منابع تحقیق درباره دانشجویان، برای زنان

خیلیزیاد 0 0/0 3 2/1 3 7/0
پیش آمده برای انجام تکالیفی که حتما باید به صورت گروهی انجام شود، همکاری نکرده و نمره آن را دریافت کنم. اصلا 80 1/47 145 4/60 225 9/54 73/0 00/0 99/0
کم 50 4/29 59 6/24 109 6/26
گاهیاوقات 26 3/15 21 8/8 47 5/11
زیاد 9 3/5 10 2/4 19 6/4
خیلیزیاد 5 9/2 5 1/2 10 4/2
دادههای جدول 5-11 نشان میدهد که بیشترین میزان رفتارهای تقلب علمی در بعد تقلب در تکالیف درسی مربوط به «انجام تکالیف درسی به صورت جمعی؛ در حالی که باید حتما به صورت انفرادی انجام شود» میباشد و 1/19درصد ( 78 نفر) از پاسخگویان درسطح زیاد و خیلی زیاد مرتکب این رفتار شدهاند، به گونهای که پاسخگویان مرد به میزان 5/23 درصد (40 نفر) بیشتر از پاسخگویان زن به میزان 9/15 درصد (38 نفر) مرتکب این رفتار شدهاند. همچنین 9/34 درصد اظهار داشتهاند در سطح کم و 4/23 درصد گاهیاوقات این رفتار را مرتکب شدهاند. میانگین نمره این گویه 15/1 میباشد که بیشترین مقدار میانگین را در میان گویههای بعد تقلب در تکالیف درسی به خود اختصاص دادهاست. پس از آن «کپی کردن تکالیف درسی نوشته شده توسط دانشجویان دیگر برای خود» با میانگین 40/1 بیشترین مقدار میانگین نمره را به خود اختصاص دادهاست. کمترین میزان رفتارهای متقلبانه علمی مربوط به «خرید تکالیف درسی، پروژه یا پایاننامه از کسی یا از یک موسسه» میباشد به گونهای که 2/71 درصد ( 292 نفر) از پاسخگویان به گزینه اصلا پاسخ دادهاند و نمره میانگین برای این گویه 73/0 میباشد.
پس از ترکیب گویههای بعد تقلب در تکالیف درسی ، نمره کلی این بعد به دست آمد که باتوجه به دامنه نظری(حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بین 0 تا 16 میباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زیاد رتبهبندی شدهاست و در جدول 5-12 انعکاس یافته است.
جدول 5-12- توزیع نمرات بعد تقلب در تکالیف درسی بر حسب جنسیت
جنسیت
تقلب در تکالیف درسی پسر دختر جمع کل
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
اصلا 22 9/12 27 2/11 49 0/12
کم 90 9/52 153 7/63 243 3/59
متوسط 52 6/30 54 5/22 106 9/25
زیاد 6 5/3 6 5/2 12 9/2
جمع کل 170 100 240 100 410 100
حداقل/حداکثر نمره ممکن 16-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده 16-0
میانگین 05/4
با توجه به جدول 5-12 به میزان 0/12 درصد از دانشجویان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تقلب در تکالیف درسی نشدهاند، هم چنین 3/59 درصد به میزان کم و 8/28 درصد از آنان به میزان متوسط و زیادی در امتحان تقلب کردهاند. مقایسه میان دانشجویان مرد و زن نشان میدهد که میزان ارتکاب دانشجویان مرد به تقلب در تکالیف درسی بیشتر از زنان میباشد، به گونهای که 1/34 درصد از دانشجویان مرد به میزان متوسط و زیادی در امتحان تقلب میکنند و این میزان برای زنان 00/28 درصد میباشد. حداقل نمره مشاهده شده برای تقلب در تکالیف درسی در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهی مشاهده شده برابر با 16 می باشد. میانگین نمره تقلب در تکالیف درسی در بین نمونه مورد بررسی برابر با 05/4 میباشد.
5-2-1-3- توصیف گویههای بعد سرقت علمی

                                                    .