منابع تحقیق درباره حمایت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاری

جدول شماره(4-20): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………..133
جدول شماره(4-21): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………134
جدول شماره(4-22): توزیع فراوانی و درصد ” نوع مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………..135
جدول شماره (4-23) : توزیع فروانی و درصد مطالب مورد بررسی بر اساس “موضوع” ……………………………………………………………………………………………………136
جدول شماره (4-24) : بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر سبک مطلب …………………………………………………………………………………138
جدول شماره (4-25): بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر ارزش‌های خبری …………………………………………………………………………..139
جدول شماره (4-26) : توزیع فروانی و درصد نوع تیتر مطلب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………140
جدول شماره (4-27) : توزیع فروانی و درصد نوع خبر به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………141
جدول شماره (4-28) : توزیع فروانی و درصد نوع مصاحبه به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………142
جدول شماره (4-29) : بررسی معنی‌داری تفاوت بین روزنامه‌های مورد بررسی از نظر دارا بودن تصویر …………………………………………………………………………….143
جدول شماره (4-30) : توزیع فروانی و درصد نوع عکس مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………..144
جدول شماره (4-31) : توزیع فروانی و درصد منبع عکس در مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………145
جدول شماره (4-32) : توزیع فروانی و درصد منبع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………146
جدول شماره (4-33) : توزیع فروانی و درصد نوع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی ……………………………………………………..147
جدول شماره (4-34) : توزیع فروانی و درصد حوزه تاثیر مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………..148
جدول شماره (4-35) : توزیع فروانی و درصد استفاده از آمار در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………..149
جدول شماره (4-36) : توزیع فروانی و درصد استفاده ازواژه‌های تخصصی به تفکیک روزنامه های مورد بررسی ………………………………………………………………..150
جدول شماره (4-37) : توزیع فروانی و درصد پرداختن به سیایت علمی به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………………………..151
جدول شماره (4-38) : توزیع فروانی و درصد پرداختن به مناقشات علمی در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی………..151
جدول شماره (4-37) : توزیع فروانی و درصد ساده‌نویسی در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………152
جدول شماره (4-38) : توزیع فروانی و درصد موضوع مطالب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………….153
جدول شماره (5-1): چالش‌های مشترک با نهاد علم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
جدول شماره (5-2) چالش‌های مشترک در روزنامه‌نگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….182
– جدول شماره (5-3) چالش‌های خاص در روزنامه‌نگاری علم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..183
فهرست اشکال و نمودارها
نمودار شماره (1-2) : روش علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
نمودار شماره (2-2): حمایت‌های سیاسی از علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

                                                    .