زیاد 9 3/5 9 8/3 18 4/4
جمع کل 170 100 240 100 410 100
حداقل/حداکثر نمره ممکن 8-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده 8-0
میانگین 18/1
با توجه به جدول 5- 16 به میزان 5/48 (199 نفر) درصد از دانشجویان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب جعل علمی نشدهاند، هم چنین9/32 درصد (135 نفر) به میزان کم و 5/18 درصد (76 نفر) از آنان به میزان متوسط و زیادی جعل علمی داشتهاند. مقایسه میان دانشجویان مرد و زن نشان میدهد که میزان ارتکاب دانشجویان مرد به جعل علمی بیشتر از زنان میباشد به گونهای که 4/22 درصد (38 نفر) از دانشجویان مرد به میزان متوسط و زیادی مرتکب جعل علمی شدهاند و این میزان برای زنان 9/15 درصد (38 نفر) میباشد. حداقل نمره مشاهده شده برای بعد جعل علمی در حجم نمونه 410 نفر، برابر با صفر و حداکثر نمرهی مشاهده شده آن برابر با 8 میباشد. میانگین نمره جعل علمی در بین نمونه مورد بررسی برابر با 18/1 میباشد.
5-2-1-5- توصیف گویههای بعد تحریف علمی
جدول 5-17- توزیع فراوانی، درصدی و شاخصهای آماری (مرکزی و پراکندگی) گویههای بعد تحریف علمی
گویه گزینهها پسر دختر جمع کل شاخصهای توزیع نمرات گویه ها
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد میانگین میانه انحراف معیار
برایم پیش آمده است که در کار علمی ام به منابع اصلی بدون دسترسی و مطالعه شان ارجاع دهم. اصلا 72 4/24 139 9/57 211 5/51 81/0 00/0 04/1
کم 54 8/31 55 9/22 109 6/26
گاهیاوقات 27 9/15 31 9/12 58 1/14
زیاد 11 5/6 9 8/3 20 9/4
خیلیزیاد 6 5/3 6 5/2 12 9/2
برای گرفتن نتیجهای مورد نظر، دادهها یا نتایج یک تحقیق یا یک پروژه را دستکاری کردهام. اصلا 86 6/50 145 4/60 231 3/56 00/0 0/0 95/0
کم 43 3/25 51 2/21 94 9/22
گاهیاوقات 30 6/17 33 8/13 63 4/15
زیاد 8 7/4 9 8/3 17 1/4
خیلیزیاد 3 8/1 2 8/0 5 2/1
مطابق با جدول 5-17 بعد تحریف علمی با دو گویه سنجیده شده است که بیش از نیمی پاسخگویان اظهار کردهاند هیچکدام از رفتارهای مربوط به تحریف علمی را اصلا مرتکب نشدهاند. بیشترین میزان رفتارهای تقلب علمی در بعد تحریف مربوط به «ارجاع در یک کار علمی بدون دسترسی به منابع اصلی و مطالعهی آنها» میباشد و 18/7 درصد ( 26 نفر) از پاسخگویان درسطح زیاد و خیلی زیاد مرتکب این رفتار شدهاند. بهگونهای که پاسخگویان زن به میزان 7/6 درصد (16 نفر) بیشتر از پاسخگویان مرد به میزان 9/5 درصد (10 نفر) مرتکب این رفتار شدهاند. هم چنین 7/12 درصد (52 نفر) اظهار کردهاند که گاهی اوقات مرتکب این رفتار شدهاند. میانگین نمره این گویه 73/0 میباشد. دومین گویه از بعد جعل علمی «وارد کردن منابع غیرواقعی و جعلی در یک کار علمی» میباشد که تنها 1/5 درصد (21 نفر) از پاسخگویان اظهار کردهاند در سطح زیاد و خیلی زیاد مرتکب این رفتار شدهاند و بیش از نیمی از پاسخگویان یعنی 9/54 (225) نفر اظهار کردهاند که اصلا مرتکب چنین رفتاری نشدهاند. پس از ترکیب گویههای بعد تحریف علمی، نمره کلی این بعد به دست آمد که با توجه به دامنه نظری (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بین 0 تا 8 میباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زیاد رتبهبندی شده و در جدول 5-18 انعکاس یافته است.
جدول 5-18- توزیع نمرات بعد تحریف علمی بر حسب جنسیت