منابع تحقیق درباره جذر برآورد واریانس خطای تقریب، قابلیت اعتماد یا پایایی

در بعد تشویق نیز از بین هفت شاخص اندازهگیری، گویه شماره 2 با ضریب 83/0 دارای بالاترین ضریب همبستگی با متغیر پنهان تشویق است و بیشترین وزن را در سنجش این متغیر به خود اختصاص داده است. از طرفی سوال شماره 7 از سنجش این متغیر با ضریب همبستگی 73/0 کمترین وزن را به خود اختصاص داده است.
برای بعد پاداش از میان هفت شاخص اندازهگیری، سوال شماره 5 با ضریب همبستگی 84/0 دارای بالاترین ضریب همبستگی و سوال شماره 1 با ضریب همبستگی 52/0 کمترین ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است.
در بعد بازدارندگی هر دو شاخص بازدارندگی رسمی و غیر رسمی دارای بارهای عاملی معنیدار و قابل قبولی هستند. بازدارندگی رسمی ضریب همبستگی 34/0 و بازدارندگی غیررسمی ضریب همبستگی 81/0 را به خود اختصاص دادهاست.
در این مدل برای مطلوب شدن شاخصهای برازش، کواریانس خطاهای برخی از شاخصهای متغیرهای پنهان عکسالعمل، تشویق و پاداش؛ محاسبه و در مدل لحاظ شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد شاخص برازش RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب، کمتر از 08/0 است (061/0 RMSEA=) شاخص χ2 / df کمتر از 3 است. سایر شاخص‏های برازندگی این مدل (GFI,CFI,IFI,NNFI) بالاتر از 90 درصد هستند. شاخصهای برازندگی حاکی از برازش خوب مدل با دادههای مشاهده شده است.
4-5-2-1-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تقلید

متغیر مکنون: IMIT (تقلید)
متغیر مشهود: Q22_1 (تقلید در تقلبامتحانی)؛ Q22_2 (تقلید در تقلب در تکالیفدرسی)؛ Q22_3 (تقلید در سرقتعلمی)؛ Q22_4 (تقلید در جعلعلمی)؛ Q22_5 (تقلید در تحریفعلمی)؛ Q22_6 (تقلید در تسهیل تقلببرایدیگران)
نمودار 4-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تقلید
نتایج مدل اندازهگیری متغیر مکنون تقلید نشان میدهد که همگی شاخصهای این متغیر دارای بارعاملی معنادار و قابل قبولی هستند. شاخص تقلید از دیگران مهم در سرقت علمی با ضریب 90/0 دارای بالاترین همبستگی و شاخص تقلید از دیگران مهم در تقلب امتحانی با ضریب 69/0 دارای کمترین همبستگی با متغیر مکنون تقلید میباشد. در این مدل برای مطلوب شدن شاخصهای برازش، کواریانس خطاهای برخی از شاخصهای متغیر مکنون تقلید محاسبه و در مدل لحاظ شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب، کمتر از 08/0 است (055/0 RMSEA=). شاخص کای دو(χ2) از لحاظ آماری معنیدار نیست. سایر شاخص‏های برازندگی این مدل (GFI,CFI,IFI,NNFI) بالاتر از 90/0 هستند. بنابراین مدل اندازهگیری برای سنجش متغیر مکنون تقلید مناسب بوده و همگی شاخصها قادر به اندازهگیری متغیر تقلید میباشند. شاخصهای برازندگی حاکی از برازش خوب مدل با دادههای مشاهده شده است.
4-6- پایایی ابزار سنجش
قابلیت اعتماد یا پایایی عبارت است از اینکه آیا هر روش خاصی هرگاه چندین بار در مورد موضوع واحدی بکار برده شود هر بار نتایج یکسانی بدست میدهد (ببی، 1384). پایایی را می توان به چند طریق محاسبه کرد که متداولترین آن محاسبه ضریب آلفای کرونباخ است. این آماره نشانگر متوسط همبستگی بین آیتمهای سازنده مقیاس است (جولی پلنت، 1389). برای سنجش پایایی در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ سود جستهایم که نتایج آن در جدول زیر انعکاس یافتهاست.
جدول 4-2- ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس تحقیق
مقیاس تعداد گویه ضریب آلفا
تقلب علمی 25 92/0
پیوند افتراقی 21 91/0
تعاریف 10 87/0
عکس العمل 7 85/0
تشویق 7 92/0
پاداش 7 89/0
بازدارندگی 14 90/0
تقلید 7 91/0

                                                    .