زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

31
6
10
12
2
1
تعداد
1.افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات موثراست؟
100%
19.40%
32.30%
38.70%
6.50%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.58
MEDIAN=4
MODE=3

31
4
8
12
5
2
تعداد
2.تعرفه ها و سهمیه های کشورهای هدف بعنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
12.90%
25.80%
38.70%
16.10%
6.50%
درصد فراوانی

MEAN=3.23
MEDIAN=3
MODE=3

31
10
16
3
1
1
تعداد
3.ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
51.60%
9.70%
3.20%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.6
MEDIAN=4
MODE=4

31
10
19
1
0
1
تعداد
4.عدم پشتیبانی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
61.00%
3.20%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.19
MEDIAN=4
MODE=4

31
12
13
5
0
1
تعداد
5.عدم استفاده فلسفه بازاریابی تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
38.70%
41.90%
16.10%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.13
MEDIAN=4
MODE=4

31
6
11
13
0
1
تعداد
6.عدم آگاهی از مناقصات بین المللی تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
19.40%
35.50%
41.90%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.68
MEDIAN=4
MODE=3

31
6
9
9
7
0
تعداد
7.افزایش قدرت چانه زنی مشتریان تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
19.40%
29.00%
29.00%
22.60%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=3.45
MEDIAN=3
MODE=3

31
8
9
11
3
0
تعداد
8.قیمت یک محصول به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
25.80%
29.00%
35.50%
9.70%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=3.71
MEDIAN=4
MODE=3

31
8
10
9
3
1
تعداد
9.عدم اطلاع رسانی و تبلیغات جهانی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
25.80%
32.30%
29.00%
9.70%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.68
MEDIAN=4
MODE=4

در این قسمت به تجزیه و تحلیل توصیفی هر یک از پاسخ های سوال های مربوط به فرضیه تقاضا که در
قالب پرسشنامه ارائه شده است پرداخته می شود، جدول 4-2، نحوه توزیع پاسخ ها را نشان می دهد.
جدول 4-2 وضعیت توزیع داده های مولفه تقاضا
جدول 4-2 وضعیت توزیع پاسخ ها ی سوالهای مربوط به فرضیه تقاضا را نشان میدهد. همانطوری که مشاهده می شود در این سوال ها گرایش زیادی به انتخاب گزینه های متوسط و زیاد وجود داشته است. شاخص های پراکندگی نیز استنتاج فوق را تایید می کند.

4-3-2) بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه دیدگاه و استراتژی ملی
در این قسمت به تجزیه وتحلیل توصیفی هر یک از پاسخ های سوال های مربوط به فرضیه دیدگاه و استراتژی ملی را که در قالب پرسشنامه ارائه شده است پرداخته می شود، جدول 4-3، نحوه توزیع پاسخ ها را نشان می دهد.
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

31
20
8
2
1
0
تعداد
10.عدم وجود برنامه روشن ومشخص تا چه حدی بر صادرات نرم افزارموثر است؟
100%
64.50%
25.80%
6.50%
3.20%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=4.52
MEDIAN=5
MODE=5
 

31
12
13
3
2
1
تعداد
11.عدم وجود محیط قانونی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
38.70%
41.90%
9.70%
6.50%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.06
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
4
18
6
2
1
تعداد
12.عدم وجود الگوی بومی مناسب به عنوان یک تنگنا تا جه حد بر صادرات نرم افزارموثر است؟
100%
12.90%
58.10%
19.40%
6.50%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.71
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
9
14
4
2
2
تعداد
13.بوروکراسی دولتی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزارموثر است؟
100%
29.00%
45.20%
12.90%
6.50%
6.50%
درصد فراوانی

MEAN=3.84
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
8
10
9
2
2
تعداد
14.عدم سرمایگذاری مناسب توسط دولت به عنوان یک تنگنا تا چه حد برصادرات نرم افزار موثر است؟
100%
25.80%
32.30%
29.00%
6.50%
6.50%
درصد فراوانی

MEAN=3.65
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
10
11
7
2
1
تعداد
15.عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزارموٍثر است؟
100%
32.30%
35.50%
22.60%
6.50%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.87
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
19
8
3
1
0
تعداد
16.عدم وجود آموزش و زیر ساخت های لازم به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
61.30%
25.80%
9.70%
3.20%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=4.45
MEDIAN=5
MODE=5
 

جدول 4-3 وضعیت توزیع داده های مولفه دیدگاه و استراتژی ملی

جدول 4-3 وضعیت توزیع پاسخ های سوالهای مربوط به فرضیه دیدگاه و استراتژی ملی را نشان میدهد. همانطوری که مشاهده می شود در این سوال ها گرایش زیادی به انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد وجود داشته است. شاخص های پراکندگی نیز استنتاج فوق را تایید می کند.
4-3-3)بررسی پاسخ های مربوط به سوالات فرضیه اعتماد و ارتباط بین المللی
در این قسمت به تجزیه و تحلیل توصیفی هر یک
از پاسخ های سوال های مربوط به فرضیه اعتماد و ارتباط بین المللی را که در قالب پرسشنامه ارائه شده است پرداخته می شود، جدول 4-4، نحوه توزیع پاسخ ها را نشان می دهد.
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

31
25
4
0
2
0
تعداد
17.عدم وجود روابط سیاسی مناسب به عنوان یک تنگنا تا جه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
100%
80.60%
12.90%
0.00%
6.50%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=4.68
MEDIAN=5
MODE=5
 

31
8
14
5
4
0
تعداد
18.عدم ارتباط با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی نرم افزاری خارجی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
25.80%
45.20%
16.10%
12.90%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=3.48
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
10
16
4
0
1
تعداد
19.عدم آشنایی کافی با مقررات حقوقی بین المللی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
32.30%
51.60%
12.90%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.10
MEDIAN=4
MODE=4
 

جدول 4-4 وضعیت توزیع داده های مولفه اعتماد و ارتباط بین المللی
جدول 4-4 وضعیت توزیع پاسخ های سوالهای مربوط به فرضیه اعتماد و ارتباط بین المللی را نشان میدهد. همانطوری که مشاهده می شود در این سوال ها گرایش زیادی به انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد وجود داشته است. شاخص های پراکندگی نیز استنتاج فوق را تایید می کند.
4-3-4)بررسی پاسخ های مربوط به سوالات فرضیه ویژگی های صنعت نرم افزار
در این قسمت به تجزیه و تحلیل توصیفی هر یک از پاسخ های سوال های مربوط به فرضیه ویژگی های صنعت نرم افزار را که در قالب پرسشنامه ارائه شده است پرداخته می شود، جدول 4-5، نحوه توزیع پاسخ ها را نشان می دهد.
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

31
4
18
3
5
1
تعداد
20.عدم ارتباط بین دانشگاه و صنعت نرم افزار به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
12.90%
58.10%
9.70%
16.10%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.61
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
1
19
9
2
0
تعداد
21.عدم همکاری شرکت های نرم افزاری در پروژه های بزرگ نرم افزاری به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
3.20%
61.30%
29.00%
6.50%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=3.61
MEDIAN=4
MODE=4
 

31
5
17
7
0
2
تعداد
22.عدم وجود شرکت های نرم افزاری با اندازه و کیفیت مناسب تاچه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
100%
16.10%
54.80%
22.60%
0.00%
6.50%
درصد فراوانی

MEAN=3.74
MEDIAN=4
MODE=4
 

جدول 4-5 وضعیت توزیع داده های مولفه اعتماد و ارتباط بین المللی
جدول 4-5 وضعیت توزیع پاسخ ها ی سوالهای مربوط به فرضیه ویژگی های صنعت نرم افزار را نشان میدهد. همانطوری که مشاهده می شود در این سوال ها گرایش زیادی به انتخاب گزینه زیاد وجود داشته است. شاخص های پراکندگی نیز استنتاج فوق را تایید می کند.

4-3-5)بررسی پاسخ های مربوط به سوالات فرضیه زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی
در این قسمت به تجزیه وتحلیل توصیفی هر یک از پاسخ های سوال های مربوط به فرضیه زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی را که در قالب پرسشنامه ارائه شده است پرداخته می شود، جدول 4-6، نحوه توزیع پاسخ ها را نشان می دهد.
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

31
12
14
3
0
2
تعداد
23.عدم وجود نیروی متخصص کافی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
38.70%
45.20%
9.70%
0.00%
6.50%
درصد فراوانی

MEAN=4.10
MEDIAN=4
MODE=4

31
14
11
5
0
1
تعداد
24.عدم تامین مالی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
45.20%
35.50%
16.10%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.19
MEDIAN=4
MODE=5

31
10
15
5
0
1
تعداد
25.عدم آشنایی با زبان انگلیسی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
32.30%
48.40%
16.10%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=4.06
MEDIAN=4
MODE=4

31
8
17
4
2
0
تعداد
26.عدم وجود بخش R&Dقوی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
25.80%
54.80%
12.90%
6.50%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=4
MEDIAN=4
MODE=4

31
7
10
9
4
1
تعداد
27.عدم وجود تکنولوژی پیشرفته به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
22.60%
32.30%
29.00%
12.90%
3.20%
درصد فراوانی

MEAN=3.58
MEDIAN=4
MODE=4

31
9
20
1
1
0
تعداد
28.عدم وجود تجربه کافی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
29.00%
64.50%
3.20%
3.20%
0.00%
درصد فراوانی

MEAN=4.19
MEDIAN=4
MODE=4

جدول 4-6 وضعیت توزیع داده های مولفه زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی
جدول 4-6 وضعیت توزیع پاسخ ها ی سوالهای مربوط به فرضیه ویژگی های زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی را نشان میدهد. همانطوری که مشاهده می شود در این سوال ها گرایش زیادی به انتخاب گزینه زیاد وجود داشته است. شاخص های پراکندگی نیز استنتاج ف
وق را تایید می کند.
4-4) بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش
برای بررسی اثرات روابط بین تقاضا، دیدگاه و استرا تژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های صنعت نرم افزار و زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی بر صادرات نرم افزار از روش رگرسیون استفاده می کنیم. که معادله و جدول اطلاعات آن در جدول شماره 4-7 آمده است.
معادله رگرسیون
Y =α+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ε
خط رگرسیونی مطابق با فرضیات 1و2و3و4و5 در معادله زیر نشان داده می شود که در آن:
متغیر وابسته (صادرات نرم افزار ): Y
عرض از مبدا : α0
برآورد کننده شیب خط رگرسیون: βi
تقاضا: X1
دیدگاه و استراتژی ملی : X2
اعتماد و ارتباط بین المللی : X3
ویژگی های صنعت نرم افزار : X4
زیر ساخت ها و عوامل درون شرکتی: X5

در جدول 4-7 در ستون β به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل ارائه شده است .
جدول ضرایب شامل دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است .در ضرایب استاندارد نشده بتا مقیاس متغیر ها یکسان شده نیست در صورتی که در ضرایب استاندارد شده بتا مقیاس متغیر ها یکسان شده و امکان مقایسه متغیر ها وجود دارد. بنابراین برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *