منابع تحقیق درباره علم و فناوری، انواع مصاحبه

نمودار شماره(3-2): پلکان ارتباطات علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76
نمودار شماره (4-1): توزیع درصدی مطالب علم و فناوری در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی ………………………………………………………115
نمودار شماره(4-2) : توزیع درصدی سبک مطالب علم وفناوری در روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………….116
نمودار شماره (4-3): توزیع درصدی ارزش خبری غالب، در روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………..117
نمودار شماره (4-4): توزیع درصدی نوع تیتر در مطالب صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………….118
نمودار شماره(4-5) : توزیع درصدی وجود تیتر در صفحه اول روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………..119
نمودار شماره(4-6) : توزیع درصدی نوع مطلب از نظر بنیادی و کاربردی بودن، در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی …………………120
نمودار شماره (4-7) توزیع درصدی نوع خبر در صفحات دانش و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………..121
نمودار شماره (4-8) : توزیع درصدی منبع مطلب، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….122
نمودار شماره (4-9) : توزیع درصدی مطالب صفحه علم و فناوری از نظر دارا بودن عکس در روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………..123
نمودار شماره .(4-10) : توزیع درصدی نوع عکس در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………..124
نمودار شماره (4-11) : توزیع درصدی منبع عکس در صفحه علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………125
نمودار شماره (4-12) توزیع درصدی حوزه تاثیر مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………126
نمودار شماره (4-13): توزیع درصدی ” مربوط بودن به ایران” مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………….127
نمودار شماره(4-14) : توزیع درصدی انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………..128
نمودار شماره(4-15): توزیع درصدی مطالب بر حسب دارا بودن نات گراف” …………………………………………………………………………………………………….129
نمودار شماره(4-16): توزیع درصدی مطالب مورد بررسی بر حسب ” دارا بودن بدنه” ………………………………………………………………………………………..130
نمودار شماره(4-17): توزیع درصدی مطالب بر حسب ” دارا بودن پایان بندی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………….131
نمودار شماره(4-18) توزیع درصدی ” استفاده از آمار” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….132
نمودار شماره(4-19): توزیع درصدی ” استفاده از واژه‌های تخصصی” در مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………..133
نمودار شماره(4-20): توزیع درصدی ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………..134
نمودار شماره(4-21): توزیع درصد ” پرداختن به مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………..135
نمودار شماره(4-22): توزیع درصدی ” نوع مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………136
نمودار شماره (4-23) : توزیع درصدی مطالب مورد بررسی بر اساس “موضوع” …………………………………………………………………………………………………..137
تقدیم به:
ستاره‌های کوچک سرزمینم
که گَرد محرومیت،

                                                    .