رفتارهای اولیه
● به مرور زمان، تعادل مدلهای نقش (غیر اجتماعی یا انحرافی) و تعاریف، رفتارهای اولیه را به وجود میآورند.
تقویت افتراقی
● رفتارهای اولیه که پاداش می‌گیرند (تقویت می‌شوند) گرایش دارند که باگذشت
زمان تکرار شوند.
● تقویت می‌تواند بیشتر (پول، سرخوشی مواد مخدر) یا کمتر (افزایش منزلت در بین همتایان) احساس شود.
منبع: (ویتو و همکاران،2005: 181)
ایکرز معتقد است که فرایند یادگیری اجتماعی ارتباط میان شرایط ساختاری اجتماعی و رفتارهای فردی را تعیین میکند. برای نمونه نابرابری اقتصادی فرایند مدرنگری، بی‌سازمانی اجتماعی و فشارهای ساختاری، اجتماعی؛ همگی به رفتار مجرمانه پیوند خوردهاند. شرایط ساختاری این چنین با تأثیر بر معاشرتهای ترجیحی شخص، تعریفها، الگوها و تقویتها، جرم را تحت تأثیر قرار میدهند (ولد و همکاران، 1391: 269). چنانچه خود ایکرز در مطالعات اخیرترش استدلال میکند که یادگیری اجتماعی فرایندی است که واسطهی اثرات عوامل ساختاری اجتماعی در رفتار مجرمانه و انحرافی است (نگاه کنید به؛ ایکرز، 2009، ایکرز و جنسن، 2006).
3-1-3-تقلب/عدم صداقت علمی و یادگیری اجتماعی
یک دانشجو یاد میگیرد که در اعمال عدم صداقت علمی شرکت کند یا به واسطهی تعامل با دیگران از چنین رفتارهایی خودداری کند. این از خانواده شروع میشود، اما تأثیر مهمتر در دانشجویان دانشگاه، و رفتارها و گرایشهای دوستان است. این گروههای با نفوذ، تعاریف هنجاریای برای افراد ارائه میکنند که عمل تقلب را به عنوان صحیح یا نادرست طبقهبندی میکنند و مدلهایِ رفتاری از صداقت یا عدم صداقت، و تقویت اجتماعی برای مهار یا ارتکاب به عمل تقلب فراهم میکنند. به میزانی که افراد این رفتارها را یاد میگیرند و آنها را به عنوان گرایشهای خودشان می‌پذیرند، تعاریف مطلوب و یا غیر مطلوبی را برای تقلب علمی مطرح خواهند کرد. اگر یک تعریف برای عدم صداقت علمی مطلوب باشد، اقدام به تقلب قابل‌قبول و شکل رفتار تأیید می‌شود. به میزانی که یک دانشجو اخلاقا تقلب را ناپسند می‌شمرد از آن خودداری خواهد کرد، دانشجویی که به‌طور بیشتری یک عمل خاص از تقلب را می‌پسندد به‌احتمال بیشتری آن را مرتکب می‌شود. تعاریف ممکن است برای تقلب مطلوب باشند؛ زیرا که آن‌ها برای خنثی کردن نامطلوبی عمل قابل‌قبول‌تر ظاهر میشوند (لرش، 1999: 104-103). بسیاری از تعاریف عدم صداقت علمی تحت عنوان اعتقادات رسمی قرار میگیرند به گونهای که بسیاری از دانشجویان با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر محیط دانشگاهی، نسبت به انجام تقلب دیدگاهی منفی دارند. این دسته از دانشجویان ممکن است بر این باور باشند که تقلب خلاف قوانین آموزشی دانشگاه است و از رفتاریهای مبتنی بر نقض قوانین دوری میکنند. از طرفی دانشجویان دیگر ممکن است که تحت عنوان باور مثبت دیدگاهی را برگزینند که تقلب علمی را کاملا مطلوب و مجاز میداند. برای مثال اگر دانشجویی بر این باور باشد که با تقلب نمرهی او تا حد بالایی افزایش پیدا کند، این یک باور مثبت نسبت تقلب علمی میباشد. گاهی اوقات رفتارهای متقلبانه علمی با آنچه که ایکرز «باورهای خنثیسازی» مینامد همراه است. باورهای خنثیسازی به‌وسیله‌ی توجیهات و دلایل شخصی رفتار متقلبانه را باعث می‌شوند. بسیاری از مطالعات (نگاه کنید به؛ بولین، 2004؛ وول، 2004، لرش، 1999؛ لانزاکادوک و کلاگ، 1986؛ میشل و مایت 1989) گرایشها و نگرشهای مطلوب نسبت به تقلب را مورد حمایت قرار دادهاند. یک دانشجو ممکن است در ابتدا نگرش منفیای نسبت به تقلب علمی داشته باشد؛ اما با مشاهده و ارتباط با دانشجویان متقلب به این می‌رسد که تقلب خوب است و گفتارهایی از این قبیل به کار می‌رود: «کیفیت درس دادن معلم پایین بوده و من باید تقلب کنم»، « حجم منابع امتحانی زیاد است وقت کافی برای مطالعه ندارم، بنابراین باید تقلب کنم»، « حجم تکالیف درسی زیاد است، بنابراین از مقالات نوشته‌شده دیگران استفاده می‌کنم» و « تقلب کردم چون باید به دوستم کمک می‌کردم». به‌طوری‌که در رفتارهای مربوط به تقلب علمی، به میزانی افراد رفتارهای متقلبانه را یاد میگیرند و به‌عنوان گرایش‌های خودشان میپذیرند که تعریفهای مطلوب یا نامطلوب از رفتارهای علمی در دست داشته باشند (لرش، 1999: 104). از طرفی پاداش و هزینههایی که ممکن است از نمرات بهتر مورد انتظار باشند، در برابر احتمال مورد شناسایی قرار گرفتن و تحریمهای ناشی از تقلب علمی یک حالت توازن برقرار میکند. تقویت اجتماعی افتراقی هم‌چنین شامل عکسالعملهای مثبت یا منفی پیش‌بینی‌شده از خانواده و دوستان نیز میباشد (لرش، 1999: 104).
3-2- نتیجهگیری
بنا به شرحی که از نظریه یادگیری اجتماعی در این فصل ارائه شد. از آنجا که نظریه یادگیری اجتماعی از جمله نظریههایِ فرایندی است که بر کشف روابط متقابل فرد و محیط اجتماعی تمرکز دارد. به نظر میرسد که به صورت دقیقتر و بهتری بتواند رفتارهای مربوط به تقلب علمی را که یک رفتار خاص در محیطی خاص است، مورد بررسی قرار دهد. از طرفی نظریههای یادگیری اجتماعی با فرایند از پیش گفته شده بر روی جامعهپذیری بحث میکنند. بنابراین گزینش این نظریه به این پژوهش کمک خواهد کرد که پاسخ خود را بیابد که چرا در نهادهای آموزشی که یکی از منابع اصلی جامعهپذیریِ هنجارها و ارزشهای درست و مورد تأیید جامعه است، تقلب علمی انجام میگیرد. علاوه بر این، تحقیقاتی که فرضیههای نظریه یادگیری اجتماعی را با استفاده از سنجش یک یا بیشتر مفاهیم تبیینی مهم، از پیوند افتراقی، تعاریف، تقویت افتراقی، و تقلید آزمون کردهاند، معمولا روابط قویِ مناسبی با جرم و انحراف در جهت پذیرش و پیشبینی یافتهاند. تحقیقات تجربی ایکرز در بررسی رفتارهای انحرافی از جمله مصرف الکل، مصرف مواد مخدر و ماریجوانا از نظریه یادگیری اجتماعی حمایت میکنند. هم چنین ایکرز نشان میدهد که نظریه یادگیری اجتماعی در مقایسه با نظریههای پیوند اجتماعی و نظریه فشار قویا مورد حمایت قرار گرفتهاست. یادگیری اجتماعی انتخاب بهتری است نه تنها برای این که حمایت تجربی بیشتری دریافت کرده است بلکه نیز به خاطر اینکه مفاهیم انتزاعی بیشتر و حیطه وسیع‌تر از تئوری پیوند یا فشار دارد (نگاه کنید به: ایکرز و جنینگز، 2009؛ ایکرز، 1985). از این رو به نظر میرسد با توجه به محیط دانشگاه که زمینهی فرایند یادگیری در آن فراهم است متغیرهای بیان شده این نظریه قدرت تبیین تقلب علمی را به عنوان رفتاری انحرافی نیز داشته باشند. بنابراین فرضیههای تحقیق حاضر با تکیه بر نظریه یادگیری اجتماعی ارائه میشوند.
3-3- فرضیههای تحقیق
3-3-1- فرضیه اصلی
تقلب علمی تابعی مثبت از یادگیری اجتماعی است.
3-3-2- فرضیههای فرعی
تقلب علمی تابعی مثبت از پیوند افتراقی است.
تقلب علمی تابعی مثبت از تعاریف است.
تقلب علمی تابعی منفی از عکس العمل است.
تقلب علمی تابعی مثبت از تشویق است.
تقلب علمی تابعی مثبت از پاداش است.