(تعمیمیافته)۷
اعتماد فرد نسبت به بیگانگان میباشد. این نوع اعتماد بر اساس انتظارات رفتاری یا حس هنجارهای مشترک شکل میگیرد. اعتماد اجتماعی تعمیمیافته آن بخش از سرمایه اجتماعی است که مردم قانوناً در مجموعهای متناسب بر اساس روابط مبتنی بر اعتماد و تأثیر متقابل چندجانبه پیوند دارند، این نوع اعتماد میتواند الگوهای رسمی و غیررسمی اجتماعی را ایجاد کند که سطوح عمومی اعتمادی که مردم به یکدیگر و سازمانها دارند، را افزایش دهد hare,1995,2 ).)
۴-۲-۶-۱- اعتماد نهادی۸
اعتماد به نهادها و موسسات رسمی حکومت. نظریهپردازانی نظیر گیدنز بین دو نوع اعتماد تمایز قائل میشوند: اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظامهای انتزاعی. افراد میتوانند درباره میزان ارزش اعتماد نسبت به نظامهای انتزاعی نظیر نهادها دارای باورهایی باشند. این نهادها و سازمانها شامل مدرسه، ارتش، دانشگاه، دادگاه، نیروی انتظامی و مانند آن است. همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد که اعتماد رویّهای نامیده میشود. اعتمادی که در اعمال یا رویّههای نهادی شده بر مبنای این اعتقاد وجود دارد که اگر از این رویهها و اعمال پیروی شود، بهترین نتایج حاصل خواهد شد؛ مانند اعتماد به شیوههای مردمسالارانه(انتخابات، نمایندگی اکثریت آراء و…). (شارعپور و دیگران، ۱۳۸۹، ص۶۷)
۳-۶-۱- انسجام اجتماعی۹
توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی ( احساس ما کردن ) و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است ( غفاری، ۱۳۸۰، ص۱۱۰ ) همبستگی اجتماعی منشأ روابط عاطفی، تعهد عام و اعتماد اجتماعی است. (چلبی، ۱۳۷۵، ص۱۱۲) «ژولیوس گولد»۱۰ و «ویلیام ل. کولب» همبستگی اجتماعی را با انسجام، مترادف دانسته و در تعریف آن میگویند:
«همبستگی به معنای صفبندی نزدیک اجزای یک جمع، در راستای اصطلاح رایجتر یکپارچگی به کار میرود. جامعهشناسان از این مفهوم برای نشان دادن کیفیت یگانگی در یک جمع استفاده نمودهاند.» ( گولد، ۱۳۷۶، صص ۹۰۵-۹۰۴)
۴-۶-۱- شبکههای اجتماعی۱۱
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گروههایی (که عمدتا” فردی یا سازمانی هستند)تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصلاند. به عبارت دیگر شبکههای اجتماعی پیوندهای رسمی و غیر رسمی است که اعضای مختلف جامعه را به یکدیگر پیوند داده و کنشهای متقابل آنها را تقویت میکند. (فصیحی، ۱۳۸۹، ص۱۶۱)
شبکههای اجتماعی به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم میشوند. شبکههای اجتماعی رسمی، شبکههایی هستند که دارای سلسله مراتب بوده وبرای عضویت در آنها باید قوانین آن را رعایت کرد ولی شبکههای غیر رسمی اینگونه نیستند.
۵-۶-۱- آگاهیهای سیاسی- اجتماعی
توجه و حساسیت به محیط پیرامون زندگی اجتماعی و سیاسی است و موضوع توجه آن بیشتر امور عمومی بوده و اینکه نسبت به کیفیت زندگی عامه، رخدادها و مسائل اجتماعی توجه و آگاهی لازم داشته باشیم. (فیروزآبادی، ۱۳۸۹، ص۱۶۵)
۶-۶-۱- رضایت اجتماعی۱۲
رضایت اجتماعی عبارت است از برقراری مناسبات همسان میان زندگی اجتماعی فرد و نیازهای اولیه و ثانویه او. بدین معنی که نیازهای فرد در جامعه در حد رضایت او قابل برآورده شدن باشند. (تمجیدی، ۱۳۸۷، ص۱۴۱) شاخص رضایت از زندگی در یک جامعه، مفهوم فراگیر و در عین حال پایداری است که منعکسکننده احساس و نظر کلی مردم آن جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی میکنند و اهمیت آن به خاطر دلالتهایی است که نسبت به ویژگیهای پایدار نظام اجتماعی در بر دارد. (عبدی و گودرزی، ۱۳۷۸، ص۱۵۳)
۷-۶-۱- اعتماد به برنامههای تلویزیون
اعتماد به برنامههای تلویزیون یعنی باور به اینکه تلویزیون هر آنچه میگوید مبتنی بر واقعیت میباشد.
۲- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
۱-۲- پیشینه تحقیق
در هر پژوهش آشنایی با کارهای تحقیقاتی قبلی و نظریههای مربوط به موضوع و آگاهی از وجوه مشابهتها و تفاوتهای موضوع مورد مطالعه با آن ضروری به نظر میرسد. در واقع هیچ کس نمیتواند مدعی باشد که بضاعت علمیاش او را از خوشهچینی در این دستاوردها بینیاز میسازد. (کیوی و کامپنهود، ۱۳۷۰، ص۳۶)
۱-۱-۲ تحقیقات داخلی
– پژوهش « سرمایه اجتماعی شبکه و اینترنت» توسط عبدالله گیویان و احمد غلامی ناصرآبادی در سال ۱۳۸۸ انجام شده و در این تحقیق رابطه استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکهای کاربران اینترنت، بررسی میشود. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ، از روش پیمایشی با تکنیک مصاحبه حضوری استفاده شده است . مهمترین نتایج تحقیق بدین قرار است:
الف. رابطه مثبتی بین میزان استفاده از اینترنت و سرمایه اجتماعی شبکهای برقرار است.
ب. بین استفاده اجتماعی از اینترنت و افزایش سرمایه اجتماعی رابطه معناداری برقرار است
ج. بین نوع رشته تحصیلی پاسخگو و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست.( گیویان، غلامی ناصر آبادی، ۱۳۸۸ )
– در پژوهش « نقش رسانه در سرمایه اجتماعی » که توسط محمود یعقوبی دوست انجام شده ، به این نتیجه رسیده است که رادیو و تلویزیون تأثیر فراوانی بر مخاطبان دارند که این تأثیر از نیاز روزانه مردم به اطلاعات و اخبار جدید و پر کردن اوقات فراغتشان یا بهره گیری از آنها به وجود میآید. محقق بر کارکردی که رادیو و تلویزیون در زمینه تغییر نگرش و افکار و رفتار مخاطبان، تغییر فرهنگ عمومی، اثرگذاری بر باورهای مردم و هدایت افکار عمومی دارد و نیز کارکرد بالا بردن مشارکت سیاسی مردم و … اشاره میکند و معتقد است که رادیو و تلویزیون ابزارهای دولتند و انتظار بر این است که اخبار و برنامههای آنها به تقویت برخی از شاخصهای سرمایه اجتماعی بپردازند. ( یعقوبی دوست ، بی تا )
– در پژوهش « میزان اعتماد مردم به بخش خبری رسانهها » توسط سمیرا کلهر با همکاری عباس عبدی در سال ۱۳۷۸ انجام شده ، محقق ضمن اشاره به کارکردهای متنوع رسانه ها در عرصه حیات اجتماعی به بحث در مورد مبانی تئوریک خود میپردازد. وی با استفاده از تئوری مازلو، به طرح ارتباط نیاز به امنیت و بروز احساس بی اعتمادی میپردازد. نبود امنیت نسبت به محیط، منجر به بی اعتمادی به نظام سیاسی میگردد. در این تحقیق میزان استفاده از رادیو، مطالعه روزنامه، نحوه کسب خبر و میزان علاقه به انواع خبر مورد توجه بوده است. از این رو رسانههای مورد بررسی علاوه بر رادیو و تلویزیون، شامل مطبوعات و هفته نامههای خبری نیز هست. این پژوهش در پنج شهر تهران، تبریز، مشهد، بوشهر، بندرعباس با نمونه آماری ۷۲۹ نفر انجام شده و جامعه آماری آن شامل افراد ۲۰ تا ۳۴ سال بوده است. در این پژوهش ادعا شده است که میزان اعتماد مردم به تلویزیون و اخبار آن ۱۸ درصد است . ( کلهر، ۱۳۷۸، ۴۶ )
– اعتماد به تلویزیون و عوامل موثر بر آن، پژوهشی است از علی اصغر پورمحمدی(۱۳۷۷)، محقق پس از ذکر کارکردهای سیاسی-اجتماعی اعتماد و تعریف این متغیر به تبیین تئوریک آن پرداخته و از نظریات افرادی چون گیدنر، هابز، مارکس، لاهمن، پارسونز و چلبی استفاده کرده است. مدل تحقیق محقق در این بررسی سه دسته عوامل را شامل می شود: عوامل ساختاری برونسازمانی، عوامل درونسازمانی و عوامل فردی. هر کدام از این عوامل دارای مولفهها و شاخصهای جزییتری است. برای سنجش متغیر وابسته، یعنی میزان اعتماد به تلویزیون، از تکنیک برش قطبین و طیف لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مردم عادی ساکن در مناطق ۶، ۳ و ۱۶ تهران هستند که ۶۰۰ نفر آنها با روش خوشه ای انتخاب شدهاند.
نتایج کلی این تحقیق:
-میانگین احساس تعلق به تلویزیون ۷۴/۳ (بالاتر از متوسط) برآورد شده است.
-میانگین ارزیابی پاسخگویان از میزان سهیم شدن آنها در تصمیمات و برنامهریزی تلویزیون ۰۹/۲ است
-ارزیابی از میزان صداقت تلویزیون ۲/۳ می باشد (بالاتر از متوسط)
-ارزیابی کلی اعتماد به تلویزیون در حد بالاست. (۰۵/۵۶)
-شاخص کلی اعتماد به تلویزیون (۳/۲۱) در حد زیاد و بسیار زیاد است
-تلویزیون بعنوان گروه مرجع، تاثیر نسبتاً شدیدی در میزان اعتماد به خود تلویزیون داشته است. (جوادییگانه، فروزان و قنبری، ۱۳۸۴، ص۱۴۹)
– بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن و چگونگی نقش رسانهها در افزایش آن
عنوان نظرسنجی است که توسط احمد عبدالملکی در سال ۱۳۸۶ انجام شده است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شد و بر اساس آن از ۸۴۰ نفر از افراد ۱۸ سال و بالاتر ساکن شهر تهران که به شیوه نمونهگیری خوشهای سه مرحله انتخاب شدهاند، در تاریخ ۱۳/۵/۸۶ مصاحبه حضوری به عمل آمد. نتایج این تحقیق به شرح ذیل است:
۱- بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ۸/۶۴ درصد پاسخگویان، در حد خیلی زیاد و زیاد معتقد بودهاند امروزه کمتر میتوان به دیگران اعتماد کرد. اعضای خانواده ۹۲ درصد، بستگان ۴/۴۷، دوستان و آشنایان ۴/۲۳، بیشترین میزان اعتماد پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند.
۲- در بین مشاغل مختلف، معلمان ۹/۷۲ درصد، پزشکان ۶/۵۹ و نیروی انتظامی ۲/۵۹ بیشترین و بازاریان ۶/۱۲، مغازهدارها ۲/۱۹ و مشاغل فنی ۴/۲۱، کمترین میزان اعتماد پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند.
۳- جلب اعتماد مردم به رسانهها ۷/۲۶ درصد، تولید برنامه (فیلم و سریال) در زمینه اعتماد ۱/۲۳ و تولید برنامههای آموزشی و میطگرد ۹/۱۱، مهمترین پیشنهادهای پاسخگویان برای افزایش اعتماد به یکدیگر به وسیله صدا و سیما است.
۴- پنداشت فرد از وضعیت ساختاری جامعه، مهمترین عاملی است که تعیین کننده میزان اعتماد فرد است. از نظر پاسخگویان، شاخص وضعیت ساختاری جامعه از ترکیب چهار شاخص میزان رعایت هنجارها، میطان پاسخگویی نهادها به مردم، میزان شفافیت نهادها و میزان ثبات جامعه به دست آمده است.
۵- هرچه احساس موفقیت فرد در زندگی بیشتر باشد، اعتماد اجتماعی او بالاتر خواهد بود. با افزایش سن، اعتماد اجتماعی فرد افزایش مییابد. مردان بیشتر از زنان، به دیگران اعتماد میکنند.
۶- با افزایش تحصیلات، اعتماد اجتماعی افراد کاهش مییابد. هرچه اعتماد فرد به کار گروهی بیشتر باشد، اعتماد اجتماعی او بالاتر خواهد بود. ( حسینپور، ۱۳۸۹، ص۱۳۷)
– وسایل ارتباطجمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی۱۳
این پژوهش توسط فرامرز رفیعپور در سال ۱۳۷۸ انجام گرفته است. در این تحقیق، اثرات چند فیلم سینمایی، چند سریال، ویدئو و چند روزنامه بر روی ارزشهای مخاطبان آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، در جریان انتقال ارزشهای سریالهای تلویزیونی و فیلمهای سینمایی از ۱۳۶۵ به ۱۳۷۵، تغییر مسیر کلی اتفاق افتاده است،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *