منابع تحقیق درباره شناخت علم، روزنامه

مدعی ادعا می‌کند که در معرض حذف و آزار قرار گرفته است.
مدعی ادعا می‌کند الگوی نمونه جدیدی را کشف کرده است.
ادعا می‌کند که برای هر مرضی حتما یک درمان دارد (زارع، 1390: 40-39).
3-1-2-2 روش علمی
منظور از روش علمی راه و رویه‌ای است که محقق به اتکای آن و با رعایت اصول معینی درصدد شناخت علمی بر می‌آید و در این راه از روش‌ها و فنونی استفاده می‌کند. روش علمی کلیه فنون، روش‌ها و وسایلی را شامل می‌گردد که با استفاده از آنها محقق می‌تواند به واقعیات علمی دست یابد. روش‌های تحقیق علمی با اینکه تنوع دارند ولی از جهاتی نیز با یکدیدگر شباهت‌هایی دارند. در هر علم روش‌ها و فنون متعددی معمول است که ممکن است در علوم دیگر هم مورد استفاده محققان قرار بگیرد، ولی عملا از روش‌های اختصاصی نیز برخوردار است (محسنی، 128:1371).
روش علمی باید به گونه‌ای باشد که همه افراد بتوانند بر اساس آن به نتیجه واحدی برسند و متکی بر این اصل است که ویژگی‌های برخی از چیزها از عقاید و نظریات ما درباره آنها می‌تواند متفاوت باشد. شناخت علمی، گونه‌ای از شناخت حقیقت، اشیا، امور و مسایل است که در خیلی از موارد بر اساس مشاهده و تجربه قرار دارد و مانع از دخالت تمایلات، گرایش‌ها، ارزش‌ها، پیش‌داوری‌ها و نظرات و عقاید شخصی محقق در کار او می‌شود. می‌توان این ویژگی‌ها در مفهوم عینیت خلاصه کرد.
مهدی زارع ویژگی‌های زیر را برای روش علمی بر می‌شمرد:
قابل آزمون و قابل ابطال است.
ساده‌ترین نظریه یا نظریه همخوان با مشاهدات باید مورد استفاده قرار گیرد.
وقتی مشاهدات و آزمایش‌های بیشتر دیگر با نظریه قبلی همخوان نبود، آن نظریه یا کنار گذاشته می‌شود، یا اصلاح می‌شود تا نظریه جدید با مشاهدات و آزمایش‌های جدید همخوانی داشته باشد.
تا هنگامی که انجام آزمایش ممکن است باید تکرار شود.
هیچ حقیقت مطلقی در علم نداریم، ولی عملا در شرایطی می‌توان در ورای شک‌های منطقی به حقیقت‌های کلی دست یافت.
داور نهایی حقیقت در علم، مشاهده نتایج است نه چیزی که فرد دیگری آن را نوشته یا به آن معتقد می‌باشد، حتی اگر آن فرد دانشمند مشهوری باشد.
هیچ تعصبی (دگم) در علم وجود ندارد، غیر از این جمله متعصبانه که «در علم هیچ تعصبی نیست»؛ اگرچه بعضی دانشمندان متعصب‌اند و مثل همه انسان‌ها تحت تاثیر عواطف و احساسات هستند.
علم فقط به تحقیق در مورد جهان طبیعت می‌پردازد، در علم هیچ فرضی در مورد الهیات یا فراطبیعت نمی‌شود.
علم کاری با منظور (نیت) و مقصود ندارد. این موضوعات به فلسفه و الهیات مربوطند(زارع، 1390: 47-46).
اساسا علم مدرن، آگاهی را با طی کردن این مراحل می‌سازد: مشاهده، آزمایش و تجربه، توضیح دادن و توسعه‌دادن و پیش‌بینی کردن. طی کردن این مراحل، روش علمی را می‌سازد.
مهم ترین وجه افتراق علم و غیر علم، در همین روش علم است و روزنامه‌نگار علم باید روش علم را بشناسد. همانطور که نمودار (2-1) نشان می‌دهد، مسیر کسب علم از استخراج داده‌ها ازمشاهده در طبیعت آغاز می‌شود. مشاهدات، انسان را به سمت فرضیات سوق می‌دهند. آزمایش فرضیه‌ها، آنها را تایید یا ابطال می‌کند. قانون‌ها و تئوری‌های علم از طریق استقرا و یا قیاس، توضیح و تعمیم داده می‌شوند.
قیاس
قیاس
استقرا
استقرا
قانون ها و تئوری ها
قانون ها و تئوری ها
انتشار داده های علمی
انتشار داده های علمی
پیش بینی کردن

                                                    .