سنی
5/88
177
0
0
27-18
5/11
23
26
52
37-28
0
0
30
60
47-38
0
0
32
64
57-48
0
0
12
24
68-58
100
200
100
200
کل
فرمول کوکران n=
n=حجم نمونه
N=حجم جامعه آماری
t=ضریب اطمینان
d= دقت احتمالی مطلوب(95/0)
p= احتمال وجود صفت در نمونه آماری( رضایت اززندگی)
q= احتمال عدم وجود صفت در نمونه آماری ( نبود رضایت از زندگی)
روش نمونهگیری این تحقیق تصادفی چند مرحلهای مبتنی بر حجم هر طبقه (طبقه در این تحقیق یکی از والدین و یک فرزند آنها بوده است) ابتدا شهر کرمان را به 5 منطقه تقسیم کرده و بعد از آن از هر منطقه با توجه به تراکم جمعیت در هر منطقه ابتدا بلوکهایی و از هر بلوک کوچههایی انتخاب کرده و در هر کوچه خانههایی که فرزند بالای 18 سال داشتند به طور تصادفی انتخاب شدند، سپس از یکی از والدین و یکی فرزندان 18 سال به بالای آنها خواسته شد که پرسشنامه های تحقیق را پر کنند. این روش نمونه گیری برگرفته از تحقیقات ژوئل آگیت (2007) کوین اسمیت(2005) و دورتی( 2007) که در تحقیق خود نمونه مورد مطالعه را از نقاط مختلف ایالات متحده آمریکا جمع کرده بودند، است.
4-5 . تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
الف)تعاریف نظری مفاهیم
رضایت از زندگی خانوادگی:توافقی مرد و زن در مورد قضاوت درباره مسائل زندگی دارند.( شاملو، 1385)رضایت زناشویی احساسات واقعی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر است هنگامی که همه جنبه هسسای ازدواجشان را در نظر می گیرند(اسپرنی و گیسن ،1996 ؛به نقل از تبریزی، 1383).
ویژگیهای ساختاری– کارکردی خانواده: خانواده نظام اجتماعی پویایی است که برای خود ساختار ، اجزا و قواعدی دارد . منظور از ساختار خانواده ، چگونگی و کم و کیف خانواده میباشد ؛ یعنی روابط درون خانواده، زمینه های ارزشی خانواده ، تعداد افراد درون خانواده و نظایر آنها که مجموعا ساختار خانواده را تشکیل میدهند. (شیخی:129،1380)
انسجام – سازگاری خانواده:سازگاری فرایندی پیوسته است که طی آن فرد رفتار خود را با هدف ایجاد رابطه ای بسنده و مؤثر با محیط، سایر انسان ها و خود تغییر می دهد. اساس سازگاری اجتماعی بوجود آوردن تعادل بین خواست های خود و انتظارات اجتماعی است که می تواند بر تمام ابعاد زندگی فرد تأثیر گذارد(دینگرا و همکاران،2005). سازگاری خانوادگی به معنیسازش شخص با محیط خانواده است که این سازگاری ممکن است بوسیله وفق دادن خود با خانواده یا تغییر محیط اطراف جهت ارضای نیازها و انگیزش هایش ایجاد شود(کمبل، 2009).
روابط خانوادگی:واژهی ارتباط از یک سو دارای مفهومی واضح و روشن و از سوی دیگر دارای مفهومی پیچیده است . از دیدگاه لغوی به معنای رساندن ، بخشیدن ، انتقال دادن ، آگاه ساختن و مکالمه و مراوده آمده است . ارتباط در قالب مصدر متعدی به معنای ربط دادن ، بستن ، بستن چیزی به چیزی ، و در نقش اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند و پیوستگی ، و رابطه است . (معین ، 1364 :ج 1 ،189). بر طبق تعریف سوم ، ارتباط میان فردی ، یک تعامل گزینشی نظام مند منحصر به فرد و رو به پیشرفت است که سازنده ی شناخت طرفین از یکدیگر است و محصول این شناخت ، خلق معانی مشترک بین اعضا و طرفین ارتباط است . (وود به نقل از غضنفری ،1379 :19)
اوقات فراغت:واژهی اوقات فراغت از دو کلمهی اوقات و فراغت ترکیب شده است . اوقات در لغت جمع کلمهی وقت یعنی هنگامها،روزگارها و ساعات تعریف شده است. در زبان فارسی فراغت در لغت به معنای آسودگی و آسایش است و معمولاً در مقابل اشتغالات ودرگیری های روزمره که نوعاً موجب خستگی می شود به کار می رود.یا سرگرمیها، تفریحات وفعالیتهایی که به هنگام آسودگی ازکار عادی باشوق ورغبت به آن پرداخته میشود.(دهخدا ، 1373 :ج 1 )
فراغت زمان آزادی است که بعد از انجام کار باقی میماند؛ یعنی کاری که برای امرار معاش صورت میگیرد و ایجاد درآمدی برای اشخاص میکند. برخی زمان فراغت را محدودتر از این میدانند، یعنی معتقدند که زمانی که بعد از کار و بعد از برآوردن و ارضاء احتیاجات بدنی ، مثل خواب و غذا شستوشو ومانند آن باقی میماند زمان فراغت است.(بهنام:1381،118).
فعالیتهای تعادلی خانواده:منظور از فعالیتهای تعادلی در خانواده فعالیتهایی است که اعضای خانواده در هنگام اوقات فراغت باهم انجام می دهند و باعث انسجام ، احساس صمیمیت ، ثبات و رضایت خانواده میشود که طبق دیدگاه سیستمی خانواده ابعاد اصلی کارکردهاییک خانواده سالم است. ( Nese : 2002 ، 160 ).
ب) تعاریف عملیاتی مفاهیم
مفهوم
ابعاد
شاخص
سطح سنجش
مشارکت در فعالیتهای اوقات فراغت خانواده
فعالیتهای هستهای اوقات فراغت خانواده
صرف غذا، شام، ناهار، صبحانه،و…-
– تماشای تلویزیون،ویدئو،گوش دادن موزیک،کتاب خواندن و…
– بازی های رایانه ای،بازی های سنتی خانوادگی…
– مهارت ها وکار های ذوقی وطراحی،شیرینیپزی،غذاپختن و…
– باغبانی،پیاده روی در حیاط منزل و…
– معماطرح کردن،شطرنج بازی کردن،دوچرخه سواری…
– تماشا یا گوش دادن به رویداد های ورزشی و… از طریق تلویزیون ورادیو
– انجام فعالیت های مذهبی
فاصله ای
فعالیتهای تعادلی اوقات مشارکت در فراغت خانواده
– رفتن به رستوران، مهمانی، کافیشاپ، دیدار با دوستان و…
– شرکت در فعالیتهای دیدا
ری از قبیل : رفتن به سینماو…
انجام فعالیتهای ورزشی، فوتبال، والیبال، تنیس و…
گردش در طبیعت، شکار و…
رفتن به موزه، باغوحش، پارکهای تفریحی و…
کوهنوردی، رفتن به رودخانه، رفتن به دشت و…
گذراندن تعطیلات خانوادگی در شهرهای دیگر و…
رفتن به سفرهای زیارتی و سیاحتی و…
فاصله ای
سطح سنجش
شاخص
ابعاد
مفهوم
فاصله ای
– حمایت اعضای خانواده در هنگام سختیها
– دور هم بودن اعضای خانواده در خانه
– حق ابراز عقیده از جانب بچهها
– راحت مطرح کردن نیازها با سایر اعضای خانواده
– همعقیده و همفکر بودن در انجام کارها
– احساس نزدیکی با سایر اعضای خانواده
– همراهی اعضا با تصمیماتی که در خانه گرفته میشود
– احترام به سایر اعضای خانواده
– دسته جمعی انجام دادن کارها
-سهیم بودن در آرزوها و علایق
انسجام-سازگاری خانوادگی
ویژگیهای ساختاری– کارکردی خانواده
فاصله ای
راضی بودن از برقراری ارتباط
– شنوندههای خوبی برای هم بودن
– بیان عواطف در قبال یکدیگر
– در میان گذاشتن خواستهها با سایر اعضا
– مطرحکردن مسائل و مشکلات به آرامی
– مطرح کردن عقیده و احترام به عقاید دیگران
– پاسخ واضح و صریح به سؤالات یکدیگر
– درک اعضا از سوی سایر اعضای خانواده
– عدم کاربرد چیزهای منفی در هنگام عصبانیت
– بیان احساسات واقعی در مورد یکدیگر
روابط خانوادگی
سطح سنجش
شاخص
ابعاد
مفهوم
فاصلهای
– ایدهآل بودن صمیت خانواده
– احساس رضایت از مورد توجه قرار گرفتن
– احساس تنهایی
– وجود درگیری لفظی و فیزکی بین اعضا
– خوب نبودن روابط خانوادگی
وضعیت صمیمیت
رضایت از زندگی
فاصلهای
– خوب بودن شرایط زندگی
– راضی بودن از زندگی با خانواده
– راضی بودن از کنار هم بودن اعضای خانواده با وجود مشکلات
– راضی بودن از دور هم بودن اعضای خانواده به مناسبتهای مختلف
شرایط زندگی
فاصلهای
– بدست آوردن چیزهای مهم در خانواده-
به دست آوردن اهداف در زندگی
فاصلهای
خواهان تغییر در روند زندگی-
تغییر ندادن چیزها در زندگی-
تغییر در روند زندگی
فاصلهای
– مهم بودن فعالیتهای فراغتی-
– پیدا کردن وضعیت بهتر در خانواده بعد از گذران اوقات فراغت در خانواده
– افزایش کیفیت زندگی همراه با اوقات فراغت
فعالیتهای فراغتی
3-6. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
ابزار مورد استفاده در این تحقیق نرمافزار spss20 بوده است. انتخاب روش تحلیل بستگی به پیچیدگی مسئله تحقیق و سطح سنجش متغیرها دارد. باید توجه شود که آمار فقط ابزاری برای تحلیل است و ما هستیم که ابزار مناسب کارمان را انتخاب می کنیم.
آمار به دو نوع اصلی تقسیم می شود: 1) توصیفی و 2)استنباطی
منظور از آمار توصیفی، جمع بندی و خلاصه کردن داده ها برای بهتر نشان دادن آنها به خوانندگان است. آمار توصیفی آماری است که الگوهای پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند ( دواس، 1382: 137). در این آمار برای تلخیص داده ها از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده می شود. برای مثال: محاسبه میانگین، واریانس و انحراف معیار.
آمار استنباطی: با یاری جستن از آمار استنباطی می توان اطلاعات حاصل از نمونه را به جامعه مورد مطالعه تعمیم داد (نوفرستی، 1381: 15). آماره های استنباطی مورد استفاده در این تحقیق شامل ضریب همبستگی پیرسون، T مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسون چند متغیره بوده است.
فصل چهارم:
یافتههای تحقیق

4-1- توصیف ویژگیهای زمینه ای پاسخگویان
4-1-1: وضعیت نوع پاسخگویان:
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 50 درصد از پاسخگویان مورد بررسی در گروه نمونه را والدین و 50 درصد را فرزندان آنها تشکیل داده اند ( جدول و نمودار 4-1-1).
جدول 4-1-1: توزیع فراوانی بر حسب نقش در خانواده
درصد فراوانی
فراوانی
نقش در خانواده
50
200
والدین
50
200
فرزندان
100
400
کل
2: وضعیت جنس پاسخگویان:
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها از بین والدین مورد بررسی در گروه نمونه 5/48 درصد مرد و 5/51 درصد زن بوده اند و از بین فرزندان آنها 5/44 درصد پسر و 5/55 درصد دختر بوده اند ( جدول و نمودار 4-1-2).
جدول 4-1-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
فرزندان
والدین
درصدفراوانی
فراوانی
درصدفراوانی
فراوانی
5/44
89
5/48
97
مرد
5/55
111
5/51
103
زن
100
200
100
200
کل
4-1-3: وضعیت سن پاسخگویان:
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 26 درصد از والدین مورد بررسی در گروه نمونه 28 تا 37 سال، 30درصد 38 تا 47 سال، 32 درصد 48 تا 57 سال و 12درصد 58 سال و بالاتر سن داشته اند. و سن 5/88 درصد فرزندان بین 18 تا 27 سال و 5/11 درصد 28 تا 37 سال سن داشته اند ( جدول و نمودار 4-1-3).
جدول 4-1-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
فرزندان
والدین
درصدتجمعی
درصد
فراوانی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
گروه های سنی
5/88
5/88
177
0
0
0
27-18
100
5/11
23
26
26
52
37-28

0
0
56
30
60
47-38

0
0
88
32
64
57-48

0
0
100
12
24
68-58

100
200

100
200
کل
4-1-4: وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان:
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها میزان تحصیلات 7درصداز والدین مورد بررسی در گروه نمونه بیسواد، 18 درصد ابتدایی، 19 درصد راهنمایی،32 درصد دیپلم و 24 درصد دانشگاهی بوده است. و میزان تحصیلات 3 درصد فرزندان ابتدایی، 5 درصد راهنمایی،43 درصد دیپلم و 5/50 درصد دانشگاهی بوده است (جدول و نمودار 4-1-4).
جدول 4-1-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
فرزندان
والدین
درصدتجمعی
درصد
فراوانی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات
0
0
0
7
7
14
بی سواد
5/1
5/1
3
25
18
36
ابتدایی
5/6
5
10
44
19
38
راهنمایی
5/49
43
86
76
32
64
دبیرستان
100
5/50
101
100
24
48
دانشگاهی

100
200

100
200
کل
4-1-5: وضعیت درآمد پاسخگویان:
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها 17 درصد از پاسخگویان مورد بررسی در گروه نمونه درآمد پایین،68 درصد درآمد متوسطو میزان درآمد 15 درصدبالا بوده است. (جدول و نمودار 4-1-5).
جدول 4-1-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
درآمد
17
17
34
پایین
85
68
136
متوسط
100
15
30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *