3- استفاده کردن از مطالب نوشته شده توسط دیگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام پدیدآورنده اصلی.
4- تهیه گزارش برای یک تحقیق و یا یک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقیق یا آن پروژه.
6- دستکاری و تحریف دادهها یا نتایج یک تحقیق یا یک پروژه، برای گرفتن نتیجهی مورد نظر.
7- رساندن تقلب به دانشجویان دیگر در جلسه امتحان (مثل نشان دادن برگه، گفتن جواب‌ها با ایما و اشاره و…).
سنجش همگی ابعاد تقلب علمی بر مبنای مطالعات (وایتلی و اسپیگل ، 2002؛ مککیب و همکاران،2006؛ کلُزبلیکر ، 2007؛ آکبولوت و همکاران، 2008؛ مگی و همکاران، 2008) انجام گرفته است.
4-7-2- یادگیری اجتماعی
برگس و ایکرز (1966) نظریه پیوند افتراقی را با نظریه تقویت افتراقی به منظور ساخت یک نظریه برای تبیین رفتار انحرافی ترکیب کردند که از آن به عنوان نظریه یادگیری اجتماعی نام برده میشود. ایکرز و همکاران فرض کردند که احتمال ارتکاب به رفتارهای مجرمانه، در جایی که افراد بیشتر در معرض رفتارهای مجرمانه قرار بگیرند افزایش خواهد یافت. زمانی که ارتباط با بزرگسالان و همتایان مجرم و نگرش مثبت آن‌ها بیشتر باشد، احتمال ارتکاب به جرم نیز افزایش پیدا میکند. همچنین زمانی که ارتکاب به جرم به شکل ناهمسانی بیش از انجام ندادن آن تقویت (دریافت پاداشها و تنبیهها) شده باشد و جایی که تعاریف منفی یا خنثیِ بیشتری نسبت به انحراف وجود داشته باشد، احتمال ارتکاب به جرم نیز افزایش پیدا میکند.
در این پژوهش برای سنجش یادگیری اجتماعی از متغیر پیوند افتراقی، متغیر تعاریف، متغیرهای تقویتی (تقویت افتراقی) نظیر تشویق، عکسالعمل، بازدارندگی، پاداش و در نهایت از متغیر تقلید سود جستهایم.
4-7-2-1- پیوند افتراقی
متغیر پیوند افتراقی به ابعاد رفتاری و هنجاری در تعاملات اجتماعی اشاره میکند. ارتباط با همتایان و دیگران مهم دو منشا اصلی پیوند افتراقی هستند و پس از آن کیفیت هنجاری که به عنوان نگرش و ارزشهای ادراک شده دوستان و نزدیکانِ مهم تعریف میشود، قرار دارد. برای سنجش پیوند افتراقی دو مؤلفه تعداد دوستان و شدت رابطه با دوستان برای بعد رفتاری و مؤلفه نگرش دوستان نسبت به رفتارهای متقلبانه علمی برای بعد هنجاری در نظر گرفته شدند. مؤلفه تعداد دوستان با این سؤال که «فکر میکنید چه تعداد از دوستان شما هریک از رفتارهای زیر را انجام میدهند؟» سنجیده و پاسخهای آن بر مبنای طیف پنج‌تایی لیکرت از «هیچ یک از دوستانم»، «3-1 نفر»، «6-4 نفر»، «9-7 نفر» و «10 نفر و بیشتر» طراحی شده است. مؤلفه‌ی شدت ارتباط با دوستان نیز با این سؤال که «میزان ارتباط شما با دوستانی که مرتکب رفتارهای مربوط به تقلب علمی میشوند چقدر است؟» سنجیده شده و بر مبنای طیف لیکرت پاسخهای «خیلیزیاد»، «زیاد» «تاحدودی»، «کم» و «اصلا» برای آن در نظر گرفته شده است. مولفه نگرش دوستان در بعد هنجاری نیز با سؤال «فکر میکنید نگرش دوستان صمیمیتان نسبت به هریک از رفتارهای زیر چگونه است؟» و با پاسخهای «کاملاً موافق‌اند»، «موافق‌اند»، «بی تفاوت‌اند»، «مخالف‌اند»، «کاملا مخالف‌اند» بر مبنای طیف لیکرت سنجیده شده است.
4-7-2-2- تعاریف
تعاریف معناهای هنجاری هستند که به یک رفتار داده میشوند و رفتار را به عنوان مطلوب یا غیر مطلوب تعریف می‌کنند. تعاریف رفتار هم از نظر ساترلند و هم از نظر ایکرز اجزا اخلاقی همکنش اجتماعی است که بیان کننده درستی یا نادرستی یک چیز است. تعاریف ممکن است باورهای عمومی باشند که در مورد گسترهای از رفتارها به کار گرفته میشوند و یا به طور مشخص بر شکل واحدی از رفتار متمرکز میشوند. دیگر تعاریف، تعاریف خنثی هستند که راهی را به وجود میآورند که بدان وسیله از برخی (یا از همه) از مجازاتها مورد انتظار اجتناب کرد و رفتار را توجیه نمود یا برای آن پوزش طلبید (ویلیامز و مک شین، 1391: 231). بنابراین دو بعد تکنیکهای خنثیسازی و تعاریف مثبت/منفی متغیر تعاریف را تشکیل میدهند.
بعد تکنیکهای خنثیسازی در این تحقیق از چهار مؤلفه انکار مسئولیت ، انکار آسیب ، محکومیت محکومکنندگان ، توسل به وفاداریهای بالاتر تشکیل شده است.
انکارمسوولیت: انکار مسئولیت زمانی است که فرد منحرف منکر مسئولیت عمل خود میشود و معمولا دیگران مسئول شناخته میشوند و نیروهای بیرونی مورد سرزنش قرار میگیرند. بسیاری از جامعه شناسان توجه داشتهاند که افراد منحرف آگاهی جالب توجهی نسبت به توجیههای روانی و جامعه‌شناسانه دارند و از این امر برای توجیه رفتار استفاده میکنند. دو معرف «سخت بودن امتحانات و تکالیف درسی» و «مفید نبودن دروس» برای انکار مسئولیت در ارتکاب به رفتارهای متقلبانه در نظر گرفته شدهاند، که در نهایت دو گویه «به خاطر سخت بودن امتحانات و یا تکالیف دشوار و غیرقابل حل استاد مجبورم تقلب کنم» و «بعضی درسها هیچ فایدهای ندارند و برای گذراندن آن‌ها باید تقلب کرد» برای سنجش آن به کار رفته است.
انکارآسیب: در انکارآسیب بحث اصلی این است که فرد منحرف احساس میکند که رفتار او موجب زیان و صدمه به کسی نمیشود و فقط خلاف قانون است. «کم اهمیت بودن تقلب» و « آسیب نرساندن به کسی » دو معرف هستند که برای انکار آسیب در ارتکاب به رفتارهای متقلبانه در نظر گرفته شده که دو گویه «تقلب سرجلسه امتحان واقعا حق کسی را ضایع نمی‌کند» و «برداشتن مطالب علمی دیگران به آن‌ها هیچ ضرری نمی‌زند» برای سنجش آن به کار رفته است.
محکوم کردن محکومکنندگان: در این مورد فرد منحرف توجه خود را از اعمال به سمت انگیزهها و رفتار کسانی معطوف می سازند که کار او را مورد تایید قرار ندادهاند. یعنی ممکن است ادعا کنند که آنها متظاهرند و دارای جرمهای مخفی هستند و یا دچار غرضورزی شخصی میشوند. «عدم کیفیت تدریس اساتید» و «گرفتن آزمون به روش ناعادلانه» دو معرف هستند که برای محکوم کردن محکومکنندگان در ارتکاب به رفتارهای متقلبانه علمی در نظر گرفته شده که دو گویه «اگر استادان کیفیت تدریس را بالا ببرند و خوب درس بدهند تقلب کمتر می شود» و «اساتید نباید از تقلب ما نگران باشند چون امتحان گرفتن روش عادلانه ای نیست» برای سنجش آن به کار رفته است.
توسل به وفاداریهای بالاتر: در این مورد فرد منحرف تلاش میکند که تا تقاضای کوچک گروه را فدای تقاضای اجتماعی کند. لازم به ذکر است فرد منحرف، هرچند که خود از هنجارهای مسلط پیروی نمیکند، منکر آنها نیز نمیباشد؛ بلکه جرم را درگیر حالت دوگانهای میداند که باید آن را با قانون شکنی حل کند. «پاسخ به انتظارات دوستان» و «پاسخ به انتظارات والدین» دو معرف هستند که برای توسل به وفاداریهای بالاتر در ارتکاب به رفتارهای متقلبانه علمی در نظر گرفته شدهاند و دو گویه «اگر به دوستانم در سر جلسه امتحان تقلب نرسانم و یا تکالیف درسی آنها را انجام ندهم ممکن است از من ناراحت شده و با من قطع رابطه کنند» و «برای پاسخ به انتظارات پدر و مادرم برای نمرات بالا، مجبورم تقلب کنم» برای سنجش آن به کار رفته است.
بعد تعاریف مثبت/ منفی نیز از دو معرف «باور به ضروری بودن تقلب برای معدل» و « باور به تقلب درصورت درست درس خواندن» تشکیل شده است و دو گویه تقلب گاهی اوقات برای بالا بردن معدل جهت ورود به یک مقطع یا دوره خاص لازم است» و «اگر شما مرتب سر کلاس رفته و خوب درس بخوانید تقلب اشکال ندارد» برای سنجش آن به کار رفته است.
بر مبنای طیف لیکرت پاسخ تمامی سوالات متغیر تعاریف از «کاملا موافق»، تا «موافق»، «بینظر»، «مخالف» و «کاملا مخالف» طراحی شدهاست.
4-7-2-3- تشویق
ارائه تشویق، به معنى نشان دادن رفتار مطلوب است. از طریق تشویق، انجام دادن یا انجام ندادن یک رفتار مورد تأیید قرار میگیرد (علیوردی نیا و حیدری، 1391). بعد تشویق با استفاده از مولفهی تشویق دوستان مشخص شده است. برای سنجش این بعد از پاسخگویان پرسیده شد که «دوستانتان چقدر شما را برای انجام رفتارهای زیر تشویق میکنند؟» پاسخهای این بعد بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت از «اصلا» تا «خیلی زیاد» طراحی شدهاند.
4-7-2-4- عکسالعمل