اشاره ای نکردهام. اصلا 74 5/43 124 7/51 198 3/48 85/0 1 03/1
کم 46 1/27 73 4/30 119 0/29
گاهیاوقات 31 2/18 31 9/12 62 1/15
زیاد 10 9/5 9 8/3 19 6/4
خیلیزیاد 9 3/5 3 2/1 12 9/2
دادههای جدول 5-13 نشان میدهد که بیشترین میزان رفتارهای مربوط به تقلب علمی در بعد سرقت علمی مربوط به «استفاده از مطالب یک وب سایت در کار علمی خود، بدون اشاره به نام آن وب سایت» میباشد و 5/7 درصد ( 31 نفر) از پاسخگویان درسطح زیاد و خیلی زیاد مرتکب این رفتار شدهاند. به گونهای که پاسخگویان مرد به میزان 2/11درصد (19 نفر) بیشتر از پاسخگویان زن به میزان 00/5 درصد (12 نفر) مرتکب این رفتار شدهاند. همچنین 1/15 (62 نفر) اظهار کردهاند که گاهی اوقات مرتکب این رفتار شدهاند. میانگین نمره این گویه 85/0 میباشد که بیشترین مقدار میانگین را در میان گویه های بعد تقلب در امتحان به خود اختصاص دادهاست. کمترین میزان رفتارهای متقلبانه علمی دربعد سرقت علمی مربوط به «حذف اسم یک نویسنده از یک کار علمی و ارائه آن کار علمی به نام خود» میباشد. 5/79 درصد ( 326 نفر) از پاسخگویان اظهار کردهاند که اصلا این رفتار را انجام ندادهاند و نمره میانگین برای این گویه 33/0 میباشد.
پس از ترکیب گویههای بعد سرقت علمی، نمره کلی این بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظری(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بین 0 تا 20 میباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زیاد رتبهبندی شده و در جدول 5-14 انعکاس یافته است.
جدول 5-14- توزیع نمرات بعد سرقت علمی بر حسب جنسیت
جنسیت
سرقت علمی پسر دختر جمع کل
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
اصلا 35 6/20 58 2/42 93 7/22
کم 102 0/60 150 5/62 252 5/61
متوسط 31 2/18 30 5/12 62 9/14
زیاد 2 2/1 2 8/0 4 0/1
جمع کل 170 100 240 100 410 100
حداقل/حداکثر نمره ممکن 20-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده 18-0
میانگین 14/3
با توجه به جدول 5-14 به میزان 7/22 درصد از دانشجویان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب سرقت علمی نشدهاند، هم چنین3/59 درصد به میزان کم و 8/28 درصد از آنان به میزان متوسط و زیادی سرقت علمی داشتهاند. مقایسه میان دانشجویان مرد و زن نشان میدهد که میزان ارتکاب دانشجویان مرد به سرقت علمی بیشتر از زنان میباشد به گونهای که 4/19 درصد از دانشجویان مرد به میزان متوسط و زیادی در سرقت علمی در گیر بودهاند و این میزان برای زنان 3/13 درصد میباشد. حداقل نمره مشاهده شده برای بعد سرقت علمی، در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهی مشاهده شده آن برابر با 18 میباشد. میانگین نمره سرقت علمی در بین نمونه مورد بررسی برابر با 14/3 می باشد.
5-2-1-4- توصیف گویه های بعد جعل علمی