منابع تحقیق درباره روزنامه‌نگاری، علم و فناوری

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
پیوست: جدول کدگذاری تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) : پژوهش های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای شمالی …………………………………………………………………………………….80
جدول شماره (2-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای جنوبی ……………………………………………………………………………………….81
جدول شماره (3-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در اروپا …………………………………………………………………………………………………………82
جدول شماره (4-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم درآفریقا ………………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره (5-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم دراسترالیا و اقیانوسیه ………………………………………………………………………………….84
جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی و درصد مطالب علم و فناوری در روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………………………………………….115
جدول شماره(4-2) : توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب علم وفناوری در روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………116
جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی و درصد ارزش خبری غالب، در روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………………117
جدول شماره (4-4): نوع تیتر در مطالب صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………118
جدول شماره(4-5) : وجود تیتر در صفحه اول روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119.
جدول شماره(4-6) : توزیع فراوانی و درصد نوع مطلب از نظر بنیادی و کاربردی بودن، در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی …………………119
جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی و درصد نوع خبر در صفحات دانش و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………..120
جدول شماره (4-8) : توزیع فراوانی و درصد منبع مطلب، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….121
جدول شماره (4-9) : توزیع فراوانی و درصد مطالب صفحه علم و فناوری از نظر دارا بودن عکس در روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………..122
جدول شماره .(4-10) : توزیع فراوانی و درصد نوع عکس در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….123
جدول شماره (4-11) : توزیع فراوانی و درصد منبع عکس در صفحه علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………..124
جدول شماره (4-12) توزیع فراوانی و درصد حوزه تاثیر مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………125
جدول شماره (4-13): توزیع فراوانی و درصد ” مربوط بودن به ایران” مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………126
جدول شماره(4-14) : توزیع فراوانی و درصد انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………127
جدول شماره(4-15): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب دارا بودن نات گراف” …………………………………………………………………………………………………….128
جدول شماره(4-16): توزیع فراوانی و درصد مطالب مورد بررسی بر حسب ” دارا بودن بدنه” ………………………………………………………………………………………..129
جدول شماره(4-17): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب ” دارا بودن پایان بندی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………….130
جدول شماره(4-18) توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از آمار” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….131
جدول شماره(4-19): توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از واژه‌های تخصصی” در مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………..132

                                                    .