تمایل و خواسته مشتری برای به اشتراک گذاشتن مزایا و ضررها تاثیر مثبتی بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.
وفاداری مشتری تاثیر مثبتی بر دستیابی به اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.
وفاداری مشتری تاثیر مثبتی بر وقوع اهداف در ارتباط برون سپاری لجستیک دارد.
نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که به اشتراک گذاری مزایا و هزینه های سربار هیچ تاثیر معنا داری بر عملکرد ندارد، در حالی که عوامل دیگر همکاری تأثیر مثبتی بر دستیابی به هدف و وقوع هدف دارند.
جین و همکاران[۱۵۸](۲۰۱۱) عوامل موثر بر تصمیم گیری در برون سپاری در بخش بانکداری در هند را مورد بررسی قرار دادند هدف آنها یک مطالعه تجربی از شیوه های برون سپاری در بخش بانکی در هند بود و برای این منظور تاثیر عوامل مؤثر بر نگرش تصمیم گیرندگان نسبت به برون سپاری را مورد بررسی قرار دادند. آنها برای اثبات ادعای خود فرضیاتی را ارائه دادند که عبارتند از:
پایان نامه
منافع درک شده از برون سپاری تاثیری بر نگرش مدیریت نسبت به برون سپاری ندارد
ریسک درک شده برون سپاری تاثیری بر نگرش مدیریت نسبت به برون سپاری ندارد.
موانع درک شده از برون سپاری تاثیری بر نگرش مدیریت نسبت به برون سپاری ندارد.
اهمیت درک شده از برون سپاری تاثیری بر نگرش مدیریت نسبت به برون سپاری ندارد.
مدل رگرسیون چندگانه با چهار متغیر مستقل بال هیچ تغییری در نگرش مدیریت نسبت به برون سپاری ایجاد نمی کند.
یافته های پژوهش آنها حاکی از این است که اثرات منافع درک شده، موانع درک شده، و حساسیت درک شده بر نگرش نسبت به برون سپاری به شدت واز نظر آماری معنی دار است. میزان تاثیر ریسک درک شده از نظرآماری بسیار ناچیز است.
کیت و همکاران[۱۵۹](۲۰۱۲) تحقیقی تحت عنوان برون سپاری واگذار شده: یک چارچوب انعطاف پذیر برای برون سپاری مشترک انجام دادند و هدف آنها بررسی روابط برون سپاری مشترک و توصیف یک روش جدید برای برقراری روابط بین برون سپاری موفق مشترک بود. و دریافتند که تحقیق در مورد روابط موفق برون سپاری مشترک کشف مشترکاتی است که محققان به عنوان قواعد هنجاری شناسایی کرده اند که، هنگامی که به دنبال آن هستند منجر به تشکیل روابط هماهنگ، نوآورانه و تعاونی می گردد. در تحقیق آنها، پنج قانون و ده عنصر که با هم تشکیل یک چارچوب انعطاف پذیر برای اجرای موثر مشارکت برون سپاری را تشکیل می دهند شناسایی شده است. که به دلیل ماهیت بسیاری از روابط بسیار موفق که در درجه بالایی از همکاری است که در آن خریدار و تامین کننده منافع واگذار شده ای در موفقیت یکدیگر دارند برون سپاری واگذار شده نامیده شد.
پلاتز و همکاران[۱۶۰](۲۰۱۲) هم در مطالعه ای با عنوان تصمیم گیری درباره برون سپاری خارج از کشور مورد مطالعه چین با هدف بررسی و مقایسه هزینه های واقعی منابع از چین و برداشت شرکت ها از کل هزینه پروژه های برون سپاری چین انجام شد و یافته های آنها تجزیه و تحلیل جامعی از کل هزینه های برون سپاری در چین ارائه داد.هزینه های اضافی از کیس های مورد مطالعه به طور متوسط ۵۰ درصد از کل هزینه های بیان شده بود. این یافته ها نشان می دهد که شرکت ها به طور کلی هزینه یافتن منابع خارجی را اندازه گیری نمی کنند، و به طور قابل توجهی هزینه های واقعی متحمل شده را دست کم می گیرند.
جانتونن[۱۶۱](۲۰۱۲) با تحقیقی درباره استراتژی های برون سپاری بخش امنیتی از طریق روش های اکتسابی، استراتژی های مربوط به برون سپاری بخش عمومی و نظامی با تاکتیک های خرید مورد بررسی قرار داد و یافته های او بر خلاف رویکرد کلاسیک اقتصاد ، که در آن مذاکره قدرت در ارتباط با هزینه های مستقیم است نشان داد که مذاکره قدرت و روابط، هزینه های مستقیم در بخش های عمومی و زمینه های نظامی را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه نتایج آن باعث کاهش هزینه های غیر مستقیم لجستیک می شود. فرضیه های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: ۱٫ بخش عمومی و نظامی بر هزینه های مستقیم در تصمیم گیری ها توجه زیادی دارند و ۲٫ بخش عمومی و نظامی بر کیفیت خدمات در تصمیم گیری ها توجه زیادی دارند.
عکس مرتبط با اقتصاد
جوالد و همکاران[۱۶۲](۲۰۱۲) مطالعه ای تحت عنوان منافع حاصل ازفرایند برون سپاری در روند کسب و کار انجام دادند هدف آنها از انجام این تحقیق ارائه تجزیه و تحلیل عمیقی از مزایای حاصل از برون سپاری برای مدیریت ارشد و اینکه چگونه این مزایا در برابر مزایای یکدیگر ارزشمند هستند. آنها دریافتند که تجزیه و تحلیل کمی نشان می دهد یافته های تعجب آور هستند. یکی از این موارد مقدار قابل توجهی ارزش در ارتباط با قابلیت برنامه ریزی هزینه در برون سپاری فرایند تجاری است که از هزینه های واقعی بیشتر است. این حالت حاکی از آن است که بازار برون سپاری در مرحله بلوغ به سر می برد و بانک ها نسبت به صورت های مالی بازاریابی ارائه دهندگان خدمات برون سپاری نسبت به سال های گذشته بسیار حساس تر هستند.
فرضیه های این تحقیق عبارت است از: ۱٫ نگرش ها نسبت به برون سپاری تاثیر مثبتی بر قصد افزایش برون سپاری دارد.

  1. مزایای کسب شده از برون سپاری تاثیر مثبتی بر نگرش مدیران نسبت به برون سپاری دارد.
  2. مزایای هزینه ای مورد انتظار از طریق برون سپاری تاثیر مثبتی بر کل مزایا درک شده مدیران از برون سپاری دارد.
  3. امکان ارتقا و بالابردن توجه بر هسته رقابتی از طریق برون سپاری تاثیر مثبتی بر کل مزایا درک شده مدیران از برون سپاری دارد.
  4. دسترسی به منابع خاص از طریق برون سپاری تاثیر مثبتی بر بر کل مزایا درک شده مدیران از برون سپاری دارد.
  5. درک بهبود کیفیت از طریق برون سپاری تاثیر مثبتی بر کل مزایا درک شده مدیران از برون سپاری دارد.

گل رشید[۱۶۳](۲۰۱۲) با مقاله ای تحت عنوان برون سپاری فرامرزی خدمات فناوری اطلاعات به عنوان توسعه خدمات جدید هدف دنبال کردن تغییر و مدیریت آن در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات را داشت. او دریافت که تغییر مدیریت آن یک عامل مهم در فرایند برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات است و بررسی این عامل با توجه به توسعه خدمات جدید تصویر کاملی از موارد مربوطه را نشان می دهد. که نمای تصویری این فرایند در این تحقیق ارائه شده است.
روحانیتا و همکاران[۱۶۴](۲۰۱۰) در کشور مالزی حسابداری با عنوان پس روی برون سپاری رامورد بررسی قرار دادند. هدف آنها از این مقاله این بود که درکی ازفرایند برون سپاری پس روی از دیدگاه مشتری ارائه دهند. در این مطالعه آنها شواهد تجربی از حسابداری پس روی برون سپاری را ارائه دادند. برخی از مسائل ارائه شده توسط مشتریان عبارتند از: عدم پشتیبانی مدیریت، منابع مالی و انسانی محدود، و عدم همکاری فروشندگان(روحانیتا و همکاران ،۲۰۱۰، ۲۴۵-۲۲۵).
حسابداری
لی و همکاران[۱۶۵](۲۰۱۱) مقاله ای تحت عنوان یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت ریسک برون سپاری ارائه داده اند و هدف کلی آنها از ارائه این مقاله فراهم کردن چارچوبی کلی برای ارزیابی و شبیه سازی ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین است. آنها مفاهیم اساسی آماری، متغیرهای کلیدی عملکرد و خطر ابتلا به برون سپاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. و دریافتند که که ترتیب برون سپاری تحویلی تازه اجرا شده طور متوسط زمان انجام کار و هزینه کل را کاهش می دهد. با این حال، حد معینی از ریسک یا عدم قطعیت هنوز هم می تواند با توجه به وجود تغییر و گوناگونی تشخیص داده شود.
اهداف جزئی تراین تحقیق عبارت بود:
(۱) بررسی ریسک ایجاد شده و در حال ظهوردر زنجیره تامین
(۲) پیشنهاد یک روش تجزیه و تحلیل ریسک و مدیریت آن
(۳) طراحی یک مدل ریاضی برای تجزیه و تحلیل ریسک فعالیت های برون سپاری در شبکه های زنجیره تامین
(۴) ارزیابی ریسک برون سپاری از یک تابع خاص در یک شبکه زنجیره تامین با بهره گرفتن از روش های کمی و کیفی
زوتشی و همکاران[۱۶۶] (۲۰۱۲) مقاله ای با عنوان بررسی خود گذشتگی و اعتماد به نفس در تصمیم گیری به برون سپاری اراده دادند که هدف آنها از ارائه این مقاله بحث در مورد نیاز به حفظ تعادل در خود گذشتگی و منافع خود در تصمیم گیری برون سپاری است. این بحث به موقع با توجه به تنش هایی که در حال حاضر بین کسانی که می خواهند برون سپاری فرامرزی کنند به عنوان وسیله ای برای افزایش تجارت بین المللی وجود دارد و کسانی که فقط می خواهند برای انجام کسب و کار در داخل برون سپاری کنند.
یافته های مقاله آنها به این صورت است که توجه به خود گذشتگی و اعتماد به نفس در تصمیم گیری برای برون سپاری تعبیه شده است. آنها توصیه کرده اند که تعادلی بین سودآوری و انجام مسئولیت های اجتماعی مورد نیازبطور ایده آل در هر مرحله ای از تصمیم گیری بکار رود. از این رو، مدیران باید در مورد دلایل تصمیم گیری برون سپاری خارجی و روند رسیدن به این تصمیم گیری و تاثیر این تصمیمات بر ذینفعان تفکر انتقادی داشته باشند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گاندی و همکاران[۱۶۷]در سال ۲۰۱۲ تحقیقی تحت عنوان اولویت بندی خطرات برون سپاری از دیدگاه سیستمیک انجام داده اند که هدف آنها از انجام این تحقیق این است که مدیران پروژه می تواند یک رویکرد سیستمیک به اولویت دادن به خطرات ناشی از برون سپاری از جمله درک درستی از عوامل خارجی داشته باشند . آنها با ارائه فرضیه های زیر:
اولویت بندی ریسک های برون سپاری با توجه به بازار هدف متفاوت است.
اولویت بندی ریسک های برون سپاری با توجه به نوع تکنولوژی متفاوت است.
اولویت بندی ریسک های برون سپاری با توجه به سابقه و تجربه مدیران صنعتی متفاوت است.
اولویت بندی ریسک های برون سپاری با توجه به اینکه آیا برون سپاری داخلی است یا بین المللی متفاوت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *