منابع تحقیق درباره دسترسی به منابع، منابع اطلاعاتی

1-1-3-7- قصور در مشارکت
قصور در مشارکت گرفتن امتیاز و نمره برای مشارکت در یک پروژه مشترک علمی، درحالی‌که برای انجام سهم عادلانه خود کوتاهی شده است. بسیاری از دانشجویان ممکن است که در کارهای مشترک مانند آزمایشها و پروژهها شرکت نکنند یا در کار گروهی داخل کلاس مشارکت نکنند، اما امتیاز آن را دریافت کنند.
1-1-3-8- کارشکنی (علمی)
کارشکنی را جلوگیری کردن از اتمام کار دیگران، به‌عنوان‌مثال، اخلال در آزمایش آزمایشگاه یا از بین بردن اسناد از روی یک فایل به طوری که دیگران نتوانند آن را استفاده کنند. کار شکنی در مطالعات کلزبلیکر(2007) وایتلی و اسپیگل(2002: 17-16) به کار رفته است. اما با توجه به قرابت آن با مفهوم وندالیسم به سختی بتوان آن را در دستهبندی عدم صداقت علمی قرار داد از این جهت در پژوهش حاضر مد نظر قرار نگرفته است.
در نهایت آنچه با تکیه بر نوعشناسی و دستهبندی مطالعات پیشینِ تقلب علمی حاصل شد، در جدول (1-1) انعکاس یافتهاست که نشان میدهد، تمامی تقسیمبندیهایی که با توجه به تعاریف عملکردی ارائه شده می‌تواند در تقلب در آزمون و تقلب در وظایف پژوهشی قرار بگیرند.
جدول 1-1- نوعشناسی و دستهبندی تقلب علم
تقلب در امتحان تقلب در وظایف پژوهشی
تقلب (استفاده از مواد و کمک‌های غیرمجاز در هنگام گرفتن امتحان)
تسهیل تقلب امتحانی
ارائه نادرست (ارائه بهانههای دروغین)
سوء رفتارهای علمی
تقلب (همکاری غیرمجاز، به‌عنوان نمونه انجام تکالیفی که انفرادی بوده است)
سرقت علمی
جعل
تحریف
تسهیل تقلب در مطالب پژوهشی برای دیگران
ارائه نادرست علمی
قصور در مشارکت علمی
کارشکنی علمی
سوء رفتارهای علمی
1-1-4- تکنولوژیهای نوین ارتباطی و ظهور انواع جدید از تقلب علمی
تکنولوژیهای نوین ارتباطی و فضای مجازی باعث شدهاند تقلب علمی بسیار بیشتر از گذشته شیوع پیدا کرده و انواع جدیدی از تقلب را وارد این حوزه کنند. به عنوان مثال تقلب قراردادی یا پیمانی یکی از انواع تقلب است که در سال‌های اخیر پدیده آمده است (والکر و تونلی ، 2012) دانشجویان با پرداختن پول به بنگاه‌هایی خاص یا از طریق سایتهای موجود در فضای مجازی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، تکالیف خود را کامل می‌کنند. یافتههای مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از کامپیوتر و اینترنت عدم صداقت علمی را تسهیل و گسترش میدهد. اگر اخلاق در علوم کامپیوتری یکی از مسائلی است که با تکنولوژی کامپیوتر پدیدآمده، اخلاق اینترنت ممکن است به صورت زیر مجموعهای از اخلاق کامپیوتری و یا یک حوزه جدید از اخلاق که با پیشرفت اینترنت پدید آمدهاست؛ در نظر گرفتهشود (آکبولوت و همکاران، 2008: 464). در واقع استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی رفتارهای غیراخلاقی را از چندین طریق سادهتر ساختهاند است. اول اینکه استفادهی دانشجویان از اطلاعات اینترنتیای که در اسناد سنتی غیرقابل دسترسی هستند اثبات عدم صداقتعلمی را برای مربیان دشوار میسازد. دوم اینکه برنامههای رایانهای، تقلب علمی را برای دانشجویانی که اطلاعات را از منابع الکترونیکی در کار خودشان بدون اسناد دادن؛ کپی-پیست میکنند، راحتتر میسازد. چهارم دانشجویان بهراحتی میتوانند به پایگاههای داده مقالات دوره تحصیلی دسترسی داشته باشند و مقالات تحقیقی اصیل را بخرند یا دانلود کنند. پنجم آنها میتوانند در فرومهای گفتوگوی آنلاین شرکت کنند و از شاگردان مسلط کمک بخواهند و پاسخهای آنان را در تکالیفشان کپی- پیست کنند، بدون ذکر و قدردانی از اینکه آن‌ها کمکی دریافت کردهاند. رابطه بین سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی از طریق اینترنت و مواردی از سرقتعلمی قابل انتظار است. از آنجا که تکنولوژی کامپیوتر یک پدیده پویا است، مسائل اخلاقی در مورد این فنآوری باید در یک حوزه پژوهشی جدا قابل بررسی باشد که به طور مداوم روابط بین واقعیتها، مفاهیم، ​​مفهومسازی و خطیمشیهای مربوط به این فنآوری را بررسی کند. در واقع مطالعاتی که به بررسی ماهیت و وسعت رفتارهای غیراخلاقی در مورد این تکنولوژی بپردازند، به شدت مورد نیاز است (آکبولوت و همکاران، 2008: 465-464).