کسانی که در سطح بالاتری ازکیفیت زندگی قرار دارند رضایت بیشتری اززندگی با خانواده خود نسبت به خانواده هایی که درسطح پائین تری ازکیفیت هستند قرار دارند.(2009:160 ؛ Nese)
بر اساس مدل هستهای و تعادلی اوقات فراغت خانواده، این اوقات فراغت باعث انسجام، احساس صمیمیت، ثبات و در نهایت رضابیت از زندگی خانواده میشود. این الگو فرصت لازم برای خلاقیت و باهم بودن اعضای خانواده را در زمان فراغت فراهم میآورد
بنابراین با توجه به نقش اوقات فراغت خانواده در خانواده ها و پیامدهای مثبتی که میتواند برای خانواده ها در پی داشته باشد بعد از بیان دیدگاه های نظری در مورد اوقات فراغت به بحث در مورد اهمیت خانواده و دیدگاه های نظری رایج در مورد آن خواهیم پرداخت.این مدل متناسب با تئوری سیستمی خانواده است.
جدول2-3- جدول نظریه های جامعه شناسی اوقات فراغت
نظریه
نظریه پرداز
مفاهیم اساسی
مکتب فرانکفورت
طرفداران مکتب فرانکفورت
به دلیل سلطه فرهنگی و روابط محاسبه گرایانه و سودجویانه آزادی و افزایش اوقات فراغت توهمی بیش نیست
دیدگاه رایزمن
دیوید رایزمن
اوقات فراغت تنها زمانی است که انسان می تواند به صورت آزادانه با جامعه مصرفی خود سازگار شود.
دیدگاه مارکس
کارل مارکس
کارل در صورتی شایسته انسان است که بوسیله آن مالکیت جمعی، خودکاری صنایع، افزایش زیاد وقت آزاد و فراروی آنتی تز کار و فراغت تغییر کند
دیدگاه وبلن
تورشتاین وبلن
از نظر وبلن مصرف چشمگیر، فراغت چشمگیر، نمایش چشمگیر، نهادهای بلندپایگی وسایلی هستند که انسانها تلاش می کنند تا با آنها در چشم همسایگانشان برتر جلوه کنند
مدل تعادلی و هسته ای اوقات فراغت
زابراسکی
فعالیتهای اوقات فراغت را به دو دسته طبقه بندی می کند:1-فعالیتهای هسته ای2-فعالیتهای تعادلی که این فعالیتها منجربه رضایت از زندگی خانوادگی می شود
2–11 ) چارچوب نظری پژوهش :
در این تحقیق چارچوب نظری براساس سه مفهوم از تئوری سیستمی خانواده السون ( انسجام و سازگاری خانواده ، روابط اعضای خانواده و رضایت از زندگی خانوادگی) و دو مفهوم از مدل تعادلی و هستهای اوقات فراغت خانواده ( فعالیتهای هستهای اوقاتفراغت خانواده و فعالیتهای تعادلی اوقاتفراغت خانواده ) تنظیم شده است.
در دید سیستمی هر عنصری وابسته به محیط خود و سایر عناصر سیستمی است که خود جزئی از آن است . در این دید باید هر چیزی را بر حسب رابطهاش با سایر موارد تعریف کرد. بنابراین سیستمی بر فرد و محیط تأثیرگذار است و رفتار فرد را شکل میدهد خانواده است. رفتاری که در رابطه با سایر اعضای خانواده بروز میکند منحصر به رفتار سازشی و بهنجارنیست بلکه رفتار نابهنجار با افراد همخانواده را شکل میدهد. در این صورت خانواده را به عنوان یک سیستم میتوان این طور تعریف کرد: موجودی که اجزای آن با هم تغییر میکنند و با انحراف برای حفظ تعادل خود ، فعال میشوند.
در این صورت خانواده زیر سیستمی از جامعه است. در درون خود خانواده نیز زیرسیستمهای کوچکتر دیگری وجود دارند. هر عضو خانواده به گونهای متفاوت با دیگر اعضا برخورد دارد. این ترکیبهای مختلف که زیرسیستمها را تشکیل میدهند از تعاملات بین دستهای خاص از افراد مانند، پدر، مادر، خواهر و برادر، فرزند، والد، پدربزرگ و مادربزرگ پدید میآیند. در درون هر خانواده و زیر سیستم میتوان دستهای از موقعیتهای ویژه را مشخص کرد که در آنها افراد رفتار های مختلفی از خود بروز میدهند. این موقعیتها به عنوان زمینه شناخته میشوند . زمینه یک الگوی قابل تشخیص از ایدهها و یا رویدادهای پدید آمده به وسیلهی اعضای خانواده است که مجموعهای از انتظارها را به وجود میآورد و به وسیله این انتظارها به این رویدادها معنا بخشیده میشود. خانوادههایی که دچار مشکل میشوند چون باورها و انتظارهایشان نسبت به موقعیت کمکی به آنها نمیکند، تلاش میکنند تا زمینهی مساعد را عوض کنند. ( استریت، 1379 : 74-76)
به عبارتی میتوان گفت خانواده یک واحد اجتماعی است که با یک رشته وظایف تکاملی روبرو است. این وظایف در امتداد پارامترهای تفاوتهای فرهنگی تغییر میکنند، اما ریشه های آنها جهانی است.( کارلسون، 1378: 30)یعنی زوج جوان در آغاز ازدواج با شماری از وظایف روبرو میشود، به طوری که باید در بسیاری از نکات ریز مربوط به زندگی روزمره به برون سازیمتقابل برسند.
تولد کودک نشانهییک تغییر بنیادی در سازمان خانواده است . به مرور زمان بچهها به نوجوان و سپس بزرگسال تبدیل میشوند . بچههای تازهای به خانواده ملحق میشوند و خانواده در این دورهای مختلف تکامل خود ملزم به تطابق و بازسازی است . تغییراتی که در کارایی و توان نسبی اعضای خانواده حاصل میشود ، از قبیل تغییر کودکان از حالت اتکای به والدین ، به حالت اتکای والدین به کودک مستلزم برونسازی مداوم است. با بیرون رفتن بچهها از خانواده، زن و شوهر از نو در یک شرایط اجتماعی بسیار متفاوت ظاهر میشوند. خانواده باید در عین حفظ تداوم خود به مقابله با تغییرات درونی و بیرونی بپردازند و باید در عین تطابق ساختار جامعه ، رشد کلیهی اعضای خود را مورد حمایت و تقویت قرار دهند.
بنابراین خانواده یک سیستم باز در حال ساختار است ، یعنی به طور دائم دادههایی را از برون خانواده میگیرد و به آن میدهد و خود را با تقاضاهای مختلف مراحل تکاملی خودتطبیق میدهد. با توجه به توضیحات مذکور خانواده سیستمی دارای سه جزء است . اصل ساخت خانواده عبارت از یک سیستم اجتماعی– فرهنگی باز و در حال دگرگونی است . دوم ، خانواده تکامل پیدا میکند یعنی مراحلی را پشت سر میگذارد که مستلزم بازسازی است. سوم، خانواده با شرایط تغییر و تطابق پیدا میکند تا تداوم خود را حفظ کند و رشد روان – اجتماعی هر یک از اعضای خود را افزایش دهد. ( کارلسون، 1378: 33)
یکی ار جامعه شناسانی که خانواده را به صورت سیستمی مینگرد السون است. اولسون معتقد است که خانواده روند تکاملی خود را پشت سر میگذارد و در این میان از درون با فشارهای ناشی از رشد و تغییرات تعاملی اعضای خود روبروست که باید خود را با آن تطبیق دهد . از طرف دیگر منابع استرس خارجی باعث بروز دشواری در خانواده شود.
یکی از این منابع ، تماس یک عضو با نیروها و عوامل موجود استرس برون خانواده، مثلاً تغییر شغل یا بیکاری پدر خانواده است . اگر خانواده برای حمایت از عضو دچار استرس نتواند با وضعیت او برونسازی کند، ممکن است کار به تشنج بکشد و حتی در مواردی کل خانواده به علت عوامل استرسزای خارجی مثل بحران اقتصادی، نقل مکان و یا فقر دچار مشکل شده و امکان مقابله با فشارهای خارجی را از دست بدهد.
مدل السون بر سه بعد خانواده تمرکز دارد : انسجام و سازگاری خانواده ، انعطاف پذیری خانواده و روابط اعضای خانواده که از کارکردهای سیستمی خانواده محسوب میشوند .
منظور از انسجام خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهدعاطفی است که اعضاییک خانواده نسبت به همدیگر دارا هستند. السون انسجام را به عنوان مرزهای احساسی تعریف میکند که اعضای خانواده را به سمت سایر اعضای خانواده جذب میکنند انسجام بر روی اینکه چگونه اعضای نظام خانواده بین جداییها در مقابل باهم بودن تعادل ایجاد میکنند تمرکز دارد.( Olson :2000 ، 145)
لینگرن(2003) انسجام رابه صورت احساس نزدیک عاطفی با افراد دیگر تعریف میکند از نظر او دوکیفیت مربوطبه انسجام در خانواده مشتغل بر تعهد و وقت گذراندن باهم دیگر است.
ارتباطات خانوادگی از نظر السون : در این الگو بعدی تسهیل گر و اهمیت آن از جهت کمک به حرکت و جابه جایی دو بعد دیگر است. برای ارزیابی این بعد مهارتهایی از قبیل شنیدن ، صحبت کردن ، خودافشاگری ، شفافیت ، احترام و توجه به یکدیگر باید مدنظر قرار گیرد .( سیف 1386 : 61-62) ارتباطات به عنوان یک نماد که بین اعضا مفاهیم مشترکی دارند تعریف میشود. نمادهای ارتباطی شکلهای مختلفی دارند آنه میتوانند شامل رفتار کلامییا غیرکلامی از قبیل حالتهای چهره، ارتباط چشمی، اشارات و حرکات در سخن گفتن ، حالتهای بدنی، ظاهر فرد و… باشد .( Dorthy,2007:9)
السون ( 2000 ) بیان میکند که نظامهای خانوادگی با ارتباطات ضعیف به سمت عدم تعادل حرکت میکنند و اما نظامهای خانوادگی با ارتباطات عالی به سمت تعادل در حرکتاند.
در این پژوهش همانطور که قبلاً هم ذکر شد از مدل فعالیتهای تعادلی و هستهای اوقات فراغت خانواده هم که ارتباط نزدیکی با نظریهی سیتمی خانواده دارد استفاده شده است ، که با توجه به این مدل دو طبقه بندی اصلی اوقات فراغت خانواده وجود دارد که خانواده از آن به منظور ثبات و تغییر استفاده میکند و کارکردهای خانواده را به وجود میآورد.
فعالیتهای هستهای اوقات فراغت هر روزه و مشترک، کم هزینه، دردسترس و غالباً دربردارندهی فعالیت هایی است که اکثر اعضای خانواده آنرا باهم انجام میدهند. این فعالیتها شامل تماشای تلویزیون، ویدئو، بازی تنیس و …. میباشد. فعالیتهایفراغتیتعادلی خانواده کمتر رایجو به دفعات کمتری نسبت به فعالیتهای هستهای انجام میشوند و آن مثل؛ تعطیلات خانواده ، تفریح در فضای بازبه عنوان مثال ماهیگیری و قایق رانی، یا رفتن به پارک است.(2009:160 ؛ Nese)
این مدل باعث انسجام ، احساس صمیمیت ، ثبات و رضایت خانواده میشود که طبق دیدگاه سیستمی خانواده ابعاد اصلی کارکردهاییک خانواده سالم است. ( Nese : 2002 ، 160 ).
رابطه بین کارکردهای خانواده و اوقاتفراغت میتواند با بهره گرفتن از دیدگاه سیستمی خانواده بررسی شود. هم الگوهای تعادلی و هم هستهای اوقات فراغت در رابطه با انسجام و ارتباطات با اهمیت هستند. این مدل در تئوری سیستمی خانواده جا میگیرد و به یک رابطه مستقیم بین الگوهای اوقات فراغت و انسجام خانواده دلالت میکند. برطبق مدل سیستمی خانواده زمانی که اوقات فراغت خانواده افزایش مییابد کارکردهای خانواده همچنین افزایش مییابد. السون بر این عقیده است که در خانواده یک سری نیازها وجود دارد که خانواده این توانایی را دارد که برخی از این نیازها را از طریق ارتباطات و انسجام خانوادگی برطرف کند زابرسکی و فریمن بر این عقیدهاند که برخی از نیازها از طریق مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت خانواده برطرف میشود. (Zaberiskie & Freeman : 2004 ، 453) همچنین این اوقات فراغت و رضایت از این اوقات فراغت میتواند سطوح متفاوتی از رضایت از زندگی خانوادگی را ایجاد کند. ( Berg & Allison : 2001)
اولسون و همکاران معتقدند رضایت از رابطه فرد به کیفیت رابطه بستگی دارد. اگر رابطهای مطلوب بوده و با امیدها و انتظارها هماهنگ باشد رابطهای رضایت بخش خواهد بود . البته درک فرد از مطلوبیت یک رابطه ، رضایتمندی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما در این میان ممکن است رابطه برای فرد منافعی هم داشته باشد ولی او رابطه را رضایتبخش نداند.
اولسون دربارهی رضایت از زندگی مینویسد : سه زمینهی کلی رضایتمندی که با هم تداخل دارند و وابسته به یکدیگرند عبارتند از : رضایت افراد از ازدواجشان، رضایت از زندگی خانوادگی ، رضایت از زندگی به طور کلی.
با توجه به مطلب فوق رضایت افراد از ازدواج خود،زمینهساز و هستهی اصلی رضایت از خانواده و زندگی به طور کلی است .(کارلسون ، 1378 : 55)
در این تحقیق رضایت از زندگی خانوادگی به معنی : متغیر رضایت از زندگی خانوادگی به عنوان بخشی از مفهوم کلیتر رضایت از زندگی است. بر اساس نظر السون رضایت از زندگی خانوادگی عبارت است میزانی که اعضای خانواده احساس شادی کرده و از همدیگر خرسند هستند. وی براساس ده گویه این مفهوم را مورد سنجش قرار داده است. رضایت از زندگی خانوادگی همچنین به عنوان ، میزان ارزیابی مثبت فرد از زندگی خانوادگیاش در متن کلی خانواده تعریف میشود(باقری، 1385 : 46).
2-12) مدل تحلیلی تحقیق
انسجام ارتباطهستهای تعادلی
و سازگاری
ویژگیهای ساختاری کارکردی خانواده
مشلرکت در فعالیت های اوقات فراغت خانواده

ویژگیهای دموگرافیکی
رضایت از زندگی خانوادگی

2–14 – فرضیات تحقیق
بین گذراندن اوقات فراغت پاسخگویان با خانواده و رضایت از زندگی آنها رابطه وجود دارد.
بین ویژگی های ساختاری کارکردی خانواده پاسخگویان با رضایت از زندگی آنها رابطه وجود دارد.
بین گذراندن اوقات فراغت پاسخگویان با خانواده و ویژگیهای ساختاری-کارکردی خانواده آنها رابطه وجود دارد.
بین روابط اعضای خانواده پاسخگویان با رضایت از زندگی آنها رابطه وجود دارد.
بین انسجام و سازگاری اعضای خانواده پاسخگویان با رضایت از زندگی آنها رابطه وجود دارد.
بین گذراندن اوقات فراغت پاسخگویان با خانواده و روابط اعضای خانواده آنها با هم رابطه وجود دارد.
بین گذراندن اوقات فراغت پاسخگویان با خانواده و انسجام و سازگاری خانواده آنها با هم رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های هسته ای خانواده در زمان اوقات فراغت و و رضایت از زندگی آنها رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های هسته ای خانواده در زمان اوقات فراغت و انسجام و سازگاری آنها در خانواده رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های هسته ای خانواده در زمان اوقات فراغت و روابط آنها در خانواده رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های هسته ای خانواده در زمان اوقات فراغت و ویژگیهای ساختار ی – کارکردی خانواده آنها رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های تعادلی خانواده و رضایت از زندگی آنها رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های تعادلی خانواده و انسجام و سازگاری آنها در خانواده رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های تعادلی خانواده و روابط آنها در خانواده رابطه وجود دارد.
بین مشارکت پاسخگویان در فعالیت های تعادلی خانواده و ویژگیهایساختاری – کارکردی آنها در خانواده رابطه وجود دارد.
بین والدین و فرزندان از نظر رضایت از زندگی خانوادگی تفاوت وجود دارد.
بین والدین و فرزندان از نظر مشارکت در فعالیتهای فراغتی خانواده تفاوت وجود دارد.
بین نحوهی گذران اوقات فراغت خانواده و جنسیت رابطه وجود دارد.
بین نحوهی گذران اوقات فراغت خانواده ودرآمد آنها رابطه وجود دارد.
بین نحوهی گذران اوقات فراغت خانواده وتحصیلات آنها رابطه وجود دارد.
بین نحوهی گذران اوقات فراغت خانواده وتعداد اعضای خانواده آنها رابطه وجود دارد.
بین نحوهی گذران اوقات فراغت خانواده و فعالیت اقتصادی خانواده رابطه وجود دارد.
فصل سوم:
روششناسی پژوهش
مقدمه
تحقیق، مجموعه فعالیتهایی است جهت پاسخ دادن به پرسش هایی که برای بشر پیش می آید، پس می توان نتیجه گرفت که از ضروریات زندگی اجتماعی انسان است، و به معنای عام، موید جستجوی انسان جهت جواب به سوالات و رفع