منبع مقاله درباره تامین کننده، گونه شناسی

ج) پمب برقی و مخزن: این روش اخیراً در آبانبارهای شهر لار مرسوم گشته است. بدین ترتیب که با نصب پمپ برقی و لولهکشی، آب را از مخزن آبانبار به درون مخازن گالوانیزهای که در نزدیکی آب انبار نصب شده است، انتقال میدهند. از مزایای این روش این است که با زدن ظرف به داخل آبانبار، آب آلوده نمیگردد و برداشت آن آسانتر میشود(کاظمی و همکاران، 1390، ص7).
دستهبندی بر اساس چگونگی تهویه آبانبار
در زمینهی تهویه و تبرید آبانبارها دو مسئله مهم وجود دارد؛ مورد اول تعویض هوای راکد و ساکن درون مخزن و دیگری خنک نمودن آب میباشد. حبس بودن فضای داخل مخزن به ویژه در روزهای آفتابی، آب را بسیار گرم میکند. افزون بر آن گرما و رطوبت بسیار زیاد داخل مخزن به مصالح و بدنه آن نیز آسیب میرساند. از این روی آبانبارها به دریچههای تهویه و یا بادگیرها نیاز دارند(قبادیان، 13، 305).
الف) آبانبارهای دارای بادگیر: این گونه آبانبارها برای تهویه هوای درون آبانبار و تبرید آب موجود در مخزن دارای بادگیر هستند و بنا بر تعداد بادگیر تقسیمبندی میشوند. دهقانی با بررسی عملکرد بادگیرها و آبانبارها به این نکته اشاره مینماید که دمای آب آبانبار تابعی از حجم مخزن، دمای آب اولیه وارد شده به مخزن، نوع خاک منطقه و مقدار رطوبت آن و نرخ برداشت آب از مخزن میباشد. در کل با توجه به بالا بودن درجه حرارت در تابستان، دمای آب آشامیدنی خروجی از آبانبار مطلوب بوده-است(مسرت، 1389، ص 197).
ب) آب انبارهای بدون بادگیر: آبانبارهایی که بادگیر ندارند، برای تهویه و تبرید آب از روزنههایی که در سقف یا بدنه مخزن تعبیه شدهاند، کمک میگیرند. تمام آبانبارهای شهر لار به جز آبانبار معتمد، بدون بادگیر میباشند.
گونه شناسی براساس ارتفاع گنبد
آبانبارهای این گونه خود به سه دسته تقسیم میشوند.
الف) گنبد خفته: گنبد اکثر آبانبارهای لارستان به این شکل ساخته شدهاست. در این گونه آبانبارها اندازه خیز گنبد از قطر آن کمتر میباشد، به عبارت دیگر نسبت کمتر از 5/0 و اکثرا برابر4/0 میباشد. قوس این نوع گنبدها معمولا پنج اوهفت است. (قطر گنبد> خیز گنبد) (تصویر شماره19).
ب) گنبد متوسط: گنبدهایی که در آنها خیز برابر قطر گنبد میباشد، این نوع گنبدها به نیمکره نزدیکترند. به عبارت دیگر نسبت برابر 5/0 میباشد(ارتفاع گنبد< شعاع گنبد).
آبانبار سید جعفری2
آبانبار پیرغیب
آبانبار بام بلند
آبانبار سید جعفری1
تصویر شماره 20: آبانبارهای با گنبد بلند (ماخذ: نگارنده)
تصویر شماره19 : آبانبارهای با گنبد کوتاه (ماخذ: نگارنده)
آبانبار سید جعفری2
آبانبار پیرغیب
آبانبار بام بلند
آبانبار سید جعفری1
تصویر شماره 20: آبانبارهای با گنبد بلند (ماخذ: نگارنده)
تصویر شماره19 : آبانبارهای با گنبد کوتاه (ماخذ: نگارنده)
ج)گنبد بلند: گنبدهایی که در آنها ارتفاع گنبد برابر قطر گنبد میباشد. به عبارت دیگر در این آبانبارها نسبت تقریبا برابر1 است ( ارتفاع گنبد = قطر گنبد)(تصویر شماره20).
دستهبندی آبانبارها بر اساس نوع مصرف آب
الف) شرب: کمبود آب آشامیدنی در منطقه لارستان و گرایش ساکنان منطقه به استفاده از آب باران بهدلیل کیفیت آب و طعم شیرین آن بهعنوان عادت دیرین در زندگی استفاده کنندگان درآمده و نسلها در میان خانوادهها پایدار مانده است. از اینرو آب تعدادی از آبانبارهای فعال شهر لار، فقط برای آشامیدن استفاده میشود(کاظمی و همکاران، 1390، ص9).
ب) سایر مصارف: آب بعضی آبانبارها جهت دام و آبیاری گیاهان استفاده میشدهاست. این آبانبارها اغلب آبانبارهای با مخزن مستطیلی بودهاند.
دستهبندی آبانبارها بر اساس وضعیت فعلی
الف) فعال: در منطقه لارستان کمبود شدید منابع آب آشامیدنی و کیفیت نامناسب این منابع، باعث شده تا مردم به استفاده از آبانبارها به عنوان منابع تامین کننده آب همچنان ادامه دهند. این آبانبارها که در ماههای خشک و گرم سال پذیرای استفاده کنندگان میباشند، در زمره آبانبارهای فعال قرار میگیرند.

                                                    .