کند که مفاهیم ما از خودمان، در منزلتهای اجتماعی مان و نقش هایی که در صحنه اجتماع ایفاء می کنیم ریشه دارند. مفهومی که هر فرد از خودش دارند به مشاغل و در مجموع به نقش وابسته اند که آنها در اجتماع و گروه اجتماعی شان ایفاء می کنند و بستگی به این دارد که جامعه در آن نقشی که فرد ایفای نقش می کند فرد را به رسمیت می شناسد یا نه. این منزلت یا شناسائی رسمی اجتماع است که به فرد خصلت یک شخص می بخشد زیرا یک شخص فردی است که منزلتی نه لزوماً قانونی بلکه اجتماعی دارد. فردی که مفهوم او از خودش منزلتش تطابق نداشته باشد یک فرد منزوی است. یک فرد یکسره منزوی و ناراضی که از مفهوم او از خودش با منزلتش هیچگونه تطابقی ندارد(کوزر، 1379: 485)

9 . نظریه مبادله پیتر بلاو :پیتر بلا یکی از نظریه پردازان این نظریه تلاش کرده است که نظریه مبادله را از سطح فردی به سطح اجتماعی بسط دهد. وی فراگرد متولی چهار مرحله ای را مطرح می سازد که از تعادل فیمابین آنها آغاز می شود. و به ساختار اجتماعی می انجامد. بلا بر فرایندهای بنیادی که در میان انسانها وجود دارد و منجر به مبادله اجتماعی می شود تاکید می کند و توجه او به عدم تعادل قدرت که به رغم مشخصه مبادله است جلب می شود. در معنای کمی تر ، فرو دستان بر پایه هنجاریهای اجتماعی ، تقاضاهای فرادستان را ارزیابی می کند، اگر این تقاضا عادلانه باشد، آنها راضی و خرسند می شوند ولی اگر این تقاضاها ناعادلانه باشد ، آنان خود را استمثار شده می پتدارند. و در صدد اعلام نارضایتی خود برمی آیند . از نظر بلا و هیچ سازمانی حتی اگر بطور دقیق ، وظایف خود را به انجام برسانند قادر به امحای مقاومت و مخالفت نخواهد بود. آنها که بر مصدر قدرت نشسته اند تلاش می کند تا تعارض و برخورد را به حداقل برساند و می کوشند وضعیتی را بوجود آورند که فرو دستان با رضایت به کار خود ادامه دهند.(توسلی، 1373: 423)
10 . نظریه اینگلهارت:
اینگلهارت در کتاب تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته و صنعتی نظراتش را در این باره مطرح میکند . او با توجه به تجربه کشورهایی مثل بلژیک و هلند که به لحاظ اقتصادی به مراتب پایینتر از آلمان، فرانسه و ایتالیا هستند. اما همیشه در نظر سنجیهای رضایت از زندگی ، مردم آنها سطح رضایت از زندگی خود را بالا احساس می کردند تا اینکه پس از افزایش نرخ تورم و سیاستهای اقتصادی بیکباره در چندسال این احساس خوشبختی پایین آمد. اینگلهارت با بهره گرفتن از این تجربه با مقایسه آنها به این نتیجه گیری رسید که رابطه تقریبا زیادی بین نوسانهای کوتاه مدت رضایت از زندگی و تجربه های اقتصادی جوامع مذکور وجود دارد. (اینگلهارت، 1373: 29) از نظر وی اساساً هر پاسخی تا حدی متأثر از محیطی است که در آن پرسیده می شود و این سؤال هم استثنا نیست پاسخها هم بازتاب نوسانهای کوتاه مدت ناشی از رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی او هم بازتاب عامل بلند مدت فرهنگی هستند. (همان: 30) از نظر اینگلهارت تفاوت مقطعی زمانییک مؤلفه فرهنگی مهم در رضایت از زندگی دارد که بازتاب هنجارهای فرهنگی مختلف هستند. دوره های طولانی سعادت و ناکامی میتواند هنجارهای متداول در یک جامعه را قویتر یا سستر کند و به تمایلات نسبتاً منفییا مثبتی منتهی گردد که بر پاسخها ت تأثیر میگذارد. قطع نظر از اینکه زندگی شخصی فرد پرسش شونده به چه منوال است. دگرگونیهایی کوتاه مدت بیانگر تجربه های مستقیم بلا واسطه شخصی هستند، اما تفاوتهای مقطعی- ملی پایدار بازتاب هنجارهای فرهنگی شناختی هستند ونه غم و شادی فردی که این هم به این معنا نیست که تفاوتهای ساختگی هستند و برعکس آنها بازتاب تفاوتهای عمیق و فراگیر در نگرش هستند. سطح پایین رضایت از زندگی بر گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود(همان) یک وجه اهمیت رضایت از زندگی، تصویری است که از وضعیت متغییر های دیگر بدست می دهد سطوح پایینتر رضایت از زندگی نشان دهنده سطح بالای انزدای اجتماعی ، بی قدرتی، بی هنجاری و … می باشد. اهمیت دوم و بلکه مهمتر مفهوم رضایت از زندگی در نقش است که در تداوم نقش اجتماعی ایفا می کند(اینگلهارت: 1373: 44) بدین ترتیب اینگلهارت رضایت از زندگی را همراه با نگرشهای هم بستر آن مثل اعتیاد یک مجموعه نشانگاه فرض کرده که با فرایند ها و پدیده های تحولات سطح کلان مرتبط هستند. به عبارت دیگر، اهمیت رضایت از زندگی در پیامدهای سیاسی فوری آن نیست، بلکه در نقشی است که در فرایند سطح کلان ایفا می کنند.
جدول 1-2 ) جدول نظریههای مربوط به رضایت از زندگی خانوادگی
نظریه
نظریه پرداز
مفاهیم اساسی نظریه
نظریه سلسله مراتب نیازها
آبراهام مازلو
ارضای نیازها مهمترین اصل زیربنای رشد است
نظریه مک کله لند و نیازبه موفقیت
مک کله لند
تئوری مقایسه اجتماعی
فستینگر
رضایت و نارضایتی ریشه در تطبیق و مقایسه شرایط خود با دیگری دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه مارکس
کارل مارکس
آگاهی طبقاتی نقش مهمی در نارضایتی افراد از وضعیت موجود دارد.
نظریه دورکیم

دورکیم
رضایت از زندگی تابع نوع، شدت و چگونگی رابطه اجتماعی است.
نظریه پارسونز
پارسونز
همنوایی هر یک از افراد با وظایف اخلاقی خود باعث رضایتمندی آنها می شود.
نظریه هومنز
هومنز
پاداش ها و خسارتها نقش مهمی در رضایت افراد دارد.
نظریه وبلن
توراشتاین وبلن
شخص به خاطر عدم توفیق در پوشش های رقابت آمیز مورد پسند جامعه اگر حرمتی را بدست نیاورد از فقدان حرمت نفس رنج برده و در حالتی از نارضایتی باقی می ماند.
نظریه پارک
رابرت پارک
مفاهیم ما از خودمان در منزلتهای اجتماعی مان و نقش هایی که در صحنه اجتماع ایفا می کنیم می تواند در رضایت و یا نارضایتی ما تاثیر بگذارد.
نظریه مبادله
پیتربلاو
فرودستان برپایه هنجارهای اجتماعی تقاضاهای فرادستان را ارزیابی می کند اگر این تقاضا عادلانه باشد در رضایت آنها نقش موثری دارد.اما اگر این تقاضاها ناعالانه باشد آنان خود را استثمار شده می پندارند و درصدد اعلام نارضایتی خود برمی آیند.
2–5) خانواده
2–5–1) اهمیت خانواده
خانواده نخستین واحد اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم ترین نقش را در توسعه و رشد انسان در امتداد تاریخ حیات بشر از خود نشان داده است . از آغاز تا فرجام زندگی ، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار بوده و خواهد بود .
خانواده به عنوان یک گروه و واحد اجتماعی در برگیرندهی بیشترین، عمیقترین وا اساسیترین مناسبات انسانی است . خانواده علاوه بر آنکه منبع اولیهی ارضای نیازهای اساسی فرد میباشد ، موقعیتهای متعدد براییادگیری،شکلگیری نگرشهاو تشکیل باورهای اساسییک فرد را فراهم میآورد که برای زندگی اجتماعی و بهرهوری از میراث فرهنگی و انتقال آن به نسلهای بعد، حائز اهمیت است.
خانواده یک گروه صرفا قراردادی نیست ، بلکه یک واحد اجتماعی اولیه از مناسبات انسانی است و بر اساس پیوندهایی بنا شده استکه ریشه در طبیعت و فطرت انسان دارد. خانواده در بدو تشکیل ، هدفش ارضای نیازهای جسمی و روانی است که در حفظ سلامت و رشد روانی فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است . نیازهای جنسی ،عاطفی و روانی، محبت و احساس تعلق در زندگی خانوادگی به بهترین شکل ممکن ارضا میشود.
راه های دیگر ارضای این نیازها در چارچوب روابط خارج از خانواده اولاً گاه به بسیار اندک امکان پذیر است و ثانیاً مخل روند تکامل افراد و جامعه، به ویژه در حالت مناسبات جنسی کنترل نشده بین انسانها است. خانواده برای کودکان پایگاهی است که اولین مناسبات انسانی آنها را شکل میدهد، منبع تأمین نیازهای اولیه و اساسی آنهاست و کودک نخستین تجارب را در آن به دست میآورد.
به طور کلی خانواده به عنوان یک گروه اجتماعی کوچک در حفظ و استمرار میراث فرهنگی جامعه ،افزایش قدرت مقاومت در برابر نابسامانیهاو مقابله با آسیب های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا میکند.
دراسلام؛ تشکیل خانواده یکی از ارزشمندترین و مقدسترین اقدامات برای هر انسان تلقی شده است، به گونهای که هیچ اقدام اجتماعی را نمیتوان از جهت ارزش با آن مقایسه کرد.از پیامبر اسلام(ص)نقل شده است که :
هیچ بنایی در اسلام نیست که نزد خداوند محبوبتر از ازدواج باشد.(باقی نصرآبادی:3،1387)
2 –5– 2 ) انواع خانواده
خانواده با توجه به مقتضیات وشرایط متعدد به انواع گوناگون تقسیم میشود. خانواده شهری،روستایی،ایلی، جدید، قدیم، بزرگ،کوچک، اسلامی،غربی، ایرانی،غیرایرانی و امثال آن با توجه به جایگاه فرهنگی و اجتماعی و وضعیت جغرافیایی انواع متعدد خانواده است . با وجود این در حوزهعلوم اجتماعی در بیان انواع خانواده به ساختار درونی آنها توجه میشود . مطالعه در تاریخ تحول خانواده و انواع و اشکال آن در جوامع معاصر جهان، نشان مى‌دهد که خانواده از نظر کارکرد، ساخت، روابط اعضاى شیوهٔمعیشتواقتدار،انواعمختلفىبهخوددیدهوبهاشکالمتنوعىدرآمده است.
نمودار2-1: انواع خانوا ده ها
– از نظر کاربردى که در دانش‌هاى مختلف دارد، خانواده را به دو صورت ‘زیستی’ (گروه متشکل از پدر و مادر و فرزندان) و ‘آماری’ (افرادى که با هم در زیر یک سقف زندگى مى‌کنند و دور یک سفره غذا مى‌خورند و اقتصاد مشترک دارند) تقسیم مى‌کنند.
– خانواده از دیدگاه کارکردى که برعهده دارد به دو شکل ‘جهت‌یابی’ (خانواده‌اى که کودک در آن به دنیا مى‌آید و بزرگ مى‌شود و گرایش‌ها و سوگرى‌هاى خود را از آن کسب مى‌کند) و ‘فرزندزائی’ (خانواده‌اى که زن و شوهر و فرزندان آنان تشکیل مى‌شود و کارکرد اصلى آن تولیدمثل است) تقسیم مى‌گردد.
– از نظر شیوهی معیشت و نحوهی زندگی،خانواده به سه شکل ‘شهری’، ‘روستائی’و’عشایری’ تقسیم مى‌شودکه درعین وجود تشابهات فراوان بین اشکال متفاوت خانواده در این سه قلمرو،از دیدگاه‌هاى مختلفت تمایزهایى نیزمیان آنها وجود دارد.
– از نظر ساخت خانواده و روابط افراد در درون آن، انواع چهارگانهی زیر قابل تشخیص است:
1.خانواده گسترده: قدیمیترین نوع خانواده در جهان است که به صورتهای متعدد بروز کرده است،دو نوع متداول آن عبارتند از: خانواده با حضور سه نسل و خانواده با حضور برادران و همسران و فرزندانشان در یک مکان. متداولترین نوع خانواده گسترده حضور والدین (پدربزرگها و مادربزرگها)،پدران و مادران همراه با فرزندانشان در یک مکان است. این نوع خانواده از طریق شبکه خویشاوندی، فرهنگ مشترک ، نظام اقتصادی مشترک، محل مسکونی واحد و علایق و حمایتهای عاط
فی سامان مییابد. به همین دلیل مرگ یکی از افراد در خانواده گسترده به پایان آن نمیانجامد درصورتی که با مرگ پدر یا مادر در خانواده هستهای این نوع خانواده پایان مییابد.خانوادهی گسترده معمولاًشامل دو یا چند هستهی زناشوئى است و درآن بیش ازدو نسل زندگى مى‌کنند. خانوادهی گسترده انواع زیادى داردکه نمونهی رایج آن درایران خانوادهی پدرى توسعه یافته است.
خانواده هستهای: با توجه به تحولات صورت گرفته در جهان امروزی ، خانواده از وضعیت هستهای به گسترده تبدیل شده است . خانواده هستهای متشکل از والدین با فرزندان یا بدون فرزندان است. جدایی محل کار از محل زندگی ، اهمیت حضور زنان در جامعه ، نقش و اهمیت آموزش و تحصیلات برای والدین و فرزندان ، آزادی فردی ؛ کاهش اقتدار والدین و بزرگان در خانواده و… موجب هزینه مند شدن خانواده و فایده اقتصادی آن شده است.
در خانواده هستهای رابطه مردان، زنان و کودکان در مقایسه با خانواده گسترده دچار تغییرات عمدهای شده است.ساختار قدرت ، نحوهی انتخاب همسر، فرزندآوری، اجرای مراسم خانوادگی، تقسیم کار در خانواده،نحوهی مشارکت در امور داخل خانه،نحوهی مشارکت در امور خارج از خانه و جامعه، آینده نگری در مورد فرزندان و بسیاری از امور دیگر اصلیترین مسائل داخل خانواده هستهای در دوران جدید است.
در ایران با شکلهای متفاوت خانوادهی هستهای مواجه میشویم: خانواده هستهای مستقل زن و شوهری ، خانواده هستهای سنتی وابسته، خانواده هستهای پیوستدار، خانواده هستهای مهاجر، خانواده گسترده سنتی، خانواده گسترده بازسازی شده در پی فشارهای اقتصادی(مهاجرت، بیکاری و مسکن).(بهنام:192،1383).
در این تحقیق خانواده هستهای متشکل از والدین و فرزندان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2–6) ساختار خانواده و ابعاد اساسی آن
خانواده نظام اجتماعی پویایی است که برای خود ساختار ، اجزا و قواعدی دارد . منظور از ساختار خانواده ، چگونگی و کم و کیف خانواده میباشد ؛ یعنی روابط درون خانواده، زمینه های ارزشی خانواده ، تعداد افراد درون خانواده و نظایر آنها که مجموعا ساختار خانواده را تشکیل میدهند.
خانواده طی دو قرن اخیر تغییرات عمده و چشمگیری را شاهد بوده است . عوامل مؤثر بر ساختار خانواده مشتمل بر جا به جاییهای جمعیت، زندگی شهری ،توسعهی صنعت ، نوسازی اجتماعی و… همگی در خور تجزیه و تحلیل میباشند. واحد خانواده مهمترین عامل انتقال ارزشهای اجتماعی و فرهنگی است و به عنوان عامل ثابتی عمل نمیکند. بلکه دایم در حال تغییر است .
ساختار اجتماعی خانواده امروز بیشتر از هر زمانی نسبت به گذشته شاهد تغییرات میباشد. همین طور نگرشهای اجتماعی ، برطرف کردن نیازهای اجتماعی و به طور کلی تغذیه اجتماعی خانواده بیش از هر زمانی در اعصار گذشته است .(شیخی:129،1380).
ساختار هر خانواده دارای چهار بعد اساسی است ، این ابعاد همگی با هم در ارتباط هستند و در تشکیل خانواده مؤثرند
1.ساختار ارزشها: شامل عقاید ، نظرات و باورهاست .
2.ساختار نقشها : در خانواده نقش شامل موقعیتهای افراد در خانواده و نقشهای وابسته آنان میباشد . ممکن است هر فرد چندین نقش رسمییا غیر رسمی را ایفا کند .نقش ها در خانواده براساس نیازها و توقعات اعضا تعیین شده و بقای خانواده در گرو، نقشها و وظایفی است که هر یک از اعضای خانواده به عهده دارند و توانایی آنان در ایفای نقش ها و وظایف خود نمایانگر شایستگی و مؤثر بودن خانواده میباشد .
3. ساختار قدرت: این ساختار از الگوهای ارتباطی بین اعضای خانواده روشن میگردد . در یک خانواده سالم که دارای سلسله مراتب روشن و عملی میباشد، والدین و فرزندان سطوح مختلفی از اختیارات را دارند.
4. ساختار الگوی ارتباطی: ارتباط یک فرایند خود تنظیمی ، هدفدار و سازمان یافته در خانواده است. وظیفهی اولیهی خانواده، برقرار کردن ارتباط میباشد ، زیرا ارتباطات موجب رشد و تکامل ، افزایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن اعضای خانواده میگردد. توانایی برقراری ارتباط صحیح و مؤثر یک جنبه مهم و ضروری برای عملکرد خانواده میباشد، زیرا ارتباط با زندگی روزانه خانواده آمیخته است .
ارتباطات برای برآوردن نیازهای اعضا عملکرد درست و مؤثر و دستیابی به اهداف خانواده یک جزء اساسی است . همچنین اعضا نقشهای واقعی خویش را بنابر روابط میان خانواده درک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *