منابع تحقیق درباره در داخل کشور، نیازمندی‌ها

سایر: عکس‌هایی که نمی‌توان در هیچ یک از دسته‌های مذکور، آنها را جا داد و یا نوع آنها مشخص نیست.
منبع عکس
عکاس یا طراح روزنامه: عکاس یا طراح روزنامه و یا وقتی کنار عکس از نام خود روزنامه به عنوان تولید کننده عکس نام برده شده است.
عکاس یا طراح خارجی: عکاس یا طراحی که در خارج از ایران است.
سایت‌های داخلی: سایت‌های مختلف داخلی که عکس یا طرح از آنها گرفته و یا اقتباس شده است.
سایت‌های خارجی: سایت‌های مختلف خارجی که عکس یا طرح از آنها گرفته و یا اقتباس شده است.
بدون منبع: عکسی که منبع آن ذکر نشده است.
منبع مطلب
تولیدی: مطلب تولید شده توسط خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، گزارشگران و سردبیرانی که در روزنامه‌های مورد بررسی مشغول فعالیت هستند.
خبرگزاری داخلی: تمامی خبرگزاری‌هایی که در داخل کشور مشغول فعالیت خبری هستند.
خبرگزاری خارجی: تمامی خبرگزاری‌هایی که در اقصی نقاط جهان مشغول فعالیت خبری می‌باشند.
روابط عمومی ها: روابط عمومی سازمان‌ها، نهادها، ادارات، ارگان‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که به روزنامه‌ها و سایر سازمان‌های خبری در زمینه مسائل و موضوعات مربوط به دانش اطلاع‌رسانی می‌کنند.
روزنامه‌های دیگر: وقتی منبع مطلب ،یک روزنامه دیگر باشد.
دست سه: وقتی در منبع مطلب از یک منبع به نقل از منبع دیگری استفاده شده باشد مطلب دست سه است.
نوع مطلب:
بنیادی: مطالبی که در جستجوی کشف حقایق و شناخت پدیده‌ها هستند و مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می‌دهند.
کاربردی:مطالبی که برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها و روش‌ها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
حوزه تاثیر:
کشوری: مطالبی که حوزه تاثیرگذاری آنها از نظر ارزش خبری و نیز کاربرد و استفاده به طور خاص کشور خودمان است.
منطقه ای: مطالبی که حوزه تاثیرگذاری آنها از نظر ارزش خبری و نیز کاربرد و استفاده، منطقه خاورمیانه، و کشورهای همجوار است.
جهانی: مطالبی که حوزه تاثیرگذاری آنها از نظر ارزش خبری و نیز کاربرد و استفاده، محدودیتی ندارد و همه جای جهان را شامل می‌شود.
استفاده از آمار:
استفاده از اعداد، درصدها، میانگین‌ها، انحراف‌ها و معناداری آزمون‌ها، به منظور شرح و بسط هرچه بیشتر مطالب و تسهیل فرآیند ساده‌سازی آن.
استفاده از واژه‌های تخصصی:
استفاده از واژه‌های تخصصی مرتبط با موضوع منتشر شده، در خلال ارائه مطلب و توضیح دادن آن واژه تخصصی به صورت ساده.
ساده‌نویسی مطلب علمی:
ارائه مطلب علمی، به زبانی ساده و همه فهم به گونه ای که کج‌تابی و بدفهمی نداشته باشد و مخاطب با حداقل سواد درباره موضوع، از پس ادارک آن بربیاید.

                                                    .