منابع تحقیق درباره دانشجویان دختر، انحراف معیار

موافقند و کاملا موافقند 62 5/36 78 5/32 140 1/34
رساندن تقلب به دانشجویان دیگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ایما و اشاره و…). مخالفند و کاملا مخالفند 23 5/13 63 2/26 86 0/21 51/2 3 20/1
بی تفاوتند 35 6/20 55 9/22 90 0/22
موافقند و کاملا موافقند 112 9/65 122 8/50 234 1/57
مطابق جدول 5-22 از نظر پاسخگویان بیشترین میزان موافقتِ دوستان آنها با «رساندن تقلب به دانشجویان دیگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ایما و اشاره و…)» میباشد. به میزان 1/57 درصد (234 نفر) از پاسخگویان تصور کردهاند که دوستانشان با این رفتار موافق و کاملا موافقند که در این میان سهم دانشجویان پسر به میزان 9/65 درصد (112 نفر) بیشتر از سهم دانشجویان دختر به میزان 8/50 درصد (122 نفر) میباشد. بیشترین مخالفت دوستانِ نزدیک پاسخگویان مربوط به «استفاده از مطالب نوشته شده توسط دیگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نویسنده» است، بطوری بیش از نیمی از پاسخگویان 9/56 درصد (233 نفر) اظهار کرده اند که دوستانشان با این رفتار مخالف و یا کاملا مخالف هستند و سهم دانشجویان دختر با 2/64 درصد بیشتر از دانشجویان پسر به میزان 5/46 درصد میباشد. بیشترین میزان بی تفاوتی نیز مربوط به «ارائه کردن یک کار درسی در بیش از یک کلاس یا بیش از یک دوره تحصیلی» است و 4/34 درصد (141 نفر) اظهار کردهاند که دوستانشان نسبت به ارائه کردن یک کار درسی در بیش از یک کلاس یا بیش از یک دوره تحصیلی بی تفاوت هستند که در آن سهم پسران 4/32 درصد و سهم دختران 8/35 درصد میباشد.
5-2-3-1-2- توزیع گویههای بعد ارتباطی- تعداد دوستان
جدول 5-23- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد ارتباطی- تعداد دوستان
گویه گزینهها پسر دختر جمع کل شاخصهای توزیع نمرات گویه ها
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد میانگین میانه انحراف معیار
تقلب در حین برگزاری امتحان (مثل نوشتن روی ورقه و یا دستهی صندلی، استفاده از موبایل و ….) هیچیک از دوستان 19 2/11 31 9/12 50 2/12 93/1 0/2 3/1
6-1 نفر 83 8/48 142 2/59 225 9/54
بیشتر از 6 نفر 68 0/40 67 9/27 135 9/32
محول کردن تکالیف درسی خود به دیگران و یا رونویسی از تکالیف درسی دانشجویان دیگر هیچیک از دوستان 14 2/8 18 5/7 32 8/7 1/2 00/2 2/1
6-1 نفر 82 2/48 139 9/57 221 9/53
بیشتر از 6 نفر 74 5/43 83 6/34 157 3/38
ارائه یک کار درسی در بیش از یک کلاس یا بیش از یک دوره تحصیلی. هیچیک از دوستان 25 7/14 54 5/22 79 3/19 5/1 00/1 2/1
6-1 نفر 98 6/57 136 7/56 234 1/57
بیشتر از 6 نفر 47 6/27 50 8/20 97 7/23
استفاده از مطالب نوشته شده توسط دیگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نویسنده هیچیک از دوستان 44 9/25 92 3/83 136 2/33 4/1 00/1 3/1
6-1 نفر 72 4/42 106 2/44 178 4/43

                                                    .