با توجه به جدول مقادیر آلفای کرونباخ نشان می دهد که پایایی خوبی برای مقیاسهای تحقیق به دست آمده است. مقادیر ضریب آلفای همهی مقیاسهای بالاتر از 70/0 و قابل قبول میباشد.
4-7- تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها
4-7-1- تقلب علمی
همانگونه که در فصل اول این پژوهش به بررسی آن پرداخته شد تقلب علمی طیف گستردهای از رفتارها را در برمی‌گیرد که شامل تمامی رفتارهای فریبکارانه، غیراخلاقی و خلاف قوانین دانشگاهی که به‌منظور کسب امتیاز علمی انجام میشود، میباشد. به‌منظور سنجش تقلب علمی پس از مطالعه اکتشافی و مرور تحقیقات خارجی مصادیق رفتارهای متقلبانه علمی شناسایی و با توجه نوع عملکرد افراد متقلب در شش بعد تقلب در امتحان، تقلب در تکالیف درسی، سرقت علمی، جعل علمی، تحریف علمی و تسهیل تقلب برای دیگران دستهبندی شدند.
4-7-1-1- تقلب در امتحان
تقلب در امتحان شامل تمام رفتارهای غیراخلاقی، فریبکارانه و خلاف قوانین برگزاری امتحان است که در حین برگزاری امتحان به‌منظور پاسخ دادن به سؤالات آزمون توسط دانشجویان انجام میگیرد. برای سنجش بعد تقلب در امتحان؛ نگاه کردن به ورقهی امتحانی دانشجویان دیگر، پرسیدن جواب سؤالات امتحان از دیگران، استفاده از یادداشتهای پنهانی، غیبت عمدی در امتحان و ارائه دلایل دروغین، جانشین‌سازی، گرفتن جواب سؤالات با ایما و اشاره، تبادل برگهی امتحان و استفاده از موبایل به‌عنوان معرف این بعد تعریف‌شده‌اند. درنهایت 8 گویه برای سنجش نهایی در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان‌مثال برایم: «پیش‌آمده که سؤالات امتحان را با نگاه کردن به برگهی امتحانی شخص دیگری پاسخ بدهم» و «برایم پیش‌آمده در حین برگزاری امتحان جواب سؤالات امتحان را از شخص دیگری پرسیده باشم» و «پیش‌آمده است که به‌منظور تقلب در امتحان، روی اعضای بدن، روی یک ورقه، روی صندلی، و یا روی شیء دیگری را نوشته و دور از چشم مراقبین از آن استفاده کنم» از گویههای این بعد میباشند.
4-7-1-2- تقلب در تکالیف درسی
تقلب در انجام تکالیف درسی شامل استفاده عمدی یا تلاش برای استفاده از مواد، اطلاعات، همکاریها و مطالعات غیرمجاز است. برای سنجش بعد تقلب در تکالیف درسی؛ همکاری غیرمجاز، رونویسی از تکالیف دانشجویان دیگر، خریداری تکالیف علمی، عدم همکاری در کار گروهی به‌عنوان معرف تعریف‌شده‌اند که چهار گویه برای سنجش آن اختصاص داده‌شده است. به‌عنوان‌مثال «برایم پیش‌آمده است که تکالیف درسیای را که باید حتما به‌صورت انفرادی انجام شود، به‌صورت جمعی انجام داده باشم» یکی از گویههای این بعد میباشند.
4-7-1-3- سرقت علمی
سرقت علمی را در نظر گرفتن ایدهها و یا کلمات دیگران و ارائه آن‌ها به خود، بدون ارجاع دادن تعریف کردهاند. استفاده از مطالب علمی دیگران بدون ذکر منبع، خود سرقتی علمی، تعویض نام نویسنده با نام خود، انتساب ایده دیگران به خود و رونویسی از محتوای وب‌سایت‌ها و وبلاگهای اینترنتی به‌عنوان معرفهای این بعد در نظر گرفته‌شده‌اند که پنج گویه برای سنجش آن به‌کاررفته است. به‌عنوان‌مثال «برایم پیش‌آمده که مطالبی را از یک مقاله، کتاب و پایاننامه برداشته و منبع اصلی آن را ذکر نکنم» و «برایم پیش‌آمده که یک کار درسی را در پیش از یک کلاس یا بیش از یک دوره تحصیلی ارائه کنم» از گویه های سنجش سرقت علمی هستند.
4-7-1-4- جعل علمی
جعل را ساخت و تولید دادهها یا نتایج یک تحقیق یا یک پروژه آزمایشگاهی قلمداد کردهاند که به ‌واسطه خود آن فرد و از طریق تلاشهای علمی انجام و تأیید نشده باشند. بعد جعل علمی از دو مؤلفه‌ی جعل در تکالیف درسی و جعل در تحقیق یا پروژههای آزمایشگاهی تشکیل‌شده است. جعل منابع در یک کتابشناسی، معرفِ بعد جعل در تکالیف درسی و تهیهی گزارش برای یک تحقیق یا آزمایش بدون انجام دادن آن، معرفِ بعد جعل در تحقیق یا پروژههای آزمایشگاهی میباشند که برای هرکدام یک گویه اختصاص داده‌شده است. به‌عنوان‌مثال گویه «بدون انجام یک تحقیق و یا یک پروژه، برای آن یک گزارش تهیه کردهام» برای سنجش بعد جعل در تکالیف درسی به کار رفته است.
4-7-1-5- تحریف علمی
تحریف علمی ارائه نادرست واقعیتها یک تحقیق و به انحراف کشیدن نتایج واقعی یک تحقیق برای رسیدن به هدفی خاص است. دو مؤلفه‌ی تحریف در نگارش مطالب علمی و تحریف در یک تحقیق یا آزمایش، بعد تحریف علمی را تشکیل میدهند و برای آن دو معرف رفرنس دادن بدون دسترسی به منبع اصلی و دستکاری دادهها در نظر گرفته شده است. برای سنجش تحریفعلمی دو گویه به کار رفته است. به عنوان مثال «برایم پیش آمده است که در کار علمیام به منابع اصلی بدون دسترسی و مطالعه شان ارجاع دهم» یکی از این گویهها میباشد.
4-7-1-6- تسهیل تقلب برای دیگران
تسهیل تقلب برای دیگران را کمک به دیگران برای ارتکاب به رفتارهای متقلبانه علمی تعریف کردهاند. دو مولفه کمک به دیگران برای تقلب در امتحان و کمک به دیگران برای تقلب در تکالیف درسی، بعد تسهیل تقلب برای دیگران را تشکیل میدهند. برای سنجش مؤلفه‌ی اول از سه معرف رساندن جواب با ایما و اشاره به دیگری، رساندن جواب با استفاده از یادداشت‌های پنهانی و اجازه دادن به کسی دیگر برای نگاه کردن به ورقه امتحانی سود جستهایم که سه گویه برای آن اختصاص داده شده است. به عنوان مثال «پیش آمده جواب سوالات امتحان را با ایما و اشاره به دانشجوی دیگری برسانم». همچنین برای سنجش مؤلفه دوم معرف کمک به نوشتن تکالیف درسی طرح گردید که یک گویه به آن اختصاص دادهایم.
برای سنجش رابطه بین متغیرهای یادگیری اجتماعی و تقلب علمی از میان 25 نوع از مصادیق تقلب علمی 7 مورد به‌عنوان مصادیق ثابت تقلب علمی انتخاب شدند که در تمامی سؤالات و پرسشنامه تکرار شدهاند و در جدول 4- 3 نشان داده شده است.
جدول 4- 3- مصادیق ثابت تقلب علمی
مصادیق ثابت تقلب علمی
1- تقلب در امتحان (مثل نگاهکردن به برگهی دیگران، عوضکردن برگه، پرسیدن از دیگران، نوشتن روی ورقه و یا دستهی صندلی، استفاده از موبایل و….)
2- انجام تکالیف درسی توسط دیگران و یا رونویسی از تکالیف درسی که توسط دانشجویان دیگر نوشته شده است.
3- ارائه کردن یک کار درسی در بیش از یک کلاس یا بیش از یک دوره تحصیلی.