ی اوقات فراغت هستهای خانواده و میزان انسجام و سازگاری اعضای خانواده
تعیین رابطه بین نحوهی گذران فعالیتهای اوقات فراغت تعادلی خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی

تعیین رابطه بین نحوهی گذران فعالیتهای اوقات فراغت تعادلی خانواده و شکل روابط اعضای خانواده.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعیین رابطه بین نحوهی گذران فعالیتهای اوقات فراغت تعادلی خانواده و میزان انسجام و سازگاری اعضای خانواده
بررسی تفاوت رضایت از زندگی خانوادگی بین والدین و فرزندان
بررسی تفاوت نحوهی گذران اوقات فراغت بین والدین و فرزندان
تعیین رابطه ی نحوه ی گذران اوقات فراغت خانواده برحسب جنس.
تعیین نحوه ی گذران اوقات فراغت خانواده بر حسب درآمد آن ها.
تعیین نحوه ی گذران اوقات فراغت خانواده برحسب فعالیت اقتصادی خانواده
تعیین نحوه گذران اوقات فراغت خانواده بر حسب بعد خانوار.
تعیین نحوهی گذران اوقاتفراغت خانواده بر حسب تحصیلات آنها

1–5 ) اهمیت و ضرورت تحقیق:
در کشور ما طی سالهای اخیر مطالعات پیمایشی چندی پیرامون موضوع رضایت از زندگی صورت گرفته است که در برخی از آنها رضایت از زندگی افراد نیز مورد توجه بوده است، اما آشکارا سهم مطالعات مستقل برای بررسی رضایت افراداز زندگی خانوادگی اندک بوده است.
میزان رضایت هر فرد از زندگی مقولهای است که از دو عامل نیازهای انسان و چگونگی پاسخگویی به آنها و ویژگیهای اخلاقییا نظام ارزشیابی وی تبعیت میکند . به این معنا که هر چه نیازهای انسان بیشتر مرتفع شود و در عین حال امیال ، آرزوها و خواستههای او در فرایند جامعه پذیری معقولتر و محدودتر شوند، انسان رضایت بیشتری از زندگی خواهد داشت.
رضایت از زندگی خانوادگی متغیری رایج در مطالعات آماری و شاخص تعیین کنندهی میزان کیفیت زندگی میباشد. رضایت از زندگی خانوادگی وضعیتی است که در آن والدین و فرزندان در بیشتر مواقع احساس خوشبختی و رضایت از زندگی دارند. رضایت از زندگی از طریق علائق متقابل ، مراقبت از یکدیگر ، پذیرش ، درک یکدیگر و ارضای نیازها ایجاد میشود. ( خسروی و همکاران ، 1390 : 41 )
جست و جو در تحقیقات پژوهشگران در زمینهی رضایت از زندگی خانوادگی نشان میدهد که توجه محققان غالباً به روابط درون ساختارهای خانوادگی است و کمتر به بررسی هم زمان کارکردهای خانواده ، اوقات فراغت خانواده و رضایتمندی از زندگی خانوادگی پرداخته اند.( همان : 45)
جی کارتلج و همکاران(1996) بهرهگیری سازنده از اوقات بیکاری را در حفظ تندرستی و داشتن زندگی طبیعی به ویژه امروز که اوقات فراغت پیوسته برای همهی افراد افزایش یافته است، داراینقش حیاتیمیداند. (کارتلج به نقلاز وحیدی، 1387: 15)
با پرکردن اوقات فراغت لحظه های از دسترفتنی را دارای ارزش کرده، میتوان از ثمرات آن برای بهبود وضعیت زندگی، سلامت روح و جسم بهره مند شویم. پر کردن اوقات فراغت با هدف فوق نیاز به برنامه ریزی دارد.
اوقات فراغت ومسائل مربوط به آن یکی از مهمترین مباحث اجتماعی جوامع امروزی است و به دلیل اینکه پیامدهای فرهنگی، اخلاقی روانی، اجتماعی و سیاسی مهمی را دربردارد مورد توجه خاص جامعه شناسان و علمای تعلیم و تربیت است و دراین میان اوقات فراغت خانواده از اهمیت خاص ودرخور توجهی برخوردار است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است.

ازطرفی کارکردهای خانواده، انسجام،انعطاف پذیری، ارتباطات و رضایت اززندگی با توجه به چالشهای جوامع کنونی وبا توجه به شکاف نسلی که بین جوانان و خانواده های آنان وجود دارد مهم است ویکی از مهمترین عواملی که به نوعی بر پدیده های مذکور تأثیر گذار بوده است گذران اوقات فراغت اعضای خانواده با هم و همچنین ویژگیهای ساختاری– کارکردی خانواده ( انسجام و سازگاری ) است. لذا با توجه به مطالب ارائه گردیده میتوان نتیجه گرفت که شاید برنامه ریزی جهت چگونگیپرکردن اوقات فراغت خانواده یک ضرورت اساسی باشد واحتمالاً دررشد شخصیتی، اجتماعی، مذهبی و جسمی فرد مؤثر واقع می شود.
پس با توجه به اهمیت اوقات فراغت خانواده و تأثیرآن بر ویژگی های ساختی- کارکردی خانواده واحتمالاً نتایج مثبت آن بر روی رضایت از زندگی ضرورت این امر مهم باعث شده تا به این تحقیق پرداخته شود .
1 -6) تعریف مهمترین مفاهیم تحقیق
الف . تعریف اوقات فراغت
واژهی اوقات فراغتاز دو کلمهی اوقات و فراغت ترکیب شده است . اوقات در لغت جمع کلمهی وقت یعنی هنگامها،روزگارها و ساعات تعریف شده است. در زبان فارسی فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است و معمولاً در مقابل اشتغالات ودرگیریهای روزمره که نوعاً موجب خستگی می شود به کار می رود.
یا سرگرمیها، تفریحات وفعالیتهایی که به هنگام آسودگی ازکار عادی باشوق ورغبت به آن پرداخته میشود.(دهخدا ، 1373 :90 )
فراغت زمان آزادی است که بعد از انجام کار باقی میماند؛یعنی کاری که برای امرار معاش صورت میگیرد و ایجاد درآمدی برای اشخاص میکند. برخی زمان فراغت را محدودتر از این میدانند،یعنی معتقدند که زمانی که بعد از کار و بعد از برآوردن و ارضاء احتیاجات بدنی ، مثل خواب و غذا شستوشو و مانند آن باقی میماند زمان فراغت است.(بهنام، 1381 : 118)
ب . تعریف خانواده
سادهترین ، کوچکترین و قدیمیترین شکل جامعهی انسانی خانواده است. خانواده کوچکترین واحد بنیادی جامعهی نوین است. خانواده در لغت از دو جزء خان به معنای منزل و سرا و واده به معنای اهل منزل تشکیل شده است. از لحاظ تاریخی خانواده به نوعی اتحاد خانگی اطلاق میشد که افراد آزاد و برده را با هم شامل بود . در برخی از فرهنگها این مفهوم شامل اموال خانه نیز بود.(اعزازی،10:1386).یکی از شکلهای تجمع انسان خانواده است . خانواده مجموعهی پیچیدهای است از انواع روابط ، روندها و پدیده های مختلف . به عبارت دیگر خانواده نظامی است از حیات اجتماع که در آن مناسبات جسمانی، روانی،اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی با هم گره خورده و مجموعهییکپارچهای را تشکیل میدهند.
خانواده در مفهوم کلی خود پدیدهای جهانی است . خانواده در همهی گسترهی زمانی و مکانی وجود داشته است، چرا که به نیازهایی پاسخ میدهدکه برای تمامی نوع بشر مشترک است .(محسنی،401:1370). به عبارت دیگر خانواده را گروهی مرکب از شخص و خویشاوندان نسبی و همسر او ، گروهی که از یکدیگر ارث میبرند و بعضی خویشان سببی را در محدودهی آن دانسته اند.(تقوی دهاقانی،1387 :131 )
اما برای خانواده در معنای خاص آن از سوی صاحب نظران علوم اجتماعی تعاریف زیادی ارائه شده که اینجا به به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود : خانواده واحدی اجتماعی است که بر اساس ازدواج پدید میآید(ساروخانی، 1370 : 136).خانواده به معنای واقعی اجتماعی از حضور مادران،پدران و فرزندان در یک مکان و فضای اجتماعی و فرهنگی مشترک تشکیل میشود این تعریف از خانواده معطوف به نوع خانوادهی هستهای است.(آزادارمکی،11:1389)
در تعریفی دیگر خانواده از گروهی از اشخاص تشکیل میشود که روابطشان با یکدیگر بر پایهی خویشاوندی و همخونی استوار است.(باقی نصرآبادی، 1387 : 7).شرفی به نقل از مرداک مینویسد:خانواده یک گروه اجتماعی است که اعضای آن به وسیلهی دودمان ،ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر پیوند برقرار میکنند و نیز کسانی که در زندگی با هم از تشریک مساعی در تأمین درآمد ، اقتصاد و نگهداری از فرزندان برخوردار هستند.(شرفی، 1383 : 77)
ج . تعریف رضایت
تقریبا در تمام فرهنگهای لغت فارسی رضایت به معنای خشنودی ، خرسندی ، خوشحالی و احساس شادی آمده است . این واژه در فرهنگهای مختلف به معنای اقناع، ارضا، خرسندی ، مایه خشنودی ، کامیابی و همچنین مسرت و رضا آمده است.(آریانپور، 4511:1377)
معین در فرهنگ فارسی رضا را خشنودی ، خوشدلی ، رضامندی،خوشحالی و خشنودی میداند. دایره المعارف روانشناسی رضایت را خشنودی برآمده از یک وضعیت راحت میداند که معمولا با ارضا برخی تعاملات خاص پیوند خورده است. رضایت حالتی هیجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید میآید. به طور کلی خوشحالی فرد است از آنچه که به او داده میشود و رضایت یک فرد در برطرف شدن نیازهای شخصیتی وی میباشد. رضایت میتواند نوعی به دست آوردن تجربه و ارزیابی آن نیز باشد . فرد ممکن است تجربه لذتبخش داشته باشد که منجر به نارضایتییا رضایت گردد . بنابراین رضایت یا عدم رضایت یک احساس نمیتواند باشد یلکه ارزیابی از یک احساس است .(دایره المعارف روانشناسی ،1381 : 108)
از تعاریف رضایت برداشت میشود که سطح و درجه رضایتمندی افراد متفاوت و متناسب با ادراکات و ارزشهای افرادشکل متفاوتی به خود میگیرد و رضایت علاوه بر تأمین انتظارات فرد تأمین نیاز فرد نیز هست.(همان : 125).
د. رضایت از زندگی
رضایت از زندگی بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی میکند و در واقع همان احساس خشنودی است که در پی دستیابی به آن زمانی نه چندان کوتاه را سپری مینماید. فلسفهای است که شخص آگاهانه برای زندگی خود انتخاب کرده و ناخودآگاه آن را در ذهن دارد( خوارزمی ، 1386 : 8 )
ه . رضایت از زندگی خانوادگی
متغییر رضایت از زندگی خانوادگی به عنوان بخشی از مفهوم کلیتر رضایت از زندگی است. بر اساس نظر السون رضایت از زندگی خانوادگی عبارت است میزانی که اعضای خانواده احساس شادی کرده و از همدیگر خرسند هستند. وی براساس ده گویه این مفهوم را مورد سنجش قرار داده است. رضایت از زندگی خانوادگی همچنین به عنوان ، میزان ارزیابی مثبت فرد از زندگی خانوادگیاش در متن کلی خانواده تعریف میشود(باقری، 1385 : 46).
ی . ویژگیهای کارکردی و ساختاری خانواده
الف- کارکردهای خانواده
کارکردهای خانواده عبارت است از :فعالیتها و رفتارهایی که توسط اعضا جهت حفظ خانواده و برآوردن نیازهای خانواده و اعضا انجام میشود.
اساسیترین کارکردهای خانواده شامل شش مورد میشود :
عاطفه و محبت، ایجاد امنیت ، دادن هویت و ایجاد رضایت،همراهی مداوم و ارتقاء همدلی جامعه پذیری و کنترل اجتماعی.
ب – ساختار خانواده
خانواده نظام اجتماعی پویایی است که برای خود ساختار ، اجزا و قواعدی دارد . منظور از ساختار خانواده ، چگونگی و کم و کیف خانواده میباشد ؛ یعنی روابط درون خانواده، زمینه های ارزشی خانواده ، تعداد افراد درون خانواده و نظایر آنها که مجموعا ساختار خانواده را تشکیل میدهند.( برادشاو ، 1383: 57)
فصل دوم :
مبانی نظری پژوهش
مقدمه
در این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران میپردازیم .همچنین به بررسی مبانی نظری و دیدگاه های جامعهشناسی مربوط به اوقاتفراغت به عنوان یک پدیدهی اجتماعی و ویژگیهای ساختاری-کارکردی خانواده،تعاریف رضایت از زندگی و نظریات مربوط به آنها هم در این فصل آورده شده است. بعد از آن چهارچوب نظری پژوهش از چندین نظریه استخراج شده است، بیان گردیده است . در اینجا میتوان گفت که در مورد اوقات فراغت خانواده و تأثیر آن بر ویژگی های ساختاری -کارکردی خانواده تحقیقات گستردهای انجام نشده است . اما در مورد هر کدام از این متغیرها به تنهایی تحقیقات زیادی انجام شده است . با وجود این محدودیتها سعی بر آن است که در این فصل به خلاصه ای از نتایج تحقیقات موجود اشاره شود.
فهرست مطالب ارائه شده در این فصل
پیشینه تجربی پژوهش
رضایت از زندگی خانوادگی و نظریههای مربوط به آن
اوقات فراغت و نظریههای مربوط به آن
خانواده و ویژگیهای ساختاری – کارکردی خانواده و نظریههای مربوط به آن
الف . پیشینه تجربی پژوهش
2-1) تحقیقات انجام شده در ایران
در داخل کشور ایران تحقیقی که رضایت از زندگی خانوادگی را به طور کلی مورد برسی و پژوهش قرار دهد وجود ندارد به همین دلیل در این قسمت فقط به تحقیقاتی اشاره شده است که این مسأله را به صورت جزئی مورد پژوهش قرار دادهاند.
تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضامندی زنان شاغل از زندگی توسط وکیلی (1387 )در هفت وزارتخانه و دو سازمان دولتی بر روی 450 انجام شد و عواملی چون ویژگیهای مثبت شخصیتی ، احترام شوهر ، ابراز محبت شوهر ، توافق در معاشرتها ، همکاری شوهر رضامندی زن از روابط جنسی ، مشارکت زن در تصمیم گیریهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر بروز رضامندی زنان معرفی شده است .
Bottom of Form
تحقیقی که توسط نوغانی و فولادیان(1389) با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت از زندگی در بین 425 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نیمسال اول سال 1389 انجام شد ، نتایج نشان دادکه : بین سرمایه اجتماعی با میزان رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین متغیرهای مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و شبکه روابط اجتماعی با رضایت از زندگی هم رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیر شبکه روابط اجتماعی بیشترین اثر را در تبیین تغییرات رضایت از زندگی دارد.
-میرزایی و قهرمان (1388) در پژوهشیبا هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت از زندگی در میان 450 نفر (162 مرد و 288 زن) از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به این نتایج دست یافتند میزان رضایت از زندگی در دانشکدههای مختلف تفاوت معناداری با هم ندارد. به لحاظ آماری دانشجویان دختر و پسر دارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند. یافتهها بیانگر آن است که در هر دو جنس «رضایت از خود»، «مثبت نگری» و «رضایت از دانشگاه» تاثیر معناداری بر رضایت از زندگی دارند. با این وجود دو متغیر «وضعیت سلامتی» و «امید شغلی» بر رضایت از زندگی دختران اثربخشتر از پسران است و «موفقیت تحصیلی» تأثیر بیشتری بر رضایت از زندگی پسران نسبت به دختران دارد. مجموعه متغیرهای اصلی تحقیق 626/0 از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید.
آرش قهرمان (1389) در پژوهشی به بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان 450 نفر (162 مرد و 288 زن) از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می پردازد ، نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان رضایت از زندگی در دانشکدههای مختلف تفاوت معناداری با هم ندارد. همچنین دانشجویان دختر و پسر دارای رضایت از زندگی متفاوتی نیستند. یافته ها بیانگر آن است که در هر دو جنس «رضایت از خود»، «مثبت نگری» و «رضایت از دانشگاه» تاثیر شایانی در رضایت از زندگی دارند.
– تحقیقی توسط قلی زاده و شیرانی (1389)صورت گرفت ، که هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی بود. روش اعمال شده در پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی و نمونه مورد بررسی در این پژوهش 384 نفر از سالمندان شهر اصفهان بود ، نتایج نشان داد که بین عوامل خانوادگی(618/0r=)، عوامل اجتماعی(625/0(r=عوامل اقتصادی(656/0( r= استقلال فردیو سطح سلامت جسمانی ( 183/ 0 r=) با رضایتمندی سالمندان از زندگی ارتباطی معنادار وجود داشت. همچنین در خصوص وضعیت تأهل سالمندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *