شاخصهای تعدیل یافته: این شاخصها به بررسی این موضوع میپردازند که مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفه‏جویی یا ایجاز را با هم ترکیب میکنند.
PNFI, PGFI: آنچه این شاخصها انجام میدهند، در واقع ضرب آنها در نسبت درجه آزادی در مدل نظری به درجه آزادی دیگری است که مقدار آن در ماتریسی که در مدلهای مطلق به کار می رود. برای V اندازه برابر با (V+1) 0.5V و در مدل صفر که در مدلهای نسبی به کار میرود برابر با (V-1) 0.5V است. جیمز، مولائیک و برت شاخصی از این نوع با نماد PGFI برای GFI در نرم افزار Lisrel ارائه کرده اند.
ریشه دوم براورد واریانس خطای تقریب (RMSEA): مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف درجه ازادی است، برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشند، کمتر از 0.05 است. مقادیر بالاتر از ان تا 0.08 نشان دهنده خطاهای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدلهایی که RMSEA انها 0.10 یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
4-5-2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیوند افتراقی

متغیرمکنون: DIFFASS (پیوند افتراقی)
متغیر مشهود: FATT (نگرش دوستان)؛ NUMF (تعداد دوستان)؛ PASS (میزان ارتباط با دوستان)
نمودار 4-1- مدل تحلیل عاملی مرتبه اول پیوند افتراقی
مطابق نمودار 4-1 برآوردهای استاندارد شده نشان میدهد که بارهای عاملی بالا و معنیدار از مدل اندازهگیری پیوند افتراقی حاکی از مناسب بودن مدل اندازهگیری پیشنهادی برای متغیر پیوند افتراقی هستند. در مدل حاضر ضریب مسیر بین شاخص نگرش دوستان و متغیر مکنون پیوند افتراقی با بارعاملی 80/0 و خطای اندازهگیری 36/0 میباشد که در مقایسه با دو شاخص دیگر از بار عاملی بیشتر و خطای اندازهگیری کمتری برخوردار است و سنجه مناسبتری برای متغیر پیوند افتراقی میباشد. آزمون مجذور خی دو این فرض را که مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی (کوواریانس) بین متغیرهای مشاهده شده است را میآزماید (هومن، 1391: 319). در مدل حاضر، مقدار خی دو، با درجه آزادی صفر از لحاظ آماری معنی دار نیست. می توان نتیجه گرفت که آزمون مجذور کای، برازش دقیق مدل را با دادههای مشاهده شده تعیین میکند. به علاوه جذر میانگین خطای برآورد صفر است که برازش کامل مدل را نشان میدهد.
4-5-2-1-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تعاریف

متغیر مکنون: DEFI (تعاریف)
متغیر مشهود: DR (انکارمسئولیت)؛ CC (محکومیتمحکومکنندگان)؛ DI (انکارآسیب)؛ AHL (توسل به فاداریهای بالاتر)؛ PND (تعاریف مثبت/منفی)
نمودار 4-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تعاریف
مدل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول تعاریف نشان میدهد از میان 5 شاخص متغیر مکنون تعاریف، همهی شاخصها دارای بارهای عاملی معنیدار و قابل قبولی هستند. تعاریف مثبت/ منفی با ضریب همبستگی 81/0 بالاترین ضریب همبستگی و محکومیت محکومکنندگان با ضریب همبستگی 63/0 کمترین ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد شاخص RMSEA یا جذر برآورد واریانس خطای تقریب، کمتر از 08/0 است (021/0 RMSEA=). شاخص کای دو (χ2) از لحاظ آماری معنیدار نیست. سایر شاخص‏های برازندگی این مدل (GFI,CFI,IFI,NNFI) بالاتر از 90/0 هستند. بنابراین مدل اندازهگیری برای سنجش متغیر مکنون تعاریف مناسب بوده و همگی شاخصها قادر به اندازهگیری متغیر تعاریف میباشند.
4-5-2-1-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول متغیرهای تقویتی افتراقی

متغیر مکنون: REACT (عکسالعمل)-PRAISE (تشویق)- REWARD (پاداش)- DETERR (بازدارندگی)
متغیر مشهود: Q16_1 تا Q16_7 (گویه های عکسالعمل)؛ Q17_1 تا Q17_7 (گویه های تشویق)؛ Q20_1 تا Q20_7 (گویه های پاداش)؛ DEFORM، DEINFORM (بازدارندگی رسمی، بازدارندگی غیررسمی)
نمودار 4-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول ابعاد تقویت افتراقی
به منظور بررسی تحلیل عاملی متغیرهای تقویتی افتراقی یک مدل چهار عاملی در نظر گرفته شده است. مطابق نمودار4-2 همهی شاخصها در مدل اندازهگیریِ ابعاد تقویت افتراقی، دارای بار عاملی معنیدار و قابل قبولی هستند.
با توجه به مقادیر استاندارد برآورد شده، از بین هفت شاخصِ سنجش بعد عکسالعمل گویه شماره 5 با ضریب 74/0 دارای همبستگی بیشتری با نمرات عکسالعمل است و بنابراین وزن بیشتری را در محاسبه نمره عکسالعمل به خود اختصاص داده است. در مقابل گویه شماره 1 از سنجش بعد عکسالعمل با دارا بودن ضریب 54/0 دارای کمترین همبستگی با نمرات عکسالعمل است.