منابع تحقیق درباره یادگیری اجتماعی، دانشجویان

زیاد 15 8/8 17 1/7 32 8/7
جمع کل 170 100 240 100 410 100
حداقل/حداکثر نمره ممکن 16-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده 16-0
میانگین 19/5
با توجه به جدول 5-20 به میزان 2/11 درصد (46 نفر) از دانشجویان اظهار کردهاند که اصلا مرتکب تسهیل تقلب برای دیگران نشدهاند، همچنین1/57 درصد (234 نفر) به میزان کم و 7/31 درصد (130 نفر) از آنان به میزان متوسط و زیادی تسهیل تقلب داشتهاند. مقایسه میان دانشجویان مرد و زن نشان میدهد که میزان ارتکاب دانشجویان مرد به تسهیل تقلب برای دیگران بیشتر از زنان میباشد به گونهای که 4/39 درصد (67 نفر) از دانشجویان مرد به میزان متوسط و زیادی مرتکب این رفتار شدهاند و این میزان برای زنان 3/26 درصد (63 نفر) میباشد. حداقل نمره مشاهده شده برای بعد تسهیل تقلب برای دیگران در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهی مشاهده شده آن برابر با 16 میباشد. میانگین نمره تسهیل تقلب برای دیگران در بین نمونه مورد بررسی برابر با 19/5 میباشد.
5-2-2- توزیع تقلب علمی پاسخگویان بر حسب جنسیت
متغیر تقلب علمی از ترکیب شش بعد «تقلب در آزمون»، «تقلب در تکالیف درسی»، «سرقت علمی»، «جعل علمی»، «تحریف علمی» و «تسهیل تقلب برای دیگران» تشکیل شدهاست. با توجه به برابر نبودن گویه های ابعاد ششگانه تقلب علمی، ابتدا این ابعاد هم ارز و سپس ترکیب شدند . در نهایت متغیر تقلب علمی بر اساس دامنه نظری (حداقل/حداکثر ممکن نمره) که بین 0 تا 60 میباشد در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زیاد رتبهبندی شدند که در جدول 5-21 انعکاس یافته است.
جدول 5-21- توزیع نمرات بعد تقلب علمی بر حسب جنسیت
جنسیت
تقلب علمی پسر دختر جمع کل
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
اصلا 7 1/4 4 7/1 11 7/2
کم 123 4/72 204 0/85 327 8/79
متوسط 39 9/22 31 9/12 70 1/17
زیاد 1 6/0 1 4/0 2 5/0
جمع کل 170 100 240 100 410 100
حداقل/حداکثر نمره ممکن 60-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده 75/51-0
میانگین 73/11
جدول 5-21 نشان میدهد که 7/2 درصد (11 نفر) از دانشجویان اصلا تجربه رفتارهای متقلبانه علمی نداشتهاند. به عبارت دیگر درصد شیوع رفتارهای متقلبانه علمی 2/97 میباشد که در سه سطح کم، متوسط و زیاد انجام گرفته است. بطوری که 8/79 درصد از دانشجویان در سطح کم (327)، 6/17 درصد (72 نفر) درسطح متوسط و زیادی مرتکب تقلب علمی شدهاند. مقایسه جنسیتی نیز نشان میدهد که پسران به میزان 5/23 درصد در سطح متوسط و زیادی بیشتر از دختران به میزان 3/13 درصد مرتکب تقلب علمی شدهاند. حداقل نمرهی مشاهده شده برای تقلب علمی صفر و حداکثر نمره مشاهده شده 75/51 میباشد. میانگین کل نمره تقلب علمی نیز 73/11 میباشد.
5-2-3- توصیف متغیرهای یادگیری اجتماعی (متغیر مستقل)

                                                    .