منابع تحقیق درباره قابلیت مقایسه، یونان باستان

پرداختن به سیاست علم:
سیاست علمی رابط میان علم و جامعه است و شامل، تصمیم‌های بزرگ و کوچک درباره تحقیقات، و هر برنامه و عملی چه موارد خردمندانه و چه آن‌هایی که اشتباه هستند در باره علم می‌شود.
گزارشگری مناقشات علم:
هر دیدگاه جدیدی که مفاهیم رایج و یا یک اعتقاد جزمی رایج را با نظریه و یا آزمایش و روشی جدید به چالش بکشد یک مناقشه علمی را در دل خود دارد.
انواع مناقشات علم:
گزارشگری منفعل از مناقشات: که به معنی مطرح کردن نظرات مختلف گروه‌های متضاد در مورد موضوعی است که ماهیت مناقشه‌انگیزش پیش‌تر مطرح و شناخته شده است.
نوع فعال مناقشه توسط روزنامه‌نگار: این گزارش‌ها به مواردی اطلاق می‌شود که ماهیت مناقشه برای نخستین بار توسط خود گزارشگر و بر اساس اطلاعاتی که وی در فرآیند تحقیقات خود به دست آورده است مطرح می‌شود.
دستکاری در داده‌ها و آمار و ارقام: دست‌کاری داده‌ها، تقلب و بقیه مواردی که مربوط به روش‌های اشتباه و نادرست در تحقیق علمی است به حوزه‌ای از مناقشات مربوط است که معمولاً از سوی ژورنال‌های تخصصی علمی، دانشمندان رقیب و یا منابع داخلی آشکار می‌شوند. به غیر از انتشار و گزارش دادن این اتفاقات معمولاً نقش خبرنگار در این موارد به دنبال کردن موضوع و بررسی و تحلیل تأثیرات چنین تقلب هایی محدود می‌شود.
مناقشات با موضوع امنیت ملی:گونه دیگری از موضوعات مناقشه برانگیز به مواردی از تحقیقات علمی مربوط می شود که جنبه امنیت ملی و یا دفاعی پیدا می‌کند. این موضوع بهانه خوبی برای روزنامه‌نگاران محقق به شمار می‌رود اما اطلاعات مربوط به این حوزه‌ها را نمی‌توان از مقام‌های رسمی دریافت کرد و پرداختن به آنها نیازمند حساسیت‌های ویژه‌ای است که این موضوعات با خود به همراه دارند.
مناقشات مربوط به دانشمندان: این مناقشات پروژه‌های علمی و تحقیقی را در بر نمی‌گیرد و شخص دانشمندی را که تحقیقی را پیش می برد هدف می‌گیرد. ترجیحاً باید از این نوع گزارش‌ها دوری کرد مگر این که ذات و ماهیت آن مناقشه به گونه‌ای باشد که کلیت پروژه و یا موسسه‌ای عمومی را در معرض خطر و تحت تأثیر قرار دهد.
مناقشات مربوط به سوانح طبیعی: نوع دیگر از این موارد به مناقشاتی بر می‌گردد که در پی بروز حوادث و سوانح طبیعی رخ می‌دهد. مواردی مانند رویدادهای پس از یک سونامی یا زلزله و یا سقوط هواپیما و یا سیل، جایی که وظیفه روزنامه‌نگار تنها دنبال کردن مناقشه نیست بلکه باید به آرام کردن و مدیریت بحران کمک کند. در اینجا نقش روزنامه‌نگار شاید درک نیازهای مردم، جلب اعتماد آنها، ارائه پیش زمینه و توصیه‌های عملی و همچنین اطلاع دادن مواردی به مردم باشد که از آن خبر ندارند. .مناقشات علم و نظام‌های عقیدتی سیاسی: برخی از مناقشات وجود دارند که اساساً علم از سوی رویکردهای دیگر، نظام‌های عقیدتی و یا ایدئولوژی‌ها (از چهارچوب‌های مذهبی گرفته تا مثلاً اعتقادات مربوط به طب سنتی) به چالش کشیده می‌شود و یا به طور معکوس علم آنها را به چالش می‌کشد .
2-3 رو‌ شناسی بخش دوم تحقیق (مصاحبه عمیق)
مصاحبه یا به بیان عمومی‌تر مکالمه، یکی از شیوه‌های قدیمی دستیابی به معرفت نظام‌مند است و سابقه پیدایش آن به یونان باستان بر می‌گردد. با وجود این خاستگاه اخیر کاربردهای این واژه را باید در قرن هفدهم جستجو کرد. از آن زمان به بعدف مصاحبه به شیوه‌های کمّی و کیفی در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. هم‌گام با نگارش آثار متعدد در حوزه مصاحبه، این فن امروزه به طور فزاینده در حال گسترش و تخصصی شدن است (محمدپور، 142:1392).
قابلیتی که مصاحبه به لحاظ نفوذ عمیق و گسترده در واقعیت‌های ذهنی مصاحبه شونده دارد، آن را به روشی برتر در مطالعات ارتباطی و دیگر علوم اجتماعی تبدیل کرده است (لیندلف، 224:1388).
گرچه مصاحبه مبتنی بر تعامل نیت‌مند بین مصاحبه‌گر و مصاحبه شونده است، اما هر نوع محاوره ای را نمی‌توان نوعی مصاحبه به معنای خاص علمی آن تلقی کرد. با اینکه مصاحبه پژوهشی بر مکالمه درباره زندگی روزمره استوار است، اما نوعی مکالمه حرفه‌ای نیز به شمار می‌رود که در خلال آن معرفت در خلال کنش‌ها و واکنش‌های مصاحبه‌گر و مصاحبه‌شونده ساخته می‌شود(محمدپور، 146:1392).
در میان انواع مصاحبه می‌توان به مصاحبه عمیق به عنوان یک روش کارآمد برای «فهم تجربه و دیدگاه کنشگر اجتماعی» نگریست. لیندلف، مصاحبه کیفی را رویدادی می‌داند که در آن یک شخص (مصاحبه‌گر) دیگران را تشویق می‌کند تا آزادانه علایق و تجربیات خود را واگو کنند. لیندلف معتقد است در مصاحبه عمیق، پاسخ‌های داده شده همواره به غنای اطلاعاتی گفتگویی که مدام در حال تغییر و تحول است، می‌افزاید. در این میان مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌یافته به دلیل قابلیتی که در مشخص کردن مسئله و افزایش دقت پاسخ‌ها برای رسیدن به هدف مورد نظر محقق دارد، از کارآمدی بالایی برخوردار است، چرا که در این نوع مصاحبه، ابتدا مسئله مشخصی تعریف می‌شود و در ادامه، پاسخگو در جواب دادن به آن آزاد گذاشته می‌شود (لیندلف، 226:1388).
در میان انواع مصاحبه می توان به مصاحبه عمیق به عنوان یک روش کارآمد برای «فهم تجربه و دیدگاه کنشگر اجتماعی» نگریست. لیندلف، مصاحبه کیفی را رویدادی می‌داند که در آن یک شخص (مصاحبه‌گر) دیگران را تشویق می‌کند تا آزادانه علایق و تجربیات خود را واگو کنند. لیندلف معتقد است در مصاحبه عمیق، پاسخ‌های داده شده همواره به غنای اطلاعاتی گفتگویی که مدام در حال تغییر و تحول است، می‌افزاید. در این میان مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌یافته به دلیل قابلیتی که در مشخص کردن مسئله و افزایش دقت پاسخ‌ها برای رسیدن به هدف مورد نظر محقق دارد، از کارآمدی بالایی برخوردار است، چرا که در این نوع مصاحبه، ابتدا مسئله مشخصی تعریف می‌شود و در ادامه، پاسخگو در جواب دادن به آن آزاد گذاشته می‌شود (لیندلف، 226:1388).
مصاحبه عمقی یکی از روش‌های مطرح در گونه روش‌های توصیفی (کیفی) است که در رویکرد روش به لحاظ مفهوم ممکن است با تعبیر و مفهوم سایر گونه‌های مصاحبه نزدیک باشد؛ یعنی گفتگویی که مصاحبه‌کننده با مصاحبه‌شونده انجام می‌دهد؛ اما به لحاظ ماهیت مصاحبه عمقی به عنوان یک روش تحقیق دارای ساخت روشی، همانند سایر روش‌های تحقیق است. در این روش محقق با هدف‌گذاری تحقیق مراحل جمع‌آوری اطلاعات را همانند گونه‌های دیگر پژوهش دنبال می‌کند، فقط شیوه بررسی اطلاعات در قالب توصیفی و مبتنی بر شیوه ثبت اطلاعات از جانب محقق است(نقیب السادات،75:1391).
رفیع‌پور در “کند و کاوها و پنداشته‌ها” آن را مصاحبه کیفی می‌نامد و می‌نویسد: در اینجا پی بردن به عمق مسئله مهم است و نه کمیت، نظم و ترتیب و قابلیت مقایسه آن. لذا دست پژوهشگر باز است که آنقدر کنجکاوی نماید و عمق را دنبال کند که به نظرش لازم است(رفیع پور، 205:1380) .
مصاحبه‌های پژوهشی از نوع مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند هستند؛ این گونه مصاحبه‌ها در عین اینکه ساختارمند هستند، از سبکی بسیار باز پیروی می‌کنند.( نقیب السادات به نقل از گیلهام،42:1391)
1-2-3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
جامعه آماری این بخش شامل همه روزنامه‌نگاران علم و همه افرادی است که در توانایی پاسخ به پرسش‌های پزوهش صاحب نظر هستند. در بخش مصاحبه از نمونه‌گیری هدفمند استفاده می‌شود، این نمونه‌گیری با در نظر داشتن توانایی افراد در پاسخ‌گویی به پرسش‌های پژوهشگر و اهداف پژوهش صورت می‌گیرد. بنابراین در برخی شرایط ضرورت ایجاب می‌کند که انتخاب نمونه تنها بر اساس شتاخت فرد از جامعه و اهداف پژوهش انجام گیرد(پاول، 1379:111).
پس از انتخاب جامعه آماری به روش هدفمند، جهت شناسایی سایر افراد، ادامه روش به صورت نمونه‌گیری”گلوله برفی” صورت می‌گیرد. نمونه‌گیری گلوله برفی یا افزایشی تکنیکی برای شناخت نمونه پژوهش در زمان‌هایی است که آزمودنی‌هایی فراتر از آزمودنی‌های آشنا نیاز است(میرزایی،1380:180). حجم نمونه مطلوب در روند کار و با رسید به “اشباع نظری” مشخص می‌شود. در این پژوهش، مصاحبه‌شونده‌ها به گونه‌ای انتخاب شدند که در میان آنها، روزنامه‌نگار‌ علم، سردبیر نشریه علمی عمومی، دبیر سرویس علم، جامعه‌شناس علم، پژوهشگر ارتباطات علم و استاد دانشگاه حضور داشتند.
3-2-3 نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و واحد تحلیل
در بخش مصاحبه، داده‌های به دست آمده از مصاحبه عمقی در زمره داده‌های کیفی قرار می‌گیرند و مشابه داده‌های کیفی تحلیل می‌شوند. ابتدا از طریق شباهت‌ها الگوهایی در پلسخ‌های پاسخگو و پاسخگویان کشف می‌شود، سپس با یافتن نمونه‌هایی که این الگوها را نقض می‌کند یا زمان‌هایی که پاسخگو به طور متفاوتی عمل کرده است علت‌یابی می‌شود(نقیب السادات، 97:1391).
واحد تحلیل: واحد تحلیل در مصاحبه‌ها، مطلب تعریف شده است. منظور از مطلب در این بخش از تحقیق متن پیاده شده هر یک از مصاحبه‌هاست .
4-2-3 لیست افراد مصاحبه‌شونده: