گردشگری در این مناطق
1737
46/2
12

در جدول شماره 4-17 فرصتهای موجود در پییش روی اکوتوریسم منطقه اولویت بندی شده است. با توجه به امتیازات به دست آمده میانگین وزن 3 می باشد که اگر کمتر از3 با شد در وضعیتی متوسط رو به مطلوب و اگر بیشتر از 3 باشد در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. . با توجه به نتایج جدول فوق موقعیت استراتژیک منطقه به لحاظ قرار گرفتن در حومه پایتخت درتبه 1 با مجموع وزن 3147 و وجود پدیده های مختلف اکوتوریستی با مجموع وزن 3165 در رتبه دوم قرار گرفته است. و کمترین فرصت به انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری در این منطقه با مجموع وزن 1737 مربوط می شود.

جدول4 – 18 : میانگین امتیازات کسب شده ، رتبه بندی و اویت سنجی تهدیدها(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
ردیف
موارد
مجموع وزن ها
میانگین وزن ها
رتبه
T1
افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین در محدوده شهر لواسان و روستاهای اطراف
3132
44/4
1
T2
عدم وجود نیروی ناظر بر ورود حجم گردشگران با توجه به ظرفیت تحمل منطقه
3019
28/4
2
T3
از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی و بطور کلی جاذبه های اکوتوریستی منطقه
2968
20/4
3
T4
تغییر بافت سنتی روستاها و ایجاد مجتمع های آپارتمانی و بر هم زدن بافت روستاها
2960
19/4
4
T5
از بین رفتن آداب و رسوم زندگی روستایی و روی آوردن به زندگی شهری و تجمل گرایی در بین روستائیان
2934
16/4
5
T6
عدم کنترل صحیح در ورود گردشگران به مناطق قرق و تحت حفاظت سازمان محیط زیست جهت احیاء مراتع
2906
12/4
6
T7
ز بین رفتن باغها وزمین های کشاورزی تغییر کاربری زمین ها و آثا تخریبی آن همانند افزایش سیل و…
2832
01/4
7
T8
عدم کنترل و مدیریت مناسب در زمینه فروش کالا و خدمات به گردشگران
2831
01/4
8
T9
آلوده نمودن منایع آبی با ریختن زباله و عبور از رودخانه با ماشین ( آفرود در دشت لار و رودخانه های موجود در بخش لواسانات و …)
2829
01/4
9
T10
عدم وجود برنامهریزی و سرمایه گذاری دولتی جهت توسعه اکوتوریسم منطقه
2773
93/3
10
T11
آلودگی منابع آب،خاک و هوای این منطقه نسبت به نواحی رقیب
2769
92/3
11
T12
ورود تعداد زیاد گردشگران با خودروی شخصی و ایجاد آلودگی های صوتی و محیطی و بالا رفتن ترافیک در مسیرهای اصلی
2747
89/3
12
T13
تراکم بیش از حد جمعیتی وشلوغ شدن این نواحی در مقایسه با نواحی رقیب
2663
77/3
13
T14
عدم آشنایی گردشگران با فرهنگ سنتی روستایی و ارزشهای اجتماعی جامعه میزبان و بومی
2611
70/3
14
T15
ورود الگوهای رفتاری بازدیدکنندهگان که در تضاد با الگوی رفتاری ساکنین است.
2553
62/3
15
T16
لفزایش انگیزه گردشگران به مسافرت و بازدیداز مناطق گردشگری مجاور به لحاظ داشتن خدمات بهتر هانند( دربند، فشم، درکه و … )
2475
51/3
16
T17
نبود برنامهریزی در راستای پایداری توسعهی جاذبههای اکوتوریستی
2460
48/3
17
T18
افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی رقیب (همانند درکه، فشم و ..) در مقایسه با این منطقه
2156
05/3
18
T19
کمبود فضای مناسب(زشیب زیاد زمین ها) جهت ایجاد زیرساختهای گردشگری

2104
98/2
19

در جدول شماره 4-18 مجموعه تهدیدهایی که اکوتوریسم منطقه با آن روبروست اولویت بندی شده است. . با توجه به امتیازات به دست آمده میانگین وزن 3 می باشد که اگر کمتر از3 با شد در وضعیتی مطلوب رو به متوسط و اگر بیشتر از 3 باشد در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. . با توجه به نتایج جدول فوق افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین در محدوده شهر لواسان و روستاهای اطراف درتبه 1 با مجموع وزن 3132 و همچنین عدم وجود نیروی ناظر بر ورود حجم گردشگران با توجه به ظرفیت تحمل منطقه با مجموع وزن 3019 در رتبه دوم قرار گرفته است. که این امر خود هشداری زیست محیطی برای منطقه می باشد.
4-3 – یافته های تحقیق
4-3-1 عوامل داخلی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه
هدف این مرحله شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت داخلی محدوده مطالعه است ؛ یعنی جنبه هایی که در دستیابی به اهداف برنامهریزی زمینههای مساعد یا بازدارنده دارد مد نظر میباشد. از اینرو در این قسمت سه مقوله راهبردهای موجود، عملکردها و منابع، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چارچوب ابعاد توسعه اکوتوریسم (اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، محیطی و خدماتی – زیرساختی) به شرح جدول (4-20) تقسیم بندی شده است.

جدول شماره4-19 ماتریس عوامل داخلی مؤثر براکوتوریسم منطقه(مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده)
ضعف
قوت
شاخص
W1- عدم تمایل مردم و بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری به دلایل مختلف از جمله فقدان سرمایه و عدم آگاهی و …
W2- گرایش جمعیت فعال منطقه به شغلهای کاذب ( ساخت و ساز، خرده فروشی، آژانس های مسکن و فروش زمین و …)
W3- عدم وجود برنامهریزی و سرمایهگذاریهای دولتی در منطقه
W4- توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال (تراکم کم در زمستان)
S1- ایجاد تنوع درفعالیتهای اقتصادی زندگی مردم بومی
S2- کاهش بیکاری وایجاد اشتغال
S3- افزایش درآمد برای مردم بومی
S4- افزایش تولیدات محلی ( باغی و دامی)
S5- توانمندی منطقه برای تبدیل شدن به قطب اکوتوریسم شهرستان شمیرانات
اقتصادی
W5- تعارض میان فرهنگ گردشگران و مردم محلی
W6- عدم وجود نیروها
ی متخصص و اموزش دیده در رابطه با گردشگری و اکوتوریسم
W7- عدم آشنایی برخی از روستائیان و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با گردشگران
W8- مهاجرت بسیاری از روستائیان به شهر تهران به جهت اشتغال
S6-روحیه مهمان‌نوازی مردم منطقه
S7- احساس غرور و مباهات مردم به موطن اصلی ( زادگاه خود)
S8-وجود آداب و رسوم و فرهنگ سنتی عشایر در فصل تابستان در پارک ملی لار

اجتماعی_فرهنگی

W9-عدم وجود هرگونه تأسیسات بهداشتی در محدوده پارک ملی لار، اطراف سد لتیان، دشت هویچ، و ….
W10-عدم وجود پایگاه نیروهای امدادی، امداد و نجات کوهستان به صورت مستقر در منطقه
W11- ایجاد آلودگی و ریختن زباله در مناطق مختلف بخش لواسانات توسط گردشگران
W12- تخریب محیط زیست توسط گردشگران
آلودگی منایع آب توسط گردشگران
W13- شکار و صید غیر مجاز گونه های مختلف جانوری و همچنین ماهی خال قرمز توسط گردشگران و مردم بومی
W14- برداشت غیر اصولی و بی رویه گیاهان دارویی منطقه از جمله پارک ملی لار و دشت هویچ توسط گردشگران و مردم بومی
-s9چشم انداز های زیبای طبیعی و منحصر بفرد
S10-وجود جاذبه های طبیعی از قبیل: آبشار ها، چشمه هاو…
S11-وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورزش و تفریحاتی از قبیل ( اسکی، کوهنوردی، راه پیمایی، اردو زدن و …)
-s12وجود گونه های گیاهی و جانوری مختلف ( از جمله گونه های منحصربفرد مانند عقاب طلایی، ماهی قزل آلای خال قرمز و … )
-s13قابلیتهای بالای روستایی برای جذب اکوتوریست ها ( کوچه باغها و چشم اندازهای آنها)
S14- نزدیکی به شهر مرکزی( تهران)
S15- آب و هوای مناسب منطقه در فصل گرم
S16- جاذبه های اکوتوریسمی و اکوسیستم های ویژه ( پارک ملی لار، دشت هویچ، منطقه حفاظت شده ورجین، و …)
محیطی
W15- کمبود امکانات اقامتی-رفاهی (هتل، خانه های روستایی و ..)
W16- کمبود خدمات بهداشتی و درمانی
W17- کمبود خدمات بانکی
W18-کمبود زیرساختهای تفریحی و ورزشی
W19- کمبود خدمات سوخت رسانی ( در روستاها)
W20- نامناسب بودن تسهیلات حمل و نقل عمومی در بخش لواسانات
W21-کمبود پارکینگ

S17-جاذبه های ورزشی و تفریحی این منطقه ( پیست اسب دوانی، دوچرخه سواری و .. )
S18-وجود سد لتیان و لار ( ایجاد تفریحاتی از قبیل اسکی روی آب و قایقرانی تحت کنترل مسئولین سد و افراد آموزش دیده)
S19-وجود امکانات بهداشتی – رفاهی در شهر لواسان به جهت مرکزیت در بخش لواسانات ( بانک، پمپ بنزین، فروشگاه ها، درمانگاه، دانشگاه، ادارات دولتی و …)
S20-دسترسی آسان گردشگران به این ناحیه به واسطه شریان ها و جاده های مناسب
S21-وجود بازار مناسب برای فروش محصولات باغی
خدماتی- زیرساختی
4-3-2- عوامل خارجی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه
هدف این مرحله سنجش محیط خارجی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی فرصتها و تهدیدهایی است که محدوده در ارتباط با گسترش اکوتوریسم با آن مواجه است. بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی محیط پیرامون محدوده مورد مطالعه، مجموعه فرصت ها و تهدیدهای موجود و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *