انبار هنگامی صورت میگیرد که یک واحد بار قبل از جمع آوری ، بعد از جمع آوری ، قبل از ارسال هواپیما ، قبل از جداسازی و بازرسی گمرکی یا هر دو و یا تحویل نگهداری میشود.
* با توجه به شرایط ویژه هر فرودگاه این مرحله میتواند فقط در بخش تحت کنترل یا در بخش عمومی و یا هر دو بخش قرار گیرد.
شکل4-1 : نمودار جریان بار در یک پایانه ی بار دارای حداکثر تسهیلات ممکن(صفارزاده،1387،ص707 )
جریان ترابری نیز بیانگر روند جابجایی کالا از زمان دریافت آن در محوطه پذیرش تا هنگام بارگیری محموله است. نمودار جریان ترابری کالا در یک پایانه بار در شکل 4-2 نشان داده شده است.
شکل4-2 : نمودار جریان ترابری کالا در پایانه ی بار هوایی(صفارزاده،1387،ص709 )
طراحی و مکان یابی تسهیلات پایانه بار باید با توجه به اصول جریان بار صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:
عملیات بارگیری و باراندازی هواپیماهای باری باید از هواپیماهای مختلط ( مسافری – باری ) جدا شود و ترجیحاً در یک پایانه بار صورت گیرد.
جریان بار از پایانه به هواپیما یا از هواپیما به پایانه و یا بین هواپیماها باید هرچه روان تر باشد و از طریق کوتاه ترین فاصله ها صورت گیرد. علاوه برآن، دسترسی به پایانه بار از هر دو طرف یعنی محوطه ی توقفگاه هواپیماها و بخش زمینی باید به صورت مستقیم و آسان انجام شود.
حتی المقدربین محوطه های پردازش بارهای وارداتی و صادراتی نباید موانع فیزیکی وجود داشته باشد تا امکان استفاده بهینه از فضاهای ساختمان پایانه، خصوصاً محوطه های انبار فراهم شود.
در فرودگاههای بزرگ باید تمهیدات کافی برای جابجایی باردان و تخته بار بین کامیونها و پایانه بار و بین پایانه بار و هواپیما پیش بینی شود. (صفارزاده،1387: 707-709 )
4-2-2 اصول باربری:
رعایت اصول زیر در هنگام طراحی پایانه بار و انتخاب تجهیزات باربری مفید خواهد بود:
بار هوایی باید در بزرگترین و ساده ترین بسته بندی با سریعترین روش، از کوتاه ترین و ایمن ترین طریق و به اقتصادی ترین روشها جابجا شود.
استفاده از تجهیزات خوکار بجای دستی غالباً باعث افزایش کارآیی و صرفه اقتصادی می شود.
سیستمهای باربری باید هماهنگ با کلیه روندهای بازرسی و عملیاتی باشد.
روندهای بازرسی و عملیاتی باید به گونه ای طراحی شوند که سیستمهای باربری، تسهیل و در نتیجه اقتصادی شود.
سیستمهای باربری باید طوری طراحی شوند که موجب استفاده بهینه از تجهیزات شود و در عین حال تجهیزات کم مصرف باید حتی الامکان ارزان قیمت باشند.
صرفه اقتصادی در آن است که حتی الامکان تداخلی در بار در حال حرکت ایجاد نشود.
طراحی سیستمهای انبارداری باید به گونه ای باشد که از فضای موجود از نظر حجمی استفاده ی بهینه شود و محموله ها به سادگی و با کمترین تلاش پیدا شوند. (صفارزاده،1387: 710 )
4-2-3 انواع وسایل حمل بار:
تا اوایل دهه 1950، بار هوایی بصورت فله در داخل هواپیما بارگیری می شد. با افزایش حجم بار هوایی و افزایش حجم هواپیماها، تأمین منافع اقتصادی فقط با کاهش زمان واگرد هواپیماهای باربری در محل توقفگاه امکان پذیر می شود. در حال حاضر بارگیری و باراندازی سریع با استفاده از وسایل بسته بندی بار از قبیل تخته بار1، باردان2، و صندوقه 3انجام می شود.
استفاده از این وسایل تا حد زیادی ساختار پایانه بار هوایی و روند انجام امور در آن را تحت تأثیر قرار می دهد. شکل 4-3 روند تغییرات روش حمل و بسته بندی بار را در سه دهه ی گذشته نشان می دهد. (صفارزاده،1387: 710 )
شکل4-3: تغییرات در روش حمل بار (صفارزاده،1387،ص710 )